Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19 og kommuneplantillæg nr. 3

Lokalplanafgrænsning for lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19

Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.75. Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19, Kommuneplantillæg 3 og Sammenfattende redegørelse af Miljørapport

12. september 2016

Ishøj Byråd har den 6. september 2016 besluttet at vedtage Lokalplan 1.75 for boligbebyggelse på Industriskellet 15-19 samt kommuneplantillæg nr. 3 med visse ændringer.

Høringsperioden

Lokalplan, kommuneplantillæg og Miljørapport har været i høring i 10 uger indtil den 17. august 2016. Der er i perioden modtaget to høringssvar.

Høringssvarene har begge hovedsageligt drejet sig om højden på den nye bebyggelse.

Hvilke ændringer?

Ishøj Byråd har besluttet at ændre den maksimale højde fra 6 til 5 etager på det nordvestlige hjørne mod Industriskellet og ændre den maksimale højde fra 3 til 2 etager på hjørnet af Ishøj Strandvej/Industriskellet.

Ishøj Byråd har desuden fastsat, at stueetagen ikke kan hæves mere end 90 cm.

Hvor kan jeg læse mere?

Lokalplan, kommuneplantillæg 3 og den Sammenfattende redegørelse kan læses i sin helhed på Ishøj kommunes hjemmeside www.ishoj.dk eller via:

•    Lokalplan 1.75 Boligbebyggelse på Industriskellet 15-19
•    Kommuneplantillæg nr. 3
•    Sammenfattende redegørelse af Miljørapport

Klagevejledning

Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden fire uger fra planens offentliggørelse sende klagen direkte til Natur- og Miljøklagenævnet via den digitale selvbetjeningsløsning Klageportalen. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside finder du en vejledning til, hvordan du gør: www.nmkn.dk.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der betales et gebyr på 500 kroner.

Ifølge planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan du kun klage over retlige spørgsmål. Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at byrådet ikke har truffet en afgørelse indenfor de lovmæssige rammer. Du kan derimod ikke klage over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. Hvis du ønsker at indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra datoen for planens offentliggørelse.

I særlige tilfælde kan du klage uden om Klageportalen. Eksempelvis hvis du har sprogvanskeligheder eller særlige handicap. I sådanne tilfælde skal du henvende dig til den myndighed, der har truffet afgørelsen med et begrundet ønske om fritagelse for brug af Klageportalen. 

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 17. august 2017