Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Forslag til affaldsplan 2019-2030

Ny affaldsplan i høring

Forslag til affaldsplan 2019-2030 er i høring fra den 21. juni til den 25. august 2019.
Ishøj Byråd har vedtaget at sende forslag til affaldsplan 2019-2030 i høring. Planforslaget fastlægger Ishøj Kommunes mål og handlinger på affaldsområdet i den seks-årige periode fra 2019 til 2024. Planforslaget er også kommunens overordnede strategi frem til 2030.
Du har mulighed for læse og kommentere forslag til affaldsplan 2019-2030. 

Affaldsplan 2019-2030
Affaldsplanen består af tre dokumenter:

  • Affaldsplan 2019-2030 
  • Bilag 1 Kortlægning
  • Bilag 2 Fremskrivning.

Affaldsplan 2019-2030 har en gennemgående vision: 

  • Affald + mennesker = ressourcer.

Derudover har affaldsplanen fire overordnede temaer: 

  • Mere og bedre genanvendelse 
  • Smartere affaldsløsninger 
  • Sammen om affald 
  • Skadelige stoffer ud af affaldet 

Affaldsplanen indeholder 14 indsatsområder og en række aktiviteter, som understøtter indsatsområderne.

Bemærkninger til affaldsplanen
Du kan kommentere affaldsplanen frem til den 25. august 2019 her. 
http://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=19

Efter høringsperiodens afslutning vil alle høringssvar blive behandlet af Ishøj Byråd. Eventuelle ændringer vil blive indarbejdet inden affaldsplanen vedtages endeligt.

Hent affaldsplan 2019-2030 til visning på skærm
Hent affaldsplan 2019-2030 i PDF
Hent bilag 1 – Kortlægning i PDF
Hent bilag 2 – Fremskrivning i PDF

Offentlig høring af Tillæg 5 til Spildevandsplan 2014-2022 Pilemølle Erhverv Syd

Borgere i Ishøj kan frem til fredag den 5. juli 2019 komme med ændringsforslag til nyt spildevandstillæg til kommunens spildevandsplan.

Klima- og Miljøudvalget i Ishøj Kommune har besluttet at sende Tillæg 5 til spildevandsplan 2014-2022 i otte ugers høring.

Tillægget handler om separatkloakering og klimatilpasning af det kommende erhvervsområde Pilemølle syd Ishøj.

Forslaget til Tillæg 5 vil være lagt frem til offentlig høring fra fredag den 10. maj 2019 til fredag den 5. juli 2019 kl. 12.00.

Derefter vil Byrådet tage stilling til eventuelt indkomne synspunkter og ændringsforslag.

Forslag til Tillæg 5 kan ses her.

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til tillægget, skal du sende dem til Center for Park, Vej Miljø senest fredag den 5. juli 2019 kl. 12.00

Du kan sende dem på mail til pvm@ishoj.dk

Offentlig høring af afgørelse af miljøscreening for Tillæg 5 til Spildevandsplanen 2014-2022

Offentlig høring af miljøscreening

Ishøj Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at Tillæg 5 til spildevandsplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering(VVM).

Beslutningen om, at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen alene indeholder mindre ændringer i en gældende plan, som ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningen kan ses her.

Eventuelle klager over afgørelsen af miljøscreeningen kan ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk

Her kan du også finde oplysninger om klageregler, herunder gebyrordning.

Klagefristen er fredag den 7. juni 2019 kl. 12.00

Generel klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:
• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 21. juni 2019