Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser, Tilladelser og Høringer

Afgørelser, tilladelser og høringer inden for natur og miljøområdet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er endelig vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune den 25. marts 2020.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Miljøgodkendelse af Kirkebækskolens svømmehal

Midlertidig tilladelse til udledning af vand fra byggegruber til Lille Vejle Å fra værket ved Thorsbro


Ishøj Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse til HOFOR A/S til udledning af
vand fra byggegruber til Lille Vejle Å fra værket ved Thorsbro.
Den midlertidige udledning sker i forbindelse med moderniseringen af Værket ved Thorsbro. 

Tilladelsen meddeles i medfør af: 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019 § 28 
• Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kap 3. og 4
Klagefristen udløber tirsdag d. 4. august 2020. 

Link til afgørelse inkl. klagevejledning.
 

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Tilladelse efter vandløbslovens § 47 til opsætning af ny stibro over St. Vejleå

Ishøj Kommune som vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse til Center for Park, Vej og Miljø til opsætning af ny stibro over vandløbet St. Vejleå. 
Stibroen opsættes i samarbejde med Vallensbæk Kommune og giver mulighed for passage af vandløbet. Som følge af anlæggelse af Letbanen langs Ring 3 vil den oprindelige mulighed for at krydse vandløbet som gående i lokalområdet blive afskåret. 

Tilladelsen meddeles i medfør af: 
• Bekendtgørelse af lov om vandløb (LBK nr. 1217 af 25. november 2019) § 47
• Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. (BEK nr. 834 af 27. juni 2016) §§ 9, stk. 1 og 17. 

Klagefristen udløber torsdag d. 6. august 2020. 

Tilladelse efter vandløbslovens § 47 til opsætning af ny stibro over St. Vejleå inkl. klagevejledning.

Bilag

Oversigtskort

Tegning af stibro

Billede af jordskrue
 

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 30. juli 2020