Hvad kan vi hjælpe med?

Jordflytning

Når du skal flytte jord over ejendomsskellet fra din ejendom skal du være opmærksom på, at jordflytningen i mange tilfælde skal anmeldes til Ishøj Kommune. Anmeldepligten forhindrer uhensigtsmæssig spredning af forurenet jord

Hvad skal jeg anmelde?

Opgravning og flytning af:

 • Forurenet jord
 • Jord fra en ejendom der er kortlagt som forurenet på V1 eller V2.
 • Jord fra en kortlagt del af en ejendom.
 • Jord fra et areal, der anvendes til offentlig vej
 • Jord fra en ejendom der er omfattet af områdeklassificering

Når du skal anmelde flytning af jord skal du oplyse om:

 • Hvor jorden kommer fra
 • Hvem der kører jorden
 • Hvor jorden skal hen
 • Hvornår jorden køres.

Mængde og kvalitet af jorden

 • Dokumentation for jordens kvalitet , herunder kopier af analyseblanketter og oversigt over analyser
 • Et kort, der viser hvor på grunden, du graver jorden op.
 • Eventuel jordhåndteringsplan

Har du flere slags jord, skal du anmelde for hvert enkelt parti af jorden. En kopi af anmeldeskemaet skal medbringes ved transport.

Til toppen

Hvem skal anmelde?

Alle der flytter jord fra en ejendom skal sikre sig, at jordflytningen er anmeldt efter gældende regler. Som udgangspunkt er det bygherre, der i mange tilfælde er ejer selv, men har du hyret en entreprenør til at udføre bygningsarbejde eller andet arbejde der medfører flytning af jord, kan det indgå som en del af aftalen, at jordflytningen anmeldes af entreprenøren.

Entreprenør eller transportør har pligt til, som minimum at sikre sig, at anmeldelsen er sket, ved at modtage en kopi af anmeldelsen og anvisningen, der fungerer som følgeseddel under transporten.

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelsen indsendes til Ishøj Kommune, Park-, Vej- og Miljøcenter, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller mailes til pvm@ishoj.dk.

Her kan du hente skema til anmeldelse af jordflytning.

To eller flere sammenhængende matrikler, der har samme ejer og kan betragtes som samhørende, for eksempel større boligkomplekser eller virksomheder, betragtes som én ejendom. Jordflytning kan altså, uden forudgående anmeldelse, foregå inden for ”ejendommens skel”, såfremt dele af ejendommen ikke er kortlagt som forurenet og der ikke er mistanke om – eller påvist forurening, eller hvis der foretages jordflytning fra en del af en ejendom der er omfattet af områdeklassificering til en del der ikke er omfattet.

Til toppen

Forurenet jord fra kortlagte ejendomme eller offentlig vej

Er din ejendom kortlagt som forurenet skal du anmelde jordflytning uden for ejendomsskellet inden 4 uger før flytningen. Det samme gør sig gældende hvis det kun er en del af din ejendom der er kortlagt som forurenet, og du ønsker at flytte jord fra den kortlagte del af ejendommen til den del af ejendommen der ikke er kortlagt, også selvom dette sker som midlertidig deponering.

Udgør den samlede jordmængde mindre end 1 m3, kan jorden afleveres uden forudgående tilladelse på et godkendt modtageanlæg, hvor anmeldelsen afleveres til modtageanlægget samme med jorden.

Der kan ske flytning af jord fra offentlige vejarealer uden anmeldelse, inden for kommunens grænser. Dette forudsætter dog, at der ikke er mistanke om, at jorden er mere end lettere forurenet.

Til toppen

Jord fra ejendomme omfattet af områdeklassificeringen

Skal du flytte jord i mængder større end 1 m3 fra en ejendom der ligger inden for områdeklassificeringen, har du pligt til, at anmelde dette til Ishøj Kommune. Hvis du flytter jord til et godkendt modtageanlæg, må jorden flyttes umiddelbart efter anmeldelsen er modtaget i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune skal underrette eventuel modtagekommune og region hvor jorden bortkøres til.

Anmeldelsen gælder også selvom du har en erklæring på, at der ikke stilles krav om analyse ved jordflytning fra din ejendom.

Jordmængder under 1 m3 fra områdeklassificerede grunde kan afleveres på en af kommunens genbrugsstationer.

Har du dokumentation for, at den øverste jord på din ejendom er ren, kan du modtage en erklæring fra Ishøj Kommune på jordens renhed. Såfremt du senere skal flytte jord fra ejendommen, kan du i visse tilfælde undgå, at foretage analyse igen. Dette forudsætter dog, at de tidligere indsendte analyser kan betragtes som repræsentative for den jord du senere skal flytte.

Selvom du fritages for analysepligt ved jordflytning fra din ejendom, skal du fortsat foretage anmeldelse af jordflytningen.

Til toppen

Ren jord

Ren jord må du i princippet anvende frit, men du skal være opmærksom på at der i landbrugs, -natur og skovområder skærpede krav til jordens renhed. Hvor jord til anvendelse i byområder skal overholde kriterier for klasse 1, skal jorden til landbrug, skov - og natur overholde kriterier for klasse 0. Endelig skal du være opmærksom på, at råstofgrave, som må modtage ren jord, ofte har skærpede krav til jorden.

Ren jord, som ikke er omfattet af anmeldepligten, kan du også anvende frit. Kommunen kan dog bede dig om at dokumentere, at jorden, du bortskaffer eller har modtaget, er ren.

Akut flytning af jord

I tilfælde hvor der er akut behov for jordflytning, for eksempel i forbindelse med en akut opstået forureningssituation, kan anmeldelsen foretages samtidig med jordflytning. Er der blot tale om jordflytning fra for eksempel byggeprojekter, skal anmeldefristen på 4 uger overholdes.

Jorden kan enten flyttes til et godkendt mellemdepot, med henblik på klassificering af forureningsgrad, eller til et godkendt modtageanlæg til kartering, dvs. hvor modtageanlægget udtager prøver til og behandler jorden herefter.

Opgravningen, flytning til midlertidig placering og den videre flytning, skal anmeldes til Ishøj Kommune senest 3 hverdage efter flytningen.

Kategorisering af jord

Jordflytningsbekendtgørelsen opdeler jorden i 3 kategorier:

 • Kategori 1: 
  Jord, som sædvanligvis betragtes som uforurenet. Denne jord kan anvendes de fleste stede, men på landbrugs, -og naturjord samt skovområder er der skærpede krav.
 • Kategori 2: 
  Lettere forurenet jord
 • Kraftigt forurenet jord: 
  Jord der ikke overholder mere eller andre forureninger end fastsat for kategori 1 eller 2.

Til toppen

Prøver af jorden

Prøvetagning og analyse skal ske i overensstemmelse med Jordvejledning Sjælland samt jordflytningsbekendtgørelsen. Du kan få prøverne taget på opgravningsstedet eller hos modtageren, hvis denne er godkendt til at gøre det.
Ved opgravningen skal du som minimum adskille fyldjord og intakt jord. Du skal også afgrænse de kraftigere forureninger og håndtere dem hver for sig. Du må ikke blande kraftigt forurenet jord med lettere forurenet jord.
Du skal altid have taget prøver af fyldjord eller overjord (til ca. 0,5 meters dybde). For intakt jord behøver du kun prøver, hvis der er risiko for jorden er mere forurenet end kategori 2 eller hvis jorden kommer fra et kortlagt areal. 
Antallet af prøver afhænger både af hvor jorden kommer fra og hvor du flytter jorden hen. For uforurenet og lettere forurenet jord er udgangspunktet mindst 1 prøve pr 120 tons. Skal du anvende jorden som uforurenet eller kommer den fra et kortlagt areal stiger kravet til mindst 1 prøve pr. 30 tons. 
Modtageanlægget kan have særlige krav til, hvor mange prøver du skal have taget. Kontakt derfor altid modtageren, inden du får taget dine prøver.

Ansvar

Bygherre, entreprenør og transportør har pligt til at sikre sig, at flytning af jord er anmeldt. Enhver, der flytter eller modtager jord, har i øvrigt en tilsvarende pligt til at sikre sig, at jorden ikke skader miljøet, grundvandet eller menneskers sundhed.

Til toppen

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. november 2018