Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelse om at skovrejsningsprojekt ved Ishøj Landsby ikke er VVM-pligtig

Ishøj Kommune har den 25. februar 2016 modtaget en anmeldelse fra Park-, Vej-, og Miljø om etablering af skov

Baggrunden for projektet er et ønske om at etablere 26,5 ha skov nord, øst og syd for Ishøj Landsby. 

Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 1d ”Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse”. (Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015).

Ishøj Kommune skal derfor vurdere, om projektet kan påvirke miljøet væsentligt og dermed er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1. Det sker i en screenings-proces.

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Ishøj Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet ef-ter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

Ishøj Kommunes afgørelse og anmeldelsen kan ses her på siden eller kan fås ved hen-vendelse til Ishøj Kommune, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Afgørelse
Screeningsnotat
Screeningsskema
Anmeldelse

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 27. maj 2016