Hvad kan vi hjælpe med?

Spildevand fra virksomheder

Spildevand kan deles i processpildevand, sanitært spildevand og regnafstrømning.
 
Processpildevand kommer fra virksomhedens produktion, mens sanitært spildevand kommer fra toilet og køkken. Regnvandsafstrømning kommer fra tage, pladser og veje.
 
Tilslutning af processpildevand til kloakken kræver en tilslutningstilladelse fra kommunen efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.
 
Tilslutningstilladelsen gives til virksomheden eller evt. grundejeren, der er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen overholdes.
 
Vilkårene i tilladelsen fastsætter på hvilke betingelser, spildevandet kan ledes til kloakken.
 
Det er virksomhedens ansvar at søge om tilslutningstilladelse hos kommunen.
 
En tilslutningstilladelse giver virksomheden lov til at aflede processpildevand med konkrete grænseværdier udfra en miljø­mæssig vurdering.
 
Tilslutningstilladelsen må ikke sammenlignes med en byggetilladelse, der kun giver tilladelse til etablering af kloakledninger, uden vilkår til spildevandet.
 
Evt. øvrige tilladelser søges separat hos bygge-, brand- og beredskabsmyndigheder samt Arbejds­tilsyn m.v.
 

 

 

Hvornår skal der søges en tilslutningstilladelse?

I følgende situationer skal virksomheden kontakte kommunen: 

 • Ny etablering
 • Udvidelse af eller ændringer i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand. Det kan fx. være installering af nye anlæg, nye proceslinier, udvidelse af driftstiden eller ændrede råstoffer.
 • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse med vilkår i henhold til Miljøbeskyttelsesloven kapitel 4. 

Ved nye afledninger skal tilslutningstilladelsen være givet, inden spildevandet tilledes kloaksystemet.

Derfor er det en god idé allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer at kontakte Plan- Bygge- og Miljøcenter.

Ved mindre afledninger skal ansøgningen sendes til Plan- Bygge- og Miljøcenter mindst en måned før virksomheden begynder driften, og ved større afledninger mindst to-tre måneder før.

Spørg evt. nærmere herom i Ishøj Kommunes Plan- Bygge- og Miljøcenter.
 

 

 

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Ansøgeren er den person/virksomhed (ejer eller lejer), der har det juridiske ansvar for driften af virksomheden eller anlægget.

En ansøgning skal være skriftlig og indeholde følgende oplysninger:

 •  Virksomhedens og ejers / lejers navn, adresse og tlf.nr., gerne med kontaktperson
 •  Hvornår afledningen begynder
 •  Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, der afleder spildevandet
 •  Plan over placering af produktions- og lagerlokaler, udendørs oplags- og vaskepladser m.v.
 •  Evt. flow- og procesdiagram
 •  Tegninger over virksomhedens udvendige og indvendige kloakker
 •  Oplysninger om hvilke stoffer, der forventes at være i det afledte processpildevand, dokumenteret  med fx datablade for kemikalier i produktionen
 •  Den afledte maksimale mængde processpildevand pr. døgn og pr. år, samt variation i af-ledningen over døgn, uge, måned eller år
 •  Det samlede årlige vandforbrug og vandmængde der afledes – f.eks. ved bimåler
 •  Redegørelse for at den valgte produktionsform bygger på den mindst forurenende teknologi
 •  Beskrivelse af evt. rensning af spildevandet på virksomheden
 •  Evt. egne forslag til vilkår (f.eks. prøveudtagningshyppighed, analyseparametre m.v.) for virksomheden.
   

 

Vaskeplads

Hvis du vil søge om tilladelse til etablering af vaskeplads, skal du anvende nedenstående skema.

Skema til ansøgning af vaskeplads
 

 

 

Det videre forløb

Plan- Bygge- og Miljøcenter kan ofte have behov for at indhente supplerende oplysninger, evt. ved et møde med virksomheden.

Inden den endelige tilladelse gives, sender Plan-, Bygge- og Miljøcenter et udkast af tilladelsen til udtalelse hos virksomheden. 
 

 

 

Tilslutningstilladelsen

Tilladelsen kan indeholde vilkår om:

 • Maksimalt tilladelige afledninger af stof- og spildevandsmængder
 • Maksimalt tilladelige koncentrationer af stoffer i spildevandet
 • Driften af virksomheden
 • Indretningskrav, f.eks. etablering af målebrønd, måleudstyr, sandfang
 • At virksomheden skal kontrollere sit spildevand (egenkontrol). 

Egenkontrollen kan omfatte:

 • Registrering i driftsjournaler, herunder forbrug af vand- og råvarer, der har betydning for spildevandssammensætningen
 • Udtagning af spildevandsprøver for analyse af indhold/mængde af stoffer
 • At prøvetagning og analyser skal udføres af et godkendt laboratorium.

Med tilladelsen følger en spildevandsteknisk beskrivelse og en vurdering af virksomhedens spildevandsafledning.

Hvis der i tilslutningstilladelsen er vilkår for egenkontrol, skal virksomheden betale alle omkostninger derved.
 

 

 

Klagemulighed

Hvis virksomheden er uenig i tilladelsens vilkår, kan den klage skriftligt til Miljøklagenævnet via kommunen. Det skal ske inden for 4 uger fra tilladelsen er givet. Kommunen sender klagen videre til Miljøklagenævnet. 

 

 

 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 5. februar 2015