Hvad kan vi hjælpe med?

Jordforurening

Her kan du læse om jordforurening

Jordforurening

Lov om forurenet jord

Jordforureningsloven trådte i kraft år 2000. Loven indebærer bl.a., at alle forurenede arealer skal kortlægges. I Ishøj kommune er det Region Hovedstaden, der tilrettelægger kortlægning af forurenede og muligvis forurenede arealer.

Inden et areal bliver kortlagt, vil grundejeren blive varslet. Grundejeren har derefter en frist på 4 uger til  at komme med indsigelser. Ifølge jordforureningsloven skal  oplysningerne registreres i det offentlige matrikelregister.

Kortlagte ejendomme

Det kræver en tilladelse fra kommunen, hvis man ønsker at ændre brugen af en kortlagt grund fra ikke-følsom til følsom anvendelse – f. eks. fra industri til bolig. Ligeledes skal man have tilladelse fra kommunen til bygge- og anlægsarbejde. 

Opgravning og flytning af jord fra kortlagte arealer skal altid anmeldes til kommunen, inden man begynder gravearbejdet. 

Region Hovedstaden orienterer om Vidensniveau 1 og 2 samt håndtering på Regionens hjemmeside.

Konstatering af forurening

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager en jordforurening på min grund? 

Hvis du støder på en lugt af olie/kemikalier, misfarvning, der tyder på forurening, eller affaldsrester, der tyder på opfyld, i jorden skal du med det samme give kommunen besked. Hos kommunen kan du få at vide, om der er tale om en kendt forurening, og hvordan du skal forholde dig til forureningen.

Sundhed

Er det farligt at bo på en forurenet grund? 

Det afhænger af mange ting. I de fleste tilfælde er forureningen kun et problem, hvis den bliver gravet op og flyttet hen til et område med sårbart grundvand eller f.eks. til en børnehave. I sjældne tilfælde kan man blive syg af dampene fra jorden, hvis der er tale om forurening med flygtige forbindelser så som visse opløsningsmidler og benzin. 

Størstedelen af de forurenede grunde i Danmark befinder sig dog i den lette ende af skalaen. Dér, hvor man kan sikre sig mod sundhedsrisikoen ved blot at undgå for meget direkte hudkontakt med jorden. Det er især vigtigt at undgå, at børn har kontakt med jorden. I kortlægningsbrevet fra regionen vil det ofte være specielt beskrevet, hvori risikoen består på den enkelte grund. Ellers kan Region Hovedstaden oplyse det, når du henvender dig.

Til toppen

Økonomi

Kan det komme til at koste mig penge at min grund er forurenet? 

Hvis du ikke selv er skyld i en forurening, kan du ikke blive tvunget til at betale for, at den bliver fjernet. Du skal dog være opmærksom på, at grunden kan falde i værdi og være vanskeligere at sælge. Dertil kommer, at det kan blive dyrere end normalt at lave ombygninger og lignende på en forurenet grund, da kommunen f. eks. kan stille vilkår til byggeriets udførelse. Desuden vil bortskaffelse af forurenet jord være forbundet med væsentlige omkostninger. 

Hjælper det offentlige med at fjerne forureningen? 

Boligejere med forurenede grunde kan få hjælp af det offentlige gennemværditabsordningen, som administreres af regionerne. Hvor meget og hvor hurtigt du kan få hjælp afhænger af graden og arten af forurening, og hvor lang ventelisten er. Ved mindre forureninger består hjælpen ofte i gode råd om indretning og brug af grunden. I andre tilfælde består hjælpen i afskæring af kontakten til den forurenede jord eller opgravning af den forurenede jord. En ejendom, som er oprenset gennem værditabsordningen, vil ofte fortsat være kortlagt som forurenet, da det er sjældent forureningen kan oprenses fuldstændig. 

Kan jeg komme af med kortlægningen? 

Ja, teknisk set er det muligt, men det er ikke sikkert det kan betale sig. 

Først og fremmest skal du vide, at hvis din boliggrund bliver kortlagt på vidensniveau 1, kan du kræve af regionen at få afklaret forureningssituationen indenfor 1 år (1-års reglen). Det betyder, at regionen skal undersøge din grund for den forurening, der er årsag til kortlægningen uden omkostninger for dig. Hvis undersøgelsen ikke påviser forurening skal regionen udtage din grund af kortlægningen. 

Er der konstateret forurening på grunden kan du foretage en frivillig oprydning, dvs. at du selv bekoster fjernelsen af forureningen. Regionen skal godkende, at det oprindeligt kortlagte areal er rent, før kortlægningen kan slettes. 

Kan jeg sælge min grund? 

Desværre har det vist sig, at det kan være svært at sælge boliggrunde med kortlagte forureninger. Ikke fordi der ikke er interesserede købere, men fordi det kan være svært at få lån i kredit­foreningerne på normale betingelser. Det gælder dog, at jo mere attraktiv ejendommen er, jo nemmere er det at sælge den. Desuden er et nyt og mere nuanceret kortlægningssystem blevet indført med det formål at forbedre låntagningsmulighederne for ejeren af en forurenet grund. Se i øvrigt ”Råd og vink om belåning af forurenede” hos Realkreditrådet, se under Nyheder og Aktuel information.

Kan jeg rejse krav mod tidligere ejere? 

Du kan altid rejse en erstatningssag som et privat søgsmål. Men du skal kunne bevise, at du har lidt et økonomisk tab og erfaringen er, at indsatsen kan være høj og sagerne trække ud i årevis.

 

Til toppen

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 8. april 2015