Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse efter vandløbsloven til midlertidig rørlægning af delstrækning af Tranegilde Mark Drængrøft

Her kan du læse den tilladelse, der er givet i forbindelse med anlægsarbejde for den nye bane København – Ringsted. Afgørelsen kan påklages til og med den 21. juli 2015.

Ishøj Kommune har den 23. juni 2015 som vandløbsmyndighed givet Banedanmark tilladelse til midlertidig rørlægning af 25 – 30 meter af Tranegilde Mark Drængrøft (vandløbet betegnes også Tranegilde Byrende) i forbindelse med anlægsarbejde for at etablere permanent faunapassage under den nye bane København - Ringsted. Tilladelsen er givet i henhold til i henhold til § 47 i lovbekendtgørelse nummer 1208 af 30. september 2013 om vandløb med senere ændringer og §§ 9 og 17 i bekendtgørelse nummer 1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering og - restaurering m.v. med senere ændringer.

Kommunen har som baggrund for tilladelsen stillet en række vilkår. Her kan du læse tilladelsen, og her kan du se et oversigtskort over rørlægningens placering.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jf. § 80 i Vandløbsloven. Klageberettiget er den, afgørelsen er rettet til samt enhver, der må antages at have en individuel interesse i sagens udfald. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. vandløbslovens § 81. Dvs. at klage skal være indgivet senest den 21. juli 2015. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på begge disse sider, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Ansøger vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side.

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 23. juni 2015