Hvad kan vi hjælpe med?

Vallensbæk – Vallensbæk Strands Vandforsyning – Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr.207.5242.

Vallensbæk – Vallensbæk Strands Vandforsyning – Ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr.207.5242.

Ibrugtagningstilladelse

Ishøj Kommune har den 20. november 2015 i henhold til Vandforsyningens §20 og 21 meddelt Vallensbæk Strands Vandforsyning ibrugtagningstilladelse til boring DGU nr. 207.5242. Link til kortbilag.

Klageadgang

Ishøj Kommunes afgørelse om tilladelse til ibrugtagning kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som der linkes til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på kr. 500.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den 18. december 2015.

Eventuelt civilt sagsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 og planlovens § 62 skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Lone Annbritt Jacobsen, tlf. nr. 43 57 75 02 eller på mail: pbm@ishoj.dk

Kontakt

Plan

Ishøj Store Torv 20, 7.
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 20. november 2015