Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag 5. april 2018 kl. 15.00

Lokation: Mødelokale 2E, Ishøj RådhusSagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering ved borgmester Ole Bjørstorp

  • Udligningsreform og ghettoplan, betydningen for Ishøj Kommune
  • Ønske om at etablere jobcentersatellit i Ishøj Kommune
  • Meddelelser fra RAR Hovedstaden
  • RAR seminar med kommuners beskæftigelsesudvalg, den 30. april 2018
  • Status på kontanthjælpsprojektet med Socialmedicinsk Enhed

Pilotprojektet med Socialmedicinsk Enhed har fået inkluderet 30 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, samt 30 borgere i kontrolgruppen.

Indsatsforløbene er færdige april 2018 og der har været et samarbejde med både jobcenteret, social- og sundhedsforvaltningen. I visse sager har det været nødvendigt at forlænge samarbejdet med borgerne ud over de 6 måneder, idet der har været påbegyndt behandling. Der gennemføres de sidste follow up (efter 6.mdr i projektet) på borgerne juni/juli.  Projektet er således forsinket ift. den oprindelige tidsplan, hvilket skyldes vanskeligheder med inklusionen både for indsatsgruppen og kontrolgruppen.

Projektet er ved at blive evalueret og består af både en kvalitativ og kvantitativ del, samt en økonomisk analyse af projektets resultater. Derudover udarbejdes en manual baseret på de nye erfaringer, til en eventuelt fortsættelse af projektet.

På styregruppemødet den 22. maj 2018, vurderes det om Ishøj Kommune og Socialmedicinsk Enhed skal søge midler hos A.P. Møllerfonden til en udvidelse af projektet.  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

2. Erhvervs- og beskæftigelsespolitik

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker. Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken vil udgøre en af de seks politikker, og fremlægges i denne sag til vedtagelse efter høringsperioden.

På mødet i beskæftigelsesudvalget den 11. oktober 2017 fik udvalget forelagt forslaget til den reviderede erhvervs- og beskæftigelsespolitik.

Udvalget havde enkelte justeringer, som er indskrevet i høringsversionen. Udvalget besluttede at sende forslaget i høring hos Ishøj Erhvervsforening. Udtalelsen fra Ishøj Erhvervsforening er vedhæftet dagsordenen til orientering.

Sagsfremstilling

Høringssvaret fra Ishøj Erhvervsforening er positivt og indeholder ikke forslag til justeringer i erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. Ishøj Erhvervsforening har nogle opmærksomhedspunkter i forhold til beskæftigelsesudvalgets udmøntning af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.

Der er siden beskæftigelsesudvalgets behandling i oktober udarbejdet et fælles forord til de seks hovedpolitikker, som er indskrevet i politikken. Forslaget til erhvervs- og beskæftigelsespolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken bliver behandlet i alle stående udvalg sammen med de fem øvrige hovedpolitikker i foråret 2018. Kommunens seks nye hovedpolitikker bliver behandlet samlet på byrådets møde den 26. juni 2018.

I 3. og 4. kvartal 2018, vil der blive arbejdet med de underliggende strategier for erhvervs- og beskæftigelsesområdet, beskæftigelsesudvalget vil blive inddraget i denne proces.  

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller at Ishøj Kommunes erhvervs- og beskæftigelsespolitik godkendes på Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. april 2018.

 

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget indstiller at Ishøj Kommunes erhvervs- og beskæftigelsespolitik godkendes på Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. april 2018.

 

Beskæftigelsesudvalget sender høringssvar til Økonomi- og Planudvalget med følgende ændringsforslag til udkastet af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken:

  • Tema 1: Turisme – på opdagelse i Ishøj

  - Ishøj målretter brandingen af Ishøj som turistdestination mod både turister fra Danmark og udenlandske turister.

  • Tema 2: Ishøj – de faglærtes by  

            - Ishøj har fokus på både at få de unge og de ufaglærte voksne til at tage en erhvervsuddannelse.

            

 

Bilag

3. RAR oplæg om beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Oplæg om beskæftigelsesområdet ved arbejdsmarkedsdirektør Marianne Sumborg, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Øst. (RAR)

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

4. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden, og er med til at skabe et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk pr. 20. marts 2018

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat giver et overblik over udvikling i ledighedsprocenten og jobomsætningen i Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune, Region Hovedstaden og hele landet fra januar 2007- januar 2018.

Bilag 3: "Nøgletal for arbejdsmarkedet, januar 2018" fra RAR Hovedstaden, udgivet i februar 2018, udgives ca. 3 gange årligt. Bilaget er vedlagt til orientering.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

5. Beskæftigelsesplan og aktiveringstrategi 2017/2018

Resume

Aktiveringsstrategien er udarbejdet som tillæg til Vallensbæk Jobcenters årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler således de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år, og skaber overblik og viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

Sagsfremstilling

I den vedlagte Aktiveringsstrategi 2017 er der lavet en slutevaluering pr. januar 2018 på indsatsområderne i strategien. Under dette punkt vil evalueringen blive gennemgået og drøftet på beskæftigelsesudvalgsmødet.

 

På baggrund af Beskæftigelsesplanen 2018, er der udarbejdet et udkast til Aktiveringsstrategi 2018 for Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategi 2018 vil blive gennemgået og beskæftigelsesudvalget drøfter de foreslåede indsatsområder.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter aktiveringsstrategi 2017 og aktiveringsstrategi 2018.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget har følgende rettelser til aktiveringsstrategi 2018: projekt Frivilligt mentorkorps samt Ung På Vej slettes fra aktiveringsstrategi 2018, da disse projekter overgår til drift. Projekt vedr. Vækst med social bundlinje er markeret med grå farve, da økonomien undersøges nærmere.

Beskæftigelsesplan og aktiveringsstrategi 2017 tages til efterretning og sendes til Økonomi- og planudvalget

Bilag

6. Det nye beskæftigelsesudvalg

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog den 6. februar 2018 at gennedsætte Beskæftigelsesudvalget for perioden 2018-2022, vedlagt er kommisorium for udvalget.

 

Beskæftigelsesudvalget bedes drøfte:

- Ønsker til temaer, oplæg eller dagsordenpunkter på kommende beskæftigelsesudvalgsmøder.

- Tema for fælles møde mellem beskæftigelsesudvalget og erhvervskontaktudvalget. Fællesmødet har til formål at fremme gode drøftelser om vækst og beskæftigelse. Mødet bliver afholdt i andet halvår af 2018.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter ønsker til dagsordenpunkter for kommende udvalgsmøder.

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget har følgende ønsker til fremtidige temaer:

  • Dialog med imam vedr. ikke-etniske danskeres beskæftigelsesgrad
  • Orientering vedr. indsats for at få unge i uddannelse og job
  • Fællesmøde med Erhvervskontaktudvalget med deltagelse af jobcenterchef fra Jobcenter Vallensbæk

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 26. februar 2021