Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelse om ikke VVM-pligt, ARKEN – Kunstens Ø

Kunstmuseet ARKEN har søgt om midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udgravningen af en lagune rundt om museumsbygningen

Grundvandssænkningen er ikke taget i betragtning i den VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), der i efteråret 2013 blev udarbejdet forud for Ishøj Kommunes genkendelse af projektet. 

Foretages der ændringer i projekter, hvor der er givet VVM-tilladelse, skal ændringerne screenes jf. bilag 2, punkt 14 i VVM-bekendtgørelsen (BEK nr. 1184 af 6. november 2014).

Screeningen for VVM har vist, at ændringen ikke er VVM-pligtig og ikke medfører udarbejdelse af en VVM-redegørelse, idet det vurderes, at projektets karakteristika, placering og miljøpåvirkningernes kendetegn ikke vil medføre væsentlige virkninger på miljøet. 

Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

Klagefristen udløber den 20. april 2015.

Der skal meddeles særskilt tilladelse til udledning af grundvandet. 

Ansøgning

Screening

Godkendelse

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klagen indgives på Klageportalen, der findes www.nmkn.dk,www.borger.dk eller www.virk.dk. Der logges på med NEM-ID. 

Når der klages skal der betales et gebyr på 500 kr. som betales med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Ishøj Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 10. maj 2015