Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken

Vedtagelse af lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken

Ishøj Byråd har den 1. december 2015 vedtaget lokalplan 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken

Forslaget til lokalplan har været i høring i perioden 7. september til den 1. november 2015. I høringsperioden modtog Ishøj Kommune seks indsigelser. Det ene med 28 underskrifter. Indsigelserne har givet anledning til ændringer med hensyn til præcisering af støj fra jernbanen. Lokalplanen blev vedtaget med disse ændringer.

Lokalplan 1.73 giver mulighed for at opføre ca. 60 rækkehuse med tre forskellige boligstørrelser på de to græsarealer mod Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej langs Vejleåparken. Rækkehusene er vinklet på de to grunde og forskudt i forhold til hinanden og opføres i én etage med ensidet taghældning, der åbner sig op mod vejen. Facaderne har forskydninger, der danner nicher på begge sider af husene, hvor der etableres terrasser. Facaderne bliver opført i puds eller tegl og har et samspil med Vejleåparkens bebyggelse. Et markant element på rækkehusene er et ovenlys, der giver lys ind midt i boligen. Rækkehusene orienterer sig henholdsvis mod øst og vest ved Ishøj Boulevard og nord og syd ved Ishøj Søvej. 

Lokalplanen har krav om kun 1 parkeringsplads per bolig, da lokalplanområdet ligger inden for det stationsnære område. Regnvand skal ledes til kommunens regnvandssystem ved hjælp af åbne rekreative LAR-løsninger. Derudover giver lokalplanen mulighed for solceller på tagene og grønne tage.

Byrådets afgørelse om ikke at udarbejde en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) er ikke blevet påklaget.

Lokalplane 1.73 Rækkehuse ved Vejleåparken kan læses i sin helhed på planportalenwww.ishoj.dk

Høringsnotatet kan blive oplyst ved henvendelse til Ishøj Kommune, Plan-, Bygge- og Miljøcenter.

Retsvirkninger
Lokalplanen medfører ikke handlepligt for grundejerne, men er en handlemulighed. Når der er foretaget offentlig bekendtgørelse af en lokalplan, må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser med mindre dispensation meddeles.

Klagemulighed
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden fire uger fra planens offentliggørelse sende klagen direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjeningsløsning Klage-portalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du gør: http://nmkn.dk/

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kroner. 

Du kan kun klage over retlige spørgsmål i henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at byrådet ikke har truffet en afgørelse indenfor de lovmæssige rammer. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Hvis du ønsker at indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra datoen for planens offentliggørelse jf. § 62 stk. 1 i planloven.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 12. oktober 2016