Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Afgørelse om indvindingstilladelse til Solhøjvej 77

Afgørelse 
Ishøj Kommune har i henhold til §§ 20 og 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. meddelt indvindingstilladelse på 2.500 m3 grundvand pr. år til Solhøjvej 77, 2640 Hedehusene.
Der er desuden i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om, at indvindingen ikke vil påvirke miljøet væsentligt, så der skal ikke udarbejdes en miljøvurdering.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø


Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77, miljøbeskyttelsesloven § 91 og miljøvurderingsloven §49. Afgørelserne kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80, miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven § 49.
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk , www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.
Klagefristen udløber den 27. februar 2019

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. februar 2019