Hvad kan vi hjælpe med?

Tillæg til vandindvindingstilladelse til Ishøj Forsyning

Tilladelse til en udvidelse af indvindingsmængden med 400.000 m3 grundvand pr. år samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Vandindvindingstilladelse

Ishøj Kommune har den 29. august 2017 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tillæg til Ishøj Forsynings indvindingstilladelse af 2. september 2008, således at der kan indvindes op til 800.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen er gældende indtil 1. oktober 2038.

Afgørelse om ikke VVM-pligt
Ishøj Kommune vurderer, at den anmeldte vandindvinding på yderligere 400.000 m3 om året ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens §3, stk. 1.

Klageadgang 
Ishøj Kommunes afgørelse om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevarekla-genævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.

Afgørelsen om VVM-screeningen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevare-klagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be¬skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 c og 59 a.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. 
På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk findes der link til Klageportalen, vejledning til hvordan der logges på samt vejledninger til klagereglerne og gebyrordningen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Et eventuelt privat søgsmål vedrørende VVM-pligt skal være anlagt ved retten senest 6 måneder fra offentliggørelsen.

Klagefristen udløber den 28. september 2017

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lone Annbritt Jacobsen, tlf. nr. 43 57 75 02 eller på mail: pvm@ishoj.dk

BilagStørrelse
tillaeg_til_vandindvindingstilladelse_-_august_2017_-_endelig.pdf376.68 KB
bilag_-_endelig_indvindingstilladelse_-ishoej.pdf2.24 MB
myndighedscreeningsskema_ishoej_forsyning_-_august_2017.pdf355.97 KB
kortbilag_1.pdf218.38 KB
kortbilag_2.pdf328.17 KB
hoeringsskema_-_28_august_2017.pdf358.02 KB

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 4. september 2017