Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser og Høringer

Afgørelser og høringer inden for miljøområdet.

Vandindvindingstilladelse til HOFOR

Vandindvindingstilladelse til Thorsbro Kildeplads - HOFOR Vand København A/S – Værket ved Thorsbro – Tilladelse til indvinding af 1.000.000 m3 grundvand pr. år

Afgørelse
Ishøj Kommune har den 6. marts 2019 i henhold til lov om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til HOFOR Vand København A/S til indvinding af 1.000.000 m3 grundvand pr. år på Thorsbro Kildeplads. Tilladelsen er gældende indtil 1. april 2049.

Klagevejledning
Ishøj Kommunes afgørelse om tilladelse til indvinding af grundvand kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.
Klageportalen kan findes på www.borger.dkwww.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 4. april 2019

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på
mail: pvm@ishoj.dk

Tilladelse til Ishøj Forsyning til etablering af 2 undersøgelsesboringer

Afgørelse 
Ishøj Kommune har i henhold til §§ 20 og 21 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. meddelt tilladelse til Ishøj Forsyning til etablering og prøvepumpning af 2 undersøgelsesboringer på Tranegilde Mark, matr.nr. 11b, Ishøj By, Ishøj. 
Der er desuden i henhold til § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) truffet afgørelse om, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, så der skal ikke udarbejdes en miljøvurdering.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø

Klagevejledning
Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77, miljøbeskyttelsesloven § 91 og miljøvurderingsloven §49. Afgørelserne kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80, miljøbeskyttelseslovens § 100 og miljøvurderingsloven § 49.
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk , www.virk.dk samt www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.
Klagefristen udløber den 27. marts 2019

Høring af Regulativ for Husholdningsaffald

Ishøj Byråd har på mødet den 5. marts 2019 godkendt forslag til Regulativ for Husholdningsaffald i Ishøj Kommune til udsendelse i 4 ugers offentlig høring.

Forslag til Regulativ for Husholdningsaffald

Bemærkninger til regulativet modtages frem til og med den 5. april 2019. Bemærkningerne sendes til:

Ishøj Kommune
Center for Park, Vej og Miljø
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
pvm@ishoj.dk
 

Høring af Regulativ for Erhvervsaffald

Ishøj Byråd har på mødet den 5. marts 2019 godkendt forslag til Regulativ for Erhvervsaffald i Ishøj Kommune til udsendelse i 4 ugers offentlig høring.

Forslag til Regulativ for Erhvervsaffald

Bemærkninger til regulativet modtages frem til og med den 5. april 2019. Bemærkningerne sendes til:

Ishøj Kommune
Center for Park, Vej og Miljø
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj
pvm@ishoj.dk

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til vandløbet Smågårdsrenden

Ishøj Kommune meddeler hermed tilladelse til Ishøj Forsyning til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til det offentlige vandløb Smågårdsrenden i forbindelse med prøvepumpning fra 2 boringer ved Tranegilde Mark. 

Tilladelsen inkl. klagevejledning kan ses her 

Klagefristen udløber tirsdag den 23. april 2019. 

Tilladelse til vandbehandling på Solhøj Kildeplads

Ishøj Kommune forlænger hermed HOFORs tilladelse af 8. oktober 2008 til ændret vandbehandling på Solhøj Kildeplads i Ishøj Kommune. Tilladelsen meddeles for en periode på 5 år, og udløber den 1. april 2024. Tilladelsen meddeles i henhold til §21 i lov om vandforsyning mv., lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 på nærmere anførte vilkår.

Klageadgang
Ishøj Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. vandforsyningsloven §77 og Miljøbeskyttelsesloven § 91. Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald jf. vandforsyningslovens §80 og Miljøbeskyttelseslovens § 100.
Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via Klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning.
Klageportalen kan findes på www.borger.dkwww.virk.dk samt www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 24. april 2019

Tilladelse

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Center for Park, Vej og Miljø, tlf. nr. 43 57 77 77 eller på
mail: pvm@ishoj.dk

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 26. marts 2019