Hvad kan vi hjælpe med?

Afgørelser, Tilladelser og Høringer

Afgørelser, tilladelser og høringer inden for natur og miljøområdet.

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt til etablering af affaldshåndteringsvirksomhed - Industrikrogen 18, 2635 Ishøj

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at projektet om etablering af affaldshåndteringsvirksomhed ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager REMONDIS A/S for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Afgørelse om ikke-miljøvurdering - Indsamlings- og affaldshåndteringsvirksomhed

Myndighedscreeningsskema Miljøvurdering

VVM-ansøgning

Bilag

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:
• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 9. oktober 2020. 

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.

Miljøgodkendelse af Kirkebækskolens svømmehal

Miljøtilladelse til hestehold på Stutteri Vilard Winthersmindevej 67, 2635 Ishøj

Miljøgodkendelse af Tranebærhavens svømmehal

Miljøgodkendelse MB Autocenter

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af LAR-anlæg

Center for Park, Vej og Miljø har vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Der skal derfor ikke udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport.

Der gøres opmærksom på, at afgørelsen om ikke at skulle udarbejde miljøkonsekvensrapport ikke fritager Bovieran Ishøj for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Afgørelse om miljøvurdering

Myndighedscreeningsskema Miljøvurdering

Ansøgning

Bilag

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det vil sige spørgsmål om overholdelse af lovens bestemmelser i forbindelse med sagens behandling.

Afgørelsen kan påklages af:

• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

Ønskes der at klages over afgørelsen, skal det ske via klageportalen, som er en digital selvbetjeningsløsning. Klageportalen kan findes på www.borger.dk, www.virk.dk og www.naevneneshus.dk.
Ved klage skal der betales et gebyr, hvis størrelse er oplyst på klageportalen.

Klagefristen udløber den 23. september.

Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme at afgørelsen ikke må udnyttes. Er et bygge- og anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.
Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra annonceringsdatoen.
 

Kontakt

Center for Park, Vej og Miljø

Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

pvm@ishoj.dk

Tlf. 43577777Åbningstider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 8.00-15.00
Fredag: 8.00-13.00

Telefontider:

Mandag-onsdag: 8.00-15.00
Torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-13:00

Senest opdateret 11. september 2020