Hvad kan vi hjælpe med?

Ophævelse af skovbyggelinje for lokalplan nr. 1.15, 1.52 og 1.56 for Torslunde Landsby

Naturstyrelsen har på baggrund af anmodning fra Ishøj Kommune ophævet naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje mellem Torslundevej og skoven inden for område afgrænset af lokalplan 1.15, 1.52 og 1.56.

Arealet der herved undtages fra skovbyggelinjen fremgår af vedlagte kortbilag.

Skovbyggelinjen reguleres i naturbeskyttelseslovens (Lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015 ) § 17, stk. 1 og er et generelt forbud mod at placere bebyggelse indenfor en afstand af 300 meter fra offentlige skove samt privatejede skove på mindst 20 ha sammenhængende skov. Af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 fremgår, at Miljø- og fødevareministeren kan bestemme, at reglerne i § 17, stk.1 ikke skal gælde for nærmere angivne områder.  

Med ophævelsen har Naturstyrelsen vurderet, at en reduktion af skovbyggelinjen vil erstatte en række dispensationer med en administrativ sagsgang. Det vurderes, at reduktionen af skovbyggelinjen ikke forringer skovenes værdi som landskabselement eller påvirker værdifulde skovbryn væsentligt.

Skovejer Lerche ved Benzonsdal, Allevej 60, 2635 Ishøj har ikke haft bemærkninger til ophævelsen.
  
Ishøj Kommune offentliggør hermed Naturstyrelsens afgørelse, jf. bekendtgørelse af bygge- og beskyttelseslinjer (Bekendtgørelse nr. 1308 af 21. december 2011). 

Den ophævede skovbyggelinje vil blive ajourført på Danmarks Miljøportal.

Klageadgang
Afgørelsen om Naturstyrelsens ophævelse af skovbyggelinjen kan ikke påklages til ministeren, jf. § 47 i bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen (Bekendtgørelse nr. 973 af 29. august 2014).

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 6. september 2016