Teknisk information om Ishøj Varmeværk

Her finder du tekniske informationer om Ishøj Varmeværk

Teknisk data:

3 kedler af typen B&W Energi på hver 11 MW

1 gaskedel på 2,5 MW.

Ydelsen er på 39,6 GJ/h for hver kedel, og det vil sige en samlet ydelse på 127,8 GJ/h.

Virkningsgraden er godt 94% svarende til små 6% tab, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Der er stillet mange krav til værket, så der kommer så få og små miljøpåvirkninger, som der er praktisk muligt.

Skorstenen er 75 meter høj med 4 indvendige løb - et til hver kedel. Dette sikre en god fortynding af de røgpartikel der slipper igennem filteret, før de rammer jorden.

Støv fra skorsten

Emissionsmængden for partikler (aske) er sat til maks 50 mg/Nm3 - målt til 6,3 mg/Nm3.

Dette er opnået ved at bygge et posefilter til hver kedel.

Hvert filter består af 420 (støvsuger-)poser svarende til et filterareal på 483 m2, og hver filterpose er monteret på et 4,2 meter langt og rørformet trådgitter.

Med jævne mellemrum blæses flyveasken af posen med trykluft (jetpuls).

Asken fugtes med vand, og opsamles i en container, så den kan bortskaffe på forsvarlig vis.

Svovl fra Skorstenen(sur regn)

Kravet til svovldioxid (SO2) er 36 g/sek. - målt til 9 g/sek (ved brug af kul som brænsel).

I 1992 blev værket omstillet til at brænde træpiller, istedet for kul, og dette har næsten ilimineret udledningen af svovl.

Værket er dog stadig undelagt samme miljøkrav som tidligere.

Nitrøse gasser fra skorstenen

Krav til NOx er 1.025 mg/Nm3 - målt til 423 mg/Nm3 (ved brug af kul som brænsel).

Andre miljø data

Fra 1992 er det primære brændsel CO2-neutrale træpiller.

Værket ligger inde med ca. 1400 ton piller ved starten af fyrings sæsonen, og ved kørsel med træpiller på kedel 1 bruges ca. 50 tons/døgn. Lageret bliver fyldt op løbende.

Kranen er fuldautomatisk og kan flytte ca. 25 ton/h.

Til distribution af fjernvarmevandet blev der i 2013 opsat 2 stk. Desmi pumper på hver 75 kw, med frekvensstyring, der bruger væsentlig mindre strøm, end de gamle jævnsstrøms pumper.

Hver pumpe kan levere 345 m3 vand i timen, og løfte vandet op i 46 meters højde.

Til fordeling af fjernvarmevandet er der etableret et 9 km dobbelt præisoleret ledningsnet. Hele systemet er alarmovervåget og går fra dimension Ø350 mm til Ø65 mm. 

Hele anlægget kostede 23 mio. kr.

Hele røranlæget rummer ca. 800.000 liter vand (800 m3).

Før vandet kommer i fjernvarme rørene bliver det behandlet. Dette sikre lang levetid for kedler, rør og varmevekslere.

I dag produceres fjernvarmevandet på Avedøre Værket, der ligger i Hvidovre kommune.

Vandet holdes basisk (pH=9,8) ved tilsætning af natronlud.

Ilt i vandet vil få hele systemet til at ruste op indefra.

Avedøre fjerner ilt fra vandet, inden det leveres til Ishøj Varmeværk

Urenhedder og slam fjernes i et delestrømsfilter.

SOx'er er svovlholdige gasser. Svovlgasserne går i forbindelse med det vand luften indeholder (skyer) og danner syreregn og smog. Svovlgasserne kan også påvirke luftvejene og dermed være et sundhedsmæsigt problem

Smog er et sammensat ord fra engelsk, SMoke (røg) og fOG (tåge).

I december 1952 opstod et højtryk over London, og samtidig var det næsten vindstille. Industrien brændte meget kul, og højtrykket forhindrede røgen i at forsvinde væk fra byen. Samtidig var det koldt, så Londons beboerer fyrede ekstra op i kakkelovnene, med kul, for at holde varmen.

Man har beregnet at der blev udledt 370 ton svovldioxid, i de 5 dage Londonsmoggen varede. Tågen omdannede svovldioxiden til 800 ton svovlsyre, og det berettes at smoggen var så tæt, at man næsten ikke kunne se sine egne sko. Man mener at 12.000 mennesker midstede livet i de 5 jule dage i 1952.

NOx'er er en fællesbetegnelse for kvælstof-oxider. De medvirker til forsuring af naturen og danner ved sollys sundhedsskadelig ozon. NO2 kan nedsætte lungefunktionen og modstandsevnen mod indfektioner i luftvejene.

CO2 bliver anset for at være årsagen bag ændrede klimaforhold både nu og i fremtiden, og eksperter anbefaler derfor, at udslippet reduceres kraftigt.

Når træpiller beskrives som CO2 neutrale, er det fordi træerne optager lige så meget CO2,når de vokser op, som der frigives under afbrændingen. Træpiller øger derfor ikke mængden af i CO2luften, hvor f.eks afbrænding af kul/gas frigiver CO2,der blev bundet i undergrunden for mange millioner år siden.

Ishøj Varmeværk