Få penge til dit grønne projekt fra Grønt råd

17. juni 2022

Har du en grøn idé og mangler penge til at realisere den? Grønt råd støtter klima-, natur- og miljø-projekter med årligt 50.000 kroner. Ansøgningsfristen er den 1. september 2022

Borgere, institutioner og foreninger i Ishøj Kommune kan hvert år søge om tilskud fra Grønt råds klimapulje til grønne projekter, arrangementer eller miljøtiltag.

Eksempler på grønne projekter, som kan opnå støtte kunne fx være etablering af grønne områder, der forbedrer forholdene for insekter. Eller et projekt, der fremmer samkørsel, eller et arrangement, som hjælper borgerne med at blive bedre til at sortere affald.

Når Grønt Råd vælger de projekter, som kan modtage penge fra klimapuljen, sker udvælgelsen blandt andet efter, hvor gennemarbejdet projekterne er beskrevet. Herunder om der er indgået forhåndsaftaler med andre involverede.

Projekter skal være for de fleste

For at få tilskud fra Klimapuljen er det et krav, at dit projekt skal være til gavn for en større kreds af borgere i Ishøj Kommune.

Du kan få svar på dine spørgsmål og finde de andre kriterier i boksen nederst på denne side.

Du kan ansøge ved at fylde dette ansøgningsskemaet

Ansøgningsfristen er den 1. september 2022, og du vil få svar cirka en måned efter ansøgningsfristen.

 

Du kan læse mere om Grønt råd her.

 1. Hvad er formålet med Klimapuljen?
  Formålet med Klimapuljen er at motivere borgere, foreninger og virksomheder i Ishøj til at arbejde med klima og miljø.

  Dette gøres ved at stille midler til rådighed for lokalt forankrede og bæredygtige initiativer, der har med klima, miljø og natur aspekter at gøre.
 2. Hvem kan søge støtte?
  Klimapuljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og erhvervsvirksomheder.
  Kommunens egne institutioner kan søge støtte til aktiviteter, der ligger ud over institutionens sædvanlige opgaver og kan komme andre end institutionens brugere til gavn.
 3. Hvad kan man søge støtte til?
  Klimapuljen støtter aktiviteter i en lokal sammenhæng, der formidler eller fremmer nytænkende og bæredygtige tiltag i lokalsamfundet.

  Klima- og Miljøpuljen støtter aktiviteter der inddrager borgere, institutioner, foreninger eller virksomheder.

  Der kan ikke søges midler til gentagne begivenheder, lønudgifter og driftsudgifter.
 4. Hvad er ansøgningsfristen?
  Ansøgninger skal være modtaget senest 1. september 2022.
 5. Hvilke områder prioriteres?
  Ved udvælgelse af aktiviteter som tildeles støtte, vil der blive lagt vægt på følgende:
  • Aktiviteten foregår i Ishøj kommune
  • Aktiviteterne kan inspirere andre bl.a. gennem synliggørelse til offentligheden, læring m.m.
  • At aktiviteterne medfører mindre miljøbelastning og mindre ressourceforbrug
  • Beskytter og fremmer mangfoldigt dyre- og planteliv (øget biodiversitet)
  • Inddrager og fremmer borgeres og virksomheders aktive deltagelse i miljø og klimaindsatsen.
  • Der skal være offentlig adgang/synlighed
 6. Hvad er vurderingskriterierne?
  • Effekt på klima og miljø
  • Cirkulær og bæredygtig tænkning
  • Hvor mange inddrages og påvirkes?
  • Synliggørelse af indsatsen
  • Langtidseffekt og udbredelse
  • Medfinansiering
 7. Hvad skal ansøgningen indeholde?
  Midler fra Klimapuljen skal søges på et ansøgningsskema, der forefindes på kommunens hjemmeside.
  Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
  1) Titel, der med få ord beskriver aktiviteten
  2) Ansøgers navn, adresse, telefon og e-mail
  3) En kontaktperson som er projektansvarlig og økonomisk ansvarlig
  4) Navn og adresse på øvrige projektdeltagere
  5) En kort beskrivelse af forløb og en tidsplan
  6) Det beløb der søges fra Klimapuljen
  7) Aktivitetsbeskrivelse inkl. formål, aktiviteter og effekt
  8) Økonomi med overordnede udgiftsposter og samlet støttebeløb. Eventuel medfinansiering kan synliggøres. Udgifter skal dokumenteres før udbetaling.
 8. Hvordan behandles ansøgningerne?
  Grønt Råd vælger hvilke projekter som tildeles midler ud fra ovennævnte kriterier.

  I forbindelse med vurdering af ansøgningerne kan der, hvis der er behov for det, indhentes yderligere oplysninger om aktiviteterne, for at skabe et bedre grundlag for at vurdere og behandle ansøgningerne.

  Svar med tilsagn/afslag udsendes ca. 1 måned efter ansøgningsfristen.
 9. Hvordan udbetales støtten?
  Når I har fået tilsagn om støtte via et bevillingsbrev med ”krav” til projektets gennemførelse, kan I få udbetalt støttebeløbet løbende ud fra elektroniske fakturerer eller samlet på grundlag af et endeligt regnskab for aktiviteten, når det er afsluttet.
 10. Hvordan skal afrapportering ske?
  Senest seks uger efter aktivitetens afslutning - hvis ikke andet er aftalt - indsendes en kort skriftlig evaluering samt et regnskab. Evalueringen skal ske på et særligt skema, som I får tilsendt samtidigt med tilsagn om støtte.

  Ansøger skal medvirke til synliggørelse af aktiviteten bl.a. lægges der en tekst på Grønt Råds hjemmeside ligesom der kan være en pressedækning af aktiviteten.