Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Lille Vejleå med fjernvarmeledninger

Tilladelsen er givet i forbindelse med at de skal lægges fjernvarmeledninger i kommunen

Tilladelse efter vandløbslovens til krydsning af Lille Vejleå med fjernvarmeledninger. Afgørelsen kan påklages til og med den 4. juni 2015.
Ishøj Kommune har den 7. maj 2015 som Vandløbsmyndighed givet entreprenørfirmaet Wicotec Kirkebjerg som ansøger på vegne af fjernevarmselskabet Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS) tilladelse til krydsning af Lille Vejleå med to fjernvarmeledninger. Tilladelsen er givet i henhold til § 47 i lovbekendtgørelse nummer 1208 af 30. september 2013 om vandløb med senere ændringer og §§ 9, stk. 2 og 17 i bekendtgørelse nummer 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og - restaurering m.v. med senere ændringer.

Krydsningen af Lille Vejleå ønskes gennemført i forbindelse med udbygningen af VEKS’s fjernevarmeforsyning i kommunerne. Fjernvarmeledningerne lægges i vejrabatten af Vejleåvej ovenpå eksisterende brodæk og får herved ingen kontakt med vandløbets underføring af Vejleåvej. 
Kommunen har som baggrund for tilladelsen stillet en række vilkår. Her kan du læse tilladelsen, og her kan du se et oversigtskort over fjernvarmeledningernes krydsning af Lille Vejleå.


Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. § 80 i Vandløbsloven. Klageberettiget er den, afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. vandløbslovens § 81. Dvs. at klage skal være indgivet senest d. 4. juni 2015. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
Ansøger vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 11. maj 2015