Erhvervspriser

Priser og information til erhvervskunder

Takstblad

Som erhvervskunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del (varmeforbrug, effektbidrag og afkølingskrav) afregnes ud fra forbruget i ejendommen og afkølingen. Afkølingskrav fastlægges ud fra centralens afvigelse fra den gennemsnitlige årlig afkøling for alle varmecentraler tilsluttet Ishøj Varmeværk. I takstbladet er de variable priser angivet pr. MWh og GJ.

Den faste del består af et administrationsbidrag.  Det dækker de faste udgifter i forbindelse med varmelevering og drift af selskabet.

Mere information

For virksomheder findes der tilskud til forskellige former for energispareprojekter, herunder også omlægning af opvarmning til fjernvarme. Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne til et sådant projekt og afhænger blandt andet af, hvor stor en energibesparelse projektet medfører. Tilskuddet er især målrettet virksomheder, der i dag varmes op med olie, gas eller el. 

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. 

Hvordan får jeg fjernvarme til min ejendom?

Hvis du ønsker, at din ejendom skal tilsluttes fjernvarmenettet, skal du udfylde formularen om tilslutning til fjernvarme.

Herefter ser vi, om vi har fjernvarme i dit område, og samtidig undersøger, hvad der skal til for at få ejendommen forsynet med fjernvarme.

På vores oversigtskort over udvidelsesområder, kan du se, hvor fjernvarmen er på vej hen.

Prisudviklingen for fjernvarme, naturgas og olie viser, at fjernvarmen har været billigst over en lang årrække. Det er fordi, at:

  • fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri, og den kan bruge alle lokale energikilder f.eks. affald, biomasse og sol. Fjernvarme er derfor ikke afhængig af olie, kul og gas.
  • i modsætning til andre opvarmningsformer er fjernvarmen et fælles varmesystem, hvor energien kan udnyttes langt mere effektivt end mindre private anlæg. Fjernvarmekunderne deler udgifterne til drift, vedligehold og udvikling.

Den historiske prisudvikling på olie, naturgas og fjernvarme

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip, dvs. fjernvarmen er non-profit. Indtægterne skal nemlig bare dække omkostningerne. Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til kunderne.

Ishøj Varmeværk