Hvad kan vi hjælpe med?

Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er i høring indtil 4. april 2018

Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune har i samarbejde udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Ishøj – Solhøj Indsatsområde.
Klima- og Miljøudvalget i Ishøj Kommune og Byrådet i Høje Taastrup Kommune har henholdsvis den 13. december og den 19. december 2017 vedtaget at sende Forslag til ”Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse” i 12 ugers offentlig høring fra den 10. januar 2018 - 4. april 2018.
Høringssvar sendes til pvm@ishoj.dk eller til Ishøj Kommune, Park-, Vej- og Miljøcenter, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj senest den 4. april 2018.

Hvad er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse?

En indsatsplan sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i et afgrænset område, hvor grundvandet vurderes at være sårbart overfor nedtrængning af forurenende stoffer.  
Formålet med planen er at sikre, at de aktive vandforsyninger i de to kommuner kan levere godt drikkevand til deres forbrugere i mange generationer frem.

Forslag til Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse
Bilag 1 Gennemgang af kildepladser
Bilag 2 Overvågningsprogram
Bilag 3 Kortbilag – Indsatsområde og transportkorridor

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) skal myndigheden gennemføre en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forslag til Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er blevet screenet efter de kriterier, der er angivet i lovens bilag 3. Forslag til indsatsplan vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Screeningsskema for miljøvurdering.

Afgørelse

Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af Forslag til Ishøj – Solhøj Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Afgørelsen er truffet i henhold til §10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM lbk. nr. 448 af 10. maj 2017).

Klagevejledning

En afgørelse efter §10 (lbk. nr. 448 af 10. maj 2017) om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering kan påklages efter reglerne fastsat i den lovgivning, som planen udarbejdes i henhold til.
Ifølge vandforsyningslovens §76, stk.1, nr. 1 kan kommunens afgørelser om indsatsplanlægning ikke påklages. 

Afgørelsen om at der ikke skal foretages miljøvurdering af planen kan derfor jf. §48, stk.3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, det vil sige den 7. februar 2018.

Klageberettigede er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønskes der at klage over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk
På forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes både link til Klageportalen, vejledning til hvordan der logges på samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 11. januar 2018