Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Tilladelse til HOFOR til etablering af pejleboring i Ishøj

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af pejleboring på matr.nr. 5e, Ishøj By, i medfør af § 20 og § 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

Tilladelse til etablering af pejleboring

Bilag 1 Kort med boringsplacering

Bilag 2 Samlet ansøgning om A-boring

Bilag 3 Afgørelse om dispensation til pejleboring i fredskov

Klagevejledning
Afgørelsen kan jf. vandforsyningslovens kap. 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

I henhold til § 78 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. må et bygge- og anlægsarbejde, herunder borearbejde, ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejde ikke påbegyndes, før Miljø- og Fødevareklagenævnes afgørelse foreligger.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen bekendtgøres på Ishøj Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber den 4. februar 2020

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Vallensbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune har den 9. oktober 2019 vedtaget at sende Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i 12 ugers offentlig høring fra den 22. oktober 2019 - 16. januar 2020.
Høringssvar sendes til pvm@ishoj.dk eller til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj senest den 16. januar 2020.

Hvad er en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse?
En indsatsplan sikrer et overblik over hvilke initiativer, der skal iværksættes for at opnå beskyttelse af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource i et afgrænset område, hvor grundvandet vurderes at være sårbart overfor nedtrængning af forurenende stoffer.  
Formålet med planen er at sikre, at den aktive vandforsyning i kommunen, kan levere godt drikkevand til deres forbrugere i mange generationer frem.

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Tillæg 5 Pilemølle Erhvervsområde Syd Spildevandsplan 2014-2022

Screening af Tillæg 5 for miljøvurdering Spildevandplan 2014-2022

Tilladelse til HOFOR til etablering af pejleboring i Vallensbæk

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af pejleboring på matr.nr. 7000ca, Vallensbæk By, Vallensbæk i medfør af § 20 og § 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.

Tilladelse til etablering af pejleboring

Bilag 1 kort

Bilag 2 samlet ansøgning om A-boring

Klagevejledning
Afgørelsen kan jf. vandforsyningslovens kap. 13 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen af ansøger, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

I henhold til § 78 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. må et bygge- og anlægsarbejde, herunder borearbejde, ikke påbegyndes før klagefristens udløb. Hvis tilladelsen er påklaget før klagefristens udløb, må bygge- og anlægsarbejde ikke påbegyndes, før Miljø- og Fødevareklagenævnes afgørelse foreligger.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Afgørelsen bekendtgøres på Ishøj Kommunes hjemmeside. Klagefristen udløber den 4. februar 2020.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 13. januar 2020