Hvad kan vi hjælpe med?

Tilladelse til HOFOR til renovering af Thorsbro Kildeplads

Tilladelsen indbefatter boretilladelse, prøvepumpning og udledning samt dispensation i henhold til naturbeskyttelsesloven

Ishøj Kommune giver HOFOR tilladelse til at etablere 7 indvindingsboringer i medfør af § 20 og § 21 i lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017om vandforsyning, samt tilladelse til udledning af vand fra prøvepumpning i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 i lovbek. nr. 966 af 23. juni 2017 på nærmere anførte vilkår. Samtidigt meddeles der dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 17 i lovbek. nr. 934 af 27. juni til etablering af boringer, udbedring af vej og evt. gravearbejde.

Klagevejledning
Afgørelsen kan jf. vandforsyningslovens kap. 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

Afgørelsen kan jf. kap. 11 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§98-100 nævnte klageberettigede organisationer m.v. i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Afgørelsen kan jf. kap. 12 i naturbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger, ejeren af den ejendom afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, foreninger og organisationer i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

I henhold til § 78 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 125 af 26. januar 2017 om vandforsyning m.v. må et bygge- og anlægsarbejde, herunder borearbejde, ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejde ikke påbegyndes, før Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.


Klagefristen udløber den 17. oktober 2017.

BilagStørrelse
tilladelse_til_renovering_af_thorsbro_-_180917.pdf514.63 KB
bilag_1_kortbilag.pdf377.79 KB
bilag_2_notat_renovering_thorsbro_torslunde_280116.pdf3.9 MB
bilag_3_thorsbro_kildepalds_ishoej_kommune_juni_2017.pdf650.07 KB
bilag_4_ansoegning_om_renovering_af_thorsbro_kildeplads.pdf2.88 MB
bilag_5_screeningsafgoerelse_thorsbro.pdf120.95 KB
bilag_5a_myndighedscreeningsskema_thorsbro.pdf460.22 KB
bilag_6_partshoeringssvar_til_tilladelser_i_forbindelse_med_renovering_af_thorsbro_kildeplads.pdf864.27 KB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 18. september 2017