Hvad kan vi hjælpe med?

Skovebyggelinjen reduceres ved Winthersminde erhvervsområde

Miljøstyrelsen har på baggrund af anmodning fra Ishøj Kommune truffet afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 1.77, der udgør anden etape af Winthersminde erhvervsområde i Ishøj Kommune

Reduktionen af skovbyggelinjen ligger indenfor lokalplanområdet, som det fremgår af vedlagte kortbilag.
Skovbyggelinjen reduceres jf. naturbeskyttelseslovens § 17 (Lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017) indenfor lokalplanområdet.

Med afgørelsen har Miljøstyrelsen vurderet, at en reduktion af skovbyggelinjen ikke er i strid med de landskabelige interesser, som reglen i naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte. Hertil kommer, at der er tale om en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling.

Reduktionen sker på baggrund af lokalplan 1.77, hvilket betyder, at skovbyggelinjen træder i kraft igen, hvis lokalplanen ophæves eller ændres væsentligt, jf. § 69, stk. 3.

Reduktionen sker i medfør af naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, jf. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 121 af 26. januar 2017 og bekendtgørelse nr. 927 af 27. juni 2016 om bygge- og beskyttelseslinjer. Beføjelsen er ved bekendtgørelse nr. 929 af 27. juni 2016, jf. § 4 henlagt til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har ikke fundet grundlag for, at tilsidesætte Ishøj Kommunes vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- og beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område.
 
Ishøj Kommune offentliggør hermed Miljøstyrelsen afgørelse, jf. § 7 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 927 af 27. juni 2016 om bygge- og beskyttelseslinjer.
Den reducerede skovbyggelinje vil af Ishøj Kommune blive ajourført i henhold til denne afgørelse på Arealinformation, Danmarks Miljøportal, jf. dataansvarsaftalen af 21. december 2006.

Klageadgang
Afgørelsen om Miljøstyrelsen ophævelse af skovbyggelinjen kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016.

BilagStørrelse
reduktion_af_skovbyggelinje_ishoej_lokalplan_1_77.pdf133.58 KB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 26. april 2017