Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for projekt ved Tanghuse i Vallensbæk

Screeningsafgørelse
Ishøj Kommune vurderer, at projektet ved Tanghuse med bl.a. opsætning af containere og etablering af vaskeplads ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering og tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
 
Projektet er ikke-miljøvurderingspligtigt, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan grad eller karakter, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Beskrivelse af projektet
I området er der i dag 3 eksisterende bygninger, en legeplads samt borde og bænke. Vallensbæk Kommune vil gerne fortsat kunne tilbyde faciliteter, der understøtter de eksisterende aktiviteter og de mange brugere og besøgende i området ved Tanghuset. Det er af høj prioritet, at centrere faciliteter og aktiviteter i området ved Tanghusene, da der allerede i dag er stor aktivitet her, således at naturen og landskabet andre steder i Strandparken kan skånes. Projektet går ud på at opsætte 4 stk. 20 fods isolerede containere til grej, og der etableres et mindre lager- og kølerum. Ovenpå containerne etableres der en udsigtsplatform. Derudover etableres der en træterrasse og en vaskeplads.

Vurdering
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10b) - Anlægsarbejder i byzone i lov om miljøvurde-ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er derfor foretaget en screening som grundlag for vurdering af om anlægget er omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Screeningen er foretaget på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen, samt yderligere oplysninger fremsendt af Vallensbæk Kommune.

De væsentligste kriterier, der ligger til grund for vurderingen er:

Projektet ligger i Strandparken, der er kunstigt anlagt. I området er der i forvejen 3 bygninger, legeplads samt borde og bænke. Den ene bygning har tidligere fungeret som ishus. Der er i dag stor aktivitet i området både på land og på søsiden. Projektet vil forbedre forholdene for brugerne af området, og ved at samle aktiviteterne et sted sikres det, at den øvrige natur i Strandparken skånes.

Idet Tanghuset genaktiveres som cafe forventes det, at dette vil medføre at der kommer flere borgere til området, og dermed vil der blive en øget belastning i forhold til bl.a. slidtage og trafik.

Dertil forventes det også at den nye containerkonstruktion vil tiltrække flere gæster, da det vil være muligt at sidde ovenpå og følge med i afholdte vandsportsstævner.

Det vurderes, at projektet i sig selv ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af de nærliggende § 3 - områder eller beskyttede arter. De fleste fuglearter er fredede hele året, og således også de fleste af de fuglearter, som vil kunne observeres i Ringebæk Sø. Ringebæk Sø vurderes dog ikke at være en attraktiv ynglelokalitet sammenlignet med andre af strandparkssøerne fx Holme Sø, da Ringebæk Sø i udpræget grad bliver brugt til friluftsaktiviteter, såsom kano, kajak og paddle boards. Det forventes ikke, at projektet i væsentlig grad vil øge mængden af de aktiviteter der allerede foregår i dag i Ringebæk Sø.

Projektområdet berøres af en søbeskyttelseslinje og en strandbeskyttelseslinje, hvorfra der skal meddeles dispensation fra hhv. Ishøj Kommune og Kystdirektoratet førend at projektet kan gennemføres. Der er ikke øvrige bygge- eller beskyttelseslinjer, der vil påvirke projektet.

Projektområdet ligger i et område, der er udpeget som område med risiko for oversvøm-melse. Ved en vandstand på omkring kote 1,8 m vil området og bygningerne stå under vand, hvorfor det bør overvejes, om der skal iværksættes forebyggende tiltag eller om projektet kan tåle en evt. fremtidig oversvømmelse.

Konklusion
Der kan være en lille påvirkning af miljøet ved at flere vil benytte området, så der bliver øget trafik og evt. øget brug af Ringebæk Sø, men det vurderes at påvirkningen vil være af ringe betydning. På baggrund af screeningen vurderes det, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Andre tilladelser og godkendelser
Ishøj Kommune gør opmærksom på at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Ishøj Kommune, der videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 1. maj 2020.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Høring af forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2014-2022 Ishøj Sø

Høring af forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2014-2022 Ishøj Sø, Baldersbækken – omlægning og sandfang, Oprensning Ishøj Sø, Ændring og udvidelse af regnvandsbassin, samt indbygning af sediment

Byrådet har d. 4. februar 2020 besluttet at sende forslag til Tillæg 7 til spildevandsplan 2014-2022 i offentlig høring.
Tillæg 7 til Ishøj Kommunes ”Spildevandsplan 2014-2022” giver mulighed for at oprense Ishøj Sø og indbygge det oprensede sediment* i Geotubes (afvandingsteknologi) på et areal i tilknytning til søen.
*(Mineralske eller organiske partikler der er aflejret i jordskorpen eller på bunden).

Offentlig høring
Forslaget til Tillæg 7 til spildevandsplanen er i offentlig høring i 8 uger fra d. 10. februar 2020 til den 6. april 2020.

Forslag til Tillæg 7 til spildevandsplan 2014-2022.

I denne periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.
Høringssvar skal sendes til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller via e-mail: pvm@ishoj.dk senest den 6. april 2020.

Miljøvurdering
Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Kommunen afgør derfor og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Miljøvurderingsskema

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 9. marts 2020.
En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Tilladelse efter §21 i vandforsyningsloven til behandlingsanlæg til Ishøj Vandværk (nyt vandværk)

Ishøj Kommune har den 20. marts 2020 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til Ishøj Vand til behandlingsanlæg til Ishøj Vandværk.

Klageadgang
Afgørelserne om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80.
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.
Klageportalen kan findes på www.borger.dkwww.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 17. april 2020

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på
mail: pvm@ishoj.dk

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af ledningsanlæg til vandværk

Screeningsafgørelse
Ishøj Kommune vurderer, at etableringen af ledningsanlægget ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om udarbejdelse af miljøvurdering og tilladelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Projektet er ikke-miljøvurderingspligtigt, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en sådan grad eller karakter, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6. Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Beskrivelse af projektet
Ishøj Vand A/S skal etablere en ny kildeplads ved Tranegilde Mark til forsyning af et nyt vandværk i Ishøj Landsby og samtidigt etableres råvandsledninger fra boringerne til vandværket samt rentvandsledninger (forbindelsesledninger) fra det nye vandværk og ud til eksisterende ledningsnet.

Vurdering
Projektet er omfattet af bilag 2 punkt 10 j) i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Anlæg af vandledninger over større afstande. Der er derfor foretaget en screening som grundlag for vurdering af om anlægget er omfattet af pligten til at udarbejde en miljøkonsekvensrapport. Screeningen er foretaget på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen, samt de oplysnin-ger som Ishøj Kommune ellers ligger inde med.

De væsentligste kriterier, der ligger til grund for vurderingen er:
Anlægget er af mindre udstrækning, og vil hovedsageligt blive placeret i vejtracé og på landbrugsareal. På en enkelt strækning nedgraves ledningerne i et område, hvor at der i forvejen var planlagt et stiforløb i udkanten af skovbrynet. Det vurderes, at ledningsprojektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hverken under anlæggelsen eller i driftsfasen.

Ledningsanlægget i sig selv vil ikke påvirke beskyttet natur, og på grund af afstanden til den beskyttede naturtyper, vurderes det at anlæggelsen af ledningsanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt.

Boring 5 ligger i nærheden af en sø. Det vurderes, at ledningsanlægget ikke vil påvirke søen. Dog gøres der opmærksom på, at der i forbindelse med ledningsarbejdet, ikke må forekomme jordbehandling eller terrænændring inden for en afstand af 2 meter til søen (jf. vandløbslovens §69)

Konklusion
Ud fra ovenstående oplysninger og vurderinger, vurderes det, at etableringen af projekt ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Andre tilladelser og godkendelser
Ishøj Kommune gør opmærksom på at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis ikke der er særlige grunde til det. Ønskes en fritagelse, skal en begrundet anmodning herom sendes til Ishøj Kommune, der videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 27. april 2020.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 3. april 2020