Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag 28. juni 2018 kl. 15.00

Lokation: Byrådssalen


Deltagere: Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Poul Jørgensen, Lennart Hartmann Nielsen, Sami Deniz, Ole Wedel-Brandt, Sven Viskum, Ole Mortensen, Charlotte Jakobsen, Ole Norén, Michal Jensen

 

Administration: Kåre Svarre Jakobsen, Rikke Rytter Mølsted, Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard


Sagspunkter der skal behandles på mødet

7. Nytteindsats for kontanthjælpsmodtagere, Greve Kommune

Sagsfremstilling

Jobcenterchef Mette Munk, Greve Kommune fortæller om tiltag vedr. nytteindsats for kontanthjælpsmodtagere

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg til efterretning

8. Meddelelser

Resume

1. Nyt projekt: Folkeskolelærere sendes i erhvervspraktik med det formål at kunne vejlede afgangselever i mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse.

2. Nyt RAR-udvalg

3. Jobcentersatellit

4. Studietur til Aabenraa: mulige datoer: 7. august, 23. august eller 12. september 2018. Program: Afgang fra Ishøj Rådhus kl. 08.00. Besøg i Aabenraa kl. 12.00-15.00 inkl. frokost. Hjemkomst i Ishøj kl. 18.00. Der sørges for fællestransport.

4. Artikel fremsendt af Ole Mortensen som inspiration : https://www.computerworld.dk/art/243597/det-tog-blot-tre-moeder-og-saa-blev-jeg-alvorligt-bekymret-for-de-danske-job 

 

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning

9. Frivilligt mentorkorps opfølgning

Resume

På møde i beskæftigelsesudvalget d. 5. april 2018 blev der gennemgået status for MentorIshøj i forbindelse med punktet vedr. Aktiveringsstrategi 2017. I den forbindelse blev der efterspurgt erfaringer fra Mentorkorpset i Slagelse og stillet yderligere spørgsmål til MentorIshøj.

Sagsfremstilling

Status fra Slagelse Mentorkrops

 • 40 mentorforløb
 • 32 aktive mentorer
 • Særligt fokus på match mellem mentor og mentee, da den frivillige mentor netop er frivillig og derfor ikke skal erstatte professionel hjælp fx. mentorer i jobcenterregi, §85 støtte, psykiatri, misbrugskonsulent.
 • Der følges ikke op på effekter af et mentorforløb ud over historier og tilbagemeldinger fra mentor/mentee
 • Eksempler på mentorforløb kan ses i vedhæftede bilag.

 

MentorIshøj

Projektleder for MentorIshøj har fremsendt svar på de spørgsmål, som blev stillet under Beskæftigelsesudvalgsmøde april 2018. Status på MentorIshøj marts 2018 er:

14 mentorer

2-3 mentorforløb i gang.

MentorIshøj er etableret som en frivillig forening, og har haft projektleder fra Ishøj Kommune tilknyttet 2 timer om ugen. Det afklares efter sommerferien, om MentorIshøj fortsat ønsker at blive assisteret af Ishøj Kommune.

 

 Vedhæftet er mail fra projektleder for Slagelse Mentorkorps samt notat fra MentorIshøj.

 

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning

Bilag

10. Status fra Socialmedicinsk enhed

Sagsfremstilling

Afrapportering på samarbejdsprojekt v/ leder af socialmedicinsk enhed Sven Viskum og projektleder Martine Grosos Aabye.

På baggrund af de præsenterede resultater drøftes muligheder og perspektiver for et fremtidigt projektsamarbejde samt ansøgning af Den A. P. Møllerske Støttefond hertil.

Oplæg til udvidet projekt er vedhæftet.

 

Indstilling

Afrapportering tages til efterretning og muligheder for fremtidigt samarbejde drøftes herunder ansøgning af A. P. Møllerfonden.

 

Bilag

11. Beskæftigelsespolitiske målsætninger 2019

Resume

Beskæftigelsesministeren udmelder beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesministeren udmelder seks ud af i alt syv beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2019:

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
 2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
 6. Udsatte ledige skal have en indsats.

Den syvende målsætning vil omhandle, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Målsætningen meldes ud i forbindelse med regeringens handicappolitiske udspil, som præsenteres inden sommerferien.

Ministeriets status på mål for 2017:

 • Kommunerne har fastholdt resultater i forhold til at få flere unge i arbejde samt få borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere på arbejde.
 • Der er sket en mindre stigning i andelen af virksomheder, der samarbejder med jobcentret.
 • Flere flygtninge og familiesammenførte er blevet selvforsørgende. Andelen er fra 2015 til 2017 steget fra 16 % til 30 %.

Beskæftigelsespolitiske målsætninger samt følgebrev fra beskæftigelsesministeren er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning

Økonomi- og Planudvalget tager sagen til efterretning, og sender den til drøftelse i Beskæftigelsesudvalget.

 

Bilag

12. Rapport om den aktive beskæftigelsesindsats

Resume

Finansministeriet har udarbejdet en økonomisk analyse af den aktive beskæftigelsesindsats (maj 2018). Analysen viser, hvilke aktive indsatser der har en positiv samfundsøkonomisk virkning i forhold til at få ledige i arbejde.

Sagsfremstilling

Danmark er det land, der bruger flest ressourcer på den aktive beskæftigelsesindsats sammenlignet med øvrige OECD-lande (opgjort i forhold til BNP).

Hovedkonklusionerne er:

 • Effektstudier viser overvejende positiv effekt ved indsatserne privat løntilskud, samtaler i jobcenteret og jobrotation.
 • Der er samfundsøkonomiske fordele ved privat løntilskud og samtaler i jobcenteret.
 • Der kan ikke spores samme økonomiske fordele ved 6 ugers jobrettet uddannelse og jobrotation. Jobrotation er en forholdsvis dyr indsats (virksomheden modtager fx. 180 % af dagpengesatsen, når de har borgere i jobrotation), så selvom der er påvist positive effekter, opvejes de samfundsøkonomiske omkostninger til indsatsen ikke heraf.

Beskæftigelsesministeren udtaler i forbindelse med publicering af rapporten, at regeringen ønsker at målrette beskæftigelsesindsatsen i henhold til det, der virker.

Rapporten er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning

Økonomi- og Planudvalget tager rapporten til efterretning, og sender den til drøftelse i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

13. Evaluering af chaufførprojekt, Jobcenter Vallensbæk

Resume

Jobcenter Vallensbæk har afsluttet projekt om opkvalificering til chauffører og fremlægger endelig evaluering.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd godkendte d. 5. maj 2016 en bevilling på knap 1,5 mio. kr. til projekt hos Jobcenter Vallensbæk med det formål at opkvalificere ledige til at kunne varetage et job som chauffør. Business case for projektet viste, at såfremt 15-18 borgere (svarende til 30 %) kom i job, ville der kunne opnås en gevinst på ca. 2,4 mio. kr i sparede forsørgelsesydelser (brutto).

Projektforløb:

40 borgere blev visiteret til indledende screening i forhold til, om borgeren kunne indgå i projektet. Heraf var 27 borgere motiverede for job som chauffør inden for godstransport og bus.

Flere borgere end ventet havde allerede de basale kørekort og manglede derfor kun en mindre og billigere opkvalificering for at kunne varetage job som chauffør. Den samlede investering for Ishøj Kommune endte derfor på i alt 669.000 kr. i stedet for 1,5 mio. kr.

Resultater:

20 borgere opnåede beskæftigelse som chauffør.

Der er med indsatsen opnået en økonomisk gevinst på i alt 571.000 kr. Gevinsten skal ses som en engangsbesparelse og ud fra det rationale, at indsatsen har reduceret ledighedslængden med 6 måneder. Det er således ikke en årlig besparelse.

Vedhæftet er evaluering af indsats med opkvalificering til chauffør.

Økonomi

 

Afrundede beløb i kr.

Investering v/uddannelse af 20 borgere til chauffører inden for godstransport og bus

669.000

Besparelse i ydelser (note 1)

1.240.000

Opnået gevinst

571.000

Note 1: Besparelsen er baseret på, at 15 borgere modtog a-dagpenge, 5 borgere kontanthjælp, og at investeringen i gennemsnit har afkortet gruppens ledighed med seks måneder. Der er ikke taget højde for refusion.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning

Økonomi- og Planudvalget tager evalueringen til efterretning.

 

Bilag

14. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 26. februar 2021