Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser, Tilladelser og Høringer

Afgørelser, tilladelser og høringer inden for natur og miljøområdet.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt til etablering af affaldshåndteringsvirksomhed - Industrikrogen 18, 2635 Ishøj

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at projektet om etablering af affaldshåndteringsvirksomhed ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager REMONDIS A/S for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Afgørelse om ikke-miljøvurdering - Indsamlings- og affaldshåndteringsvirksomhed

Myndighedscreeningsskema Miljøvurdering

VVM-ansøgning

Bilag

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:
• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 9. oktober 2020. 

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Miljøgodkendelse af Kirkebækskolens svømmehal

Miljøtilladelse til hestehold på Stutteri Vilard Winthersmindevej 67, 2635 Ishøj

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Høring af forslag til Tillæg 6 til Spildevandsplan 2014-2022 Ørnekærs Vænge

Ishøj Kommune har d.16. september 2020 besluttet at sende forslag til Tillæg 6 til spildevandsplan 2014-2022 i offentlig høring.

Formålet med tillægget til spildevandsplanen
Tillæg 6 til Ishøj Kommunes Spildevandsplan 2014-2022 i forbindelse med etablering af 12 rækkehuse og 55 seniorboliger er der behov for tilslutning af husspildevand til eksisterende spildevandsledning i Ørnekærs vænge.

Offentlig høring
Forslaget til Tillæg 6 til spildevandsplanen er i offentlig høring i 8 uger fra d. 2. oktober 2020 til den 27. november 2020.

Forslag til Tillæg 6 til spildevandsplan 2014-2022.

I denne periode har alle mulighed for at kommentere det fremlagte forslag.
Høringssvar skal sendes til Ishøj Kommune, Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj eller via e-mail: pvm@ishoj.dk senest den 27. november 2020.

Miljøvurdering
Tillægget er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og det er vurderet, at spildevandsprojektet ikke påvirker miljøet væsentligt. Kommunen afgør derfor og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurderingsrapport.

Miljøvurderingsskema

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 30. oktober 2020.
En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.

Miljøgodkendelse Ishøj Svømmehal 2020

Tilladelse til midlertidig udledning af rejektvand til Lille Vejleå via tilslutning til regnvandsbassinet Ishøj Sø i forbindelse med oprensning af Ishøj Sø i Ishøj Kommune


Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til Ishøj Forsyning til udledning af
rejektvand til Lille Vejleå via tilslutning til regnvandsbassinet Ishøj Sø i Ishøj Kommune.

Udledningen af rejektvand sker i forbindelse med oprensning af Ishøj Sø. 

Tilladelsen meddeles i medfør af: 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28
• Bekendtgørelse nr.1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
• Bekendtgørelse nr. 1625 af 19/12/2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand  
• Bekendtgørelse nr. 1433 af 21/11/2017 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder

Klagefristen udløber mandag d. 28. december 2020. 

Link til afgørelse inkl. klagevejledning.
Link til Bilag 1 Prøvetagning moniteringsfase 3
Link til Bilag 2 Beregningsmetode for stofkoncentrationer
Link til Bilag 3 Resultater af prøvetagning i Li. Vejleå forud for oprensning 

Tilladelse efter vandløbslovens § 21 til etablering af ny fælles drænledning på matr. nr. 1a og 1e, Benzonsdal Hgd., Torslunde beliggende i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune som Vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse efter vandløbsloven til HOFOR A/S til etablering af ny fælles drænledning på matr. nr. 1a og 1e, Benzonsdal Hgd., Torslunde.

I forbindelse med moderniseringen af Værket ved Thorsbro skal en terrænsænkning fyldes med jord og nyt dræn etableres. 
Tilladelsen meddeles i medfør af: 

• Lov om vandløb, lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 § 21
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v., BEK nr. 834 af 27/06/2016 §§ 5 og 17.

Klagefristen udløber torsdag d. 3. december 2020.

Tilladelse inkl. klagevejledning kan ses her
 

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af projekt ved Strandengen

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager Vallensbæk Kommune for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.
Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.
Afgørelsen kan påklages af:
• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk. Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 16. december 2020.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Afgørelse om miljøvurdering 

Myndighedsscreeningsskema

VK – VVM anmeldelse 

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4
 

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 27. november 2020