Hvad kan vi hjælpe med?

Lokalplan for hjemløseboliger

Områdegrænse for hjemløseboliger

Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af Lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej og Kommuneplantillæg nr. 5

29. juni 2017

Ishøj Byråd har den 28. juni 2017 besluttet at vedtage Lokalplan 1.83 Hjemløseboliger ved Ishøj Søvej  samt kommuneplantillæg nr. 5 

Høringsperioden
Lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring i 10 uger indtil den 10. maj 2017. Der er i perioden modtaget to høringssvar.

Hvilke ændringer?
Høringssvarene har ikke resulteret i ændringer i lokalplanen.

Hvor kan jeg læse mere?
Lokalplan og kommuneplantillæg kan læses i sin helhed på Ishøj Kommunes planportal www.planportal.ishoj.dk eller via:

Lokalplan 1.83
Kommuneplantillæg 5

Klagevejledning 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal du inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse klage til Planklagenævnet via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk

Når du har tastet din klage ind i klageportalen, bliver du bedt om betaling af gebyr med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr.

I henhold til planlovens § 58, stk.1, nr. 4 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der fx kan klages, hvis man mener, at byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Der kan derimod ikke klages over, at byrådet burde have truffet en anden afgørelse. 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i planloven. Hvis der indgives klage, er fristen for eventuelt søgsmål seks måneder fra klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 29. juni 2017