Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Udsatterådets møde onsdag 13. februar 2019 kl. 13.00


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

1. Rundvisning Vejlebrovej 45

Sagsfremstilling

Lars Vesterskov, byggeteknisk chef i Center for Ejendomme, giver en rundvisning på Vejlebrovej 45 (NEXT), som Ishøj Kommune købte i slutningen af 2018.

Vi mødes på parkeringspladsen foran bygningen.

2. Rammer for Udsatterådet

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet retningslinjer for Udsatterådets virke i Ishøj Kommune, som fremlægges her. Udsatterådets budget er ligeledes vedhæftet til drøftelse angående forbrug i 2019.

Bilag

3. Udarbejdelse af årshjul for 2019

Resume

Med udgangspunkt i drøftelserne fra mødet den 8. oktober 2018 aftales et årshjul for 2019. Der er udarbejdet et forslag.

Sagsfremstilling

Følgende punkter blev nævnt:

Fokus på psykiatrien

Socialt frikort

Arbejdsmarked/jobcenter: hvordan får vi virksomheder til at tage mere socialt ansvar. Evt. invitere en repræsentant fra erhvervslivet med til mødet.

Mental sundhed via naturen

Naturcenter Ishøj

Boligselskaber som brobyggere

Sundhedstjek udsatte borgere

Tandsundhed for udsatte

Social sygeplejerske som koordinator ved udskrivning

Brobyggerne "En af os".

Bilag

4. Høring - Røgfri Kommune

Sagsfremstilling

Byrådet har den 4. september 2018 truffet beslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune, hvilket betyder, at der skal være:

  • Røgfri arbejdstid for alle ansatte i kommunen
  • Røgfri skoletid for alle skoleelever i kommunen
  • Røgfri kommunale matrikler

Materialet omkring proces- og tidsplan sendes nu i høring, og Udsatterådet bedes forholde sig til, hvordan det anbefales at indføre røgfri kommune på rådets områder, samt hvilke opmærksomhedspunkter, der måtte være.

Der er høringsfrist den 28. februar 2019.

Bilag

5. Beslutning om revidering af kvalitetsstandard for SEL § 101

Resume

Beslutningspunkt

Misbrugstilbuddet Pitstop har pr. 1. november 2018 etableret et anonymt rådgivningstilbud. Derudover har man i Pitstop besluttet, at man vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, således at der følges op to gange årligt i stedet for fire gange årligt. På den baggrund skal den nuværende kvalitetsstandard for misbrugsbehandling revideres. Den reviderede standard fremlægges hermed, inden den sendes i høring.

Sagsfremstilling

Som følge af, at Pitstop nu tilbyder anonym rådgivning og vil ændre opfølgningskadancen på afsluttede behandlingsforløb, skal kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 revideres herefter.
Tidligere har der været opfølgning efter henholdsvis 1, 3, 6 og 9 måneder, men det foreslås nu, at opfølgning fremadrettet skal ske efter 3 og 9 måneder. Det ønskes fra Pitstops side at kvalificere opfølgningerne, så Pitstop ud over en opfølgning på borgerens situation og tilstand også inddrager borgerens erfaring fra behandlingen på Pitstop. Herigennem kan udviklingspotentialet synliggøres og dermed give anledning til både opkvalificering og udvikling af tilbuddet. Dette kan eksempelvis være gennem dialog med borgeren kombineret med et spørgeskema, som borgeren bedes besvare. Til det formål vil Pitstop i fagsystemet oprettet et nyt forløb, kaldet ”opfølgningsforløb”, hvor borgeren står som afsluttet i selve sin behandling, men stadig står som aktiv i forløb, indtil opfølgning efter hhv. 3 og 9 måneder er foretaget. På den måde kan borgerens besvarelse og status stadig noteres i fagsystemet, og relevant data fra opfølgningen kan systematiseres og anvendes til tilbuddets fortsatte udvikling.

Det skal ligeledes bemærke, at borgeren skal give samtykke til, at Pitstop laver opfølgning. Det kan virke mere overskueligt for borgeren, hvis dette er to gange i stedet for fire.

Endeligt er der rettet sproglige nuancer til i kvalitetsstandarden for at gøre den mere præcis.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Indstilling14. januar 2019, pkt. 2:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for Servicelovens § 101 i høring hos Udsatterådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 2:

Sendes i høring med høringsfrist den 13. marts 2019. Sagen forelægges Vallensbæk Kommune.

Bilag

6. Status - Socialt Frikort

Sagsfremstilling

Den 16. januar 2019 afholdte Rådet for Socialt Udsatte kick-off-konference om det sociale frikort, der giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Hermed vedhæftes fire forskellige præsentationer fra dagen, og de vigtigste pointer vil blive præsenteret af Helle Nees, der deltog på konferencen.

På dette link kan der ses en kort video fra dagen: https://www.youtube.com/watch?v=V-kaUoTifVo&feature=youtu.be.

Bilag

7. Nøgletal

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling14. januar 2019, pkt. 12:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning og sender punktet til Handicaprådet, Seniorrådet og Udsatterådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2019, pkt. 12:

Taget til efterretning.

Bilag

8. Meddelelser

Sagsfremstilling

Julie Dalum giver en status på projektet Mental Sundhed i Naturen.

9. Evt.

Sagsfremstilling

Der er byrådsseminar den 9.-10. april, hvilket betyder, at Annelise Madsen og Merete Amdisen ikke kan deltage på Udsatterådets møde den 10. april. Skal der aftales en ny mødedato for april?

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. februar 2019