Hvad kan vi hjælpe med?

Håndtering af asbest

Her finder du oplysninger om håndtering af asbest

Hvorfor er asbest farlig
Der kan opstå støv, når man arbejder med asbestholdige materialer. Asbeststøv indeholder små fibre i form af fine nåle, som ved indånding kan trænge ud i lungernes allerfineste forgreninger, hvor de sætter sig fast. Hvis man udsættes for asbestfibre, kan det medføre risiko for udvikling af asbestose og forskellige former for lunge- og mavetarmkræft.

Derimod er det ikke farligt at røre ved hele asbestplader.

Afrensning samt nedrivning af asbestholdige tage
Før du påbegynder afrensning eller nedrivning af dit tag, bedes du være sikker på om taget indeholder asbest. Og hvis det er tilfældet er det vigtigt at du sætter dig ind i reglerne om asbest.

Asbestholdige tagplader måtte sælges indtil 1987.
Dog blev der efter 1987 stadig importeret asbestholdige tagplader.
Er du i tvivl om hvorvidt at netop dine tagplader indeholder asbest, kan du ringe til Cembrit på telefon 99 37 22 22.
Her vil de nok spørge efter et nummer på tagpladerne. Dette står som regel på forsiden. Ud fra dette nummer kan de som regel se om pladen indeholder asbest.

Reglerne kort 
Udstyr, der anvendes til højtryksspuling af asbesttage, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Højtryksspuler uden afskærmning samt opsamling og filtrering af spulevandet er ikke godkendt udstyr. Det eneste ikke godkendte udstyr, der må anvendes, er blød børste og vandslange. Det skyldes, at der ved anvendelse af dette udstyr ikke afgives asbestfibre.

Kommunen anbefaler, at du anvender et professionelt firma til afrensningen, men der er nogle forholdsregler, som er vigtige at kende.

Godkendt udstyr 
Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt, men Arbejdstilsynet har mulighed for at meddele dispensation fra forbuddet i de tilfælde, hvor en leverandør af udstyret kan godtgøre, at rensning kan ske med minimal støvafgivelse og filtrering af spulevand.

Før du accepterer et tilbud fra et tagrensefirma, skal du sikre dig, at firmaet anvender udstyr, som er godkendt af Arbejdstilsynet. Spørg om udstyret er godkendt og bed om at få dispensationen at se. En kopi af dispensationen skal altid følge det godkendte udstyr.

Anmeldelse af arbejdet
Senest 14 dage inden arbejdet sættes i gang, skal du huske, at der skal foretages en anmeldelse til kommunen. 
Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvor arbejdet foretages, hvor lang tid det tager at afrense eller nedrive taget og hvilke forholdsregler, der er foretaget for at forebygge og afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne.

Asbestholdigt affald
Al asbest affald skal anmeldes til kommunen. 
Anmeldelsesskemaet kan evt. fås ved henvendelse til Park-, Vej- og Miljøcenter på Baldersbækvej 6, eller hentes her på hjemmesiden "Skema til anmeldelse af asbestholdigt affald"

Asbestaffald inddeles efter affaldsbekendtgørelsen i følgende typer:

Type 1:
Stærkt støvende asbestaffald, filtre og lignende skal opbevares fugtet i tæt lukket emballage mærket ASBEST
Kasseret udstyr der indeholder fri asbest (EAK: 16 02 12 farligt affald)

Type 2:
Asbestholdigt affald der kan støve, f.eks. bløde lofts- og vægplader, knust eternit og lignende, skal opbevares og transporteres befugtet og emballeret, så det ikke kan støve til omgivelserne.
Asbestholdige byggematerialer, støvende (EAK: 17 06 06 farligt affald)

Type 3: 
Ikke støvende asbestaffald, hvor asbesten er fastbundet f.eks. større fraktioner af eternitplader og lignende.
Hele eternitplader og lignende hvor asbesten er fastbundet (EAK: 17 06 05).

Isolationsmateriale indeholdende asbest (EAK: 17 06 01)

Affaldet skal opbevares befugtet i egnet, lukket, tæt emballage. Emballagen skal mærkes ASBEST.

Støvende asbestaffald afleveres til:
• AV-Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre 
• I/S SMOKA, Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S

Ikke støvende asbestaffald
• AV-Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre
• Anden godkendt modtager

Der er asbest i mange bygninger. Asbest findes bl.a. i gamle tage, lofter, gulve og rørinstallationer. Det har også været brugt i fliselim.
Når I arbejder med nedtagning af tag- og vægplader af asbestcement og med inddækning af asbestcementholdige tagplader, er det derfor vigtigt at undgå at frigive asbestfibre til omgivelserne. 
Det er arbejdsgiverens pligt at registrere, hvis der er beskadiget asbestholdigt materiale i en bygning, som virksomheden bruger erhvervsmæssigt. Asbesten skal fjernes, indkapsles eller forsegles. 
Det er derudover arbejdsgiverens pligt at give egne eller udefra kommende håndværkere en oversigt over, hvor de asbestholdige materialer er. Det skal ske, før en reparation eller en ændring af bygningen bliver sat i gang.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 21. april 2017