Spørgsmål og svar om fjernvarme

Ofte stillede spørgsmål om fjernvarme og tilslutningen til fjernvarme i Ishøj.

Fakta om fjernvarme

Fjernvarme er et fælles varmesystem

Fjernvarme er et fælles varmesystem, hvor vandet cirkulerer i et lukket system: Varmt vand fra varmeværket bliver sendt ud til kunderne, hvor det opvarmer deres centralvarmeanlæg, som derefter sender varmt vand rundt i deres hjem. Derved afkøles vandet, og det afkølede vand sendes retur til varmeværket, hvor det bliver genopvarmet og processen begynder forfra.

Fjernvarme er et fleksibelt system

Fjernvarmen kan integrere varme fra mange kilder: forbrænding af affald, afbrænding af biomasse, overskudsvarme fra industrien, varmepumper, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere. Det betyder, at fjernvarmen bidrager markant til den grønne omstilling. Andelen af fossile brændsler som gas, olie og kul i fjernvarmen bliver mindre år for år.

Fjernvarmen fra Ishøj Varmeværk

Varmen fra Ishøj Varmeværk kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab, og er hovedsageligt baseret på overskudsvarme fra elproduktion samt udnyttelse af varmen fra affaldsforbrænding. Du kan læse mere om fjernvarmen fra Ishøj Varmeværk her.

1,8 mio. husstande har fjernvarme

Det svarer til at 3,6 mio. danskere har fjernvarme i Danmark har fjernvarme - og at flere end 2 ud af 3 danskere opvarmer deres hjem med fjernvarme.

Læs mere om fjernvarmen på Grønfjernvarme.nu

Se, om du kan få fjernvarme

På Fjernvarmeskolen kan du besøge fjernvarmens univers, hvor du kan lære meget mere om, hvordan fjernvarmesystemet fungerer. Fra varmeproduktion til varme i hjemmet. 

Besøg Fjernvarmeskolen og fjernvarmensunivers

Fjernvarmen i Ishøj er allerede baseret på 85% vedvarende energi, da vi får varmen fra VEKS – Vestegnens Kraftvarmeselskab – som primært laver fjernvarme på certificeret biobrændsel og affald.

Målet er at nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (P2X) og CO2-fangst, skal implementeres i fjernvarmesystemet inden 2025, så vi kan få fjernvarme baseret på 100% vedvarende energi senest i 2030.

Læs mere om vores miljøhensyn

Fjernvarme er nemt, stabilt og trygt

Fjernvarmen er meget driftssikker. Prisen har været både lav og stabil i de sidste mange år, mens både gas-, olie- og elpriserne har svinget meget. Når fjernvarmen først er installeret, så skal du blot skrue op og ned for varmen, når årstiderne skifter.

Fjernvarmen er non-profit

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit, og evt. overskud betales tilbage til forbrugerne.

Fjernvarme er også godt for miljøet

Man kan anvende ny teknologi og udfase fossile brændsler og dermed sænke udledningen af drivhusgasser. Ikke bare for en husstand ad gangen, men for flere tusinde.

Se, om du kan få fjernvarme

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er næsten vedligeholdelsesfri, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den mindre end et almindeligt højskab.

Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for, at der er varme i rørene. Du skal bare regulere varmen på din radiator eller gulvvarme og åbne for den varme hane.

 På Energistyrelsens hjemmeside, sparenergi.dk, kan du læse om en families oplevelse med at skifte til fjernvarme.

Læs om kundeoplevelsen

Nej. Der er ikke tilslutningspligt til fjernvarmen. Du kan altså godt fravælge fjernvarmen og vælge en anden tilgængelig opvarmningsform.

Bor du i et fjernvarmeområde, kan du dog ikke længere søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe.

Se, om du kan få fjernvarme

Udvidelse af fjernvarmenettet i Ishøj

Vi udvider fjernvarmenettet til fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne vest for Køge Bugt- motorvejen.

Vi forventer, at nye kunder kan blive tilsluttet inden for en 5-års periode fra 2023 til 2028.

Se de kommende fjernvarmeområder og tidsplan

Vi er stadig i gang med at beregne den endelige tilslutningspris for fjernvarmen.

Prisen afhænger af en række samfundsmæssige forhold, og da vi i øjeblikket er i en usikker periode, ønsker vi ikke melde en pris ud, før vi er sikre på, at den er retvisende.

Vi sørger selvfølgelig for at informere bredt ud i det øjeblik, tilslutningsprisen er fastlagt.

Områderne udvælges efter flere kriterier, såsom efterspørgsel, allerede planlagte anlægsprojekter i området, tekniske faktorer og økonomisk ansvarlighed.

Ishøj Kommune har fra politisk side valgt at prioritere Område 1, 2 og 4 i fjernvarmeudrulningen, fordi der både teknisk og planlægningsmæssigt er bedre forudsætninger for at komme hurtigere i gang her.

Alt i alt gør prioriteringen, at vi kan komme hurtigere i gang med fjernvarmeudrulningen. Det betyder også, at vi kan blive hurtigere færdige i alle fem områder.

Vi forstår godt, at det kan være svært at skulle vente på fjernvarmen, men vi har taget alle ressourcer i brug og arbejder så hurtigt, vi overhovedet kan.

Så snart vi ved mere om, hvornår vi kan gå i gang i Område 3 og 5, sørger vi for at melde det ud til de berørte forbrugere.

Uanset hvad, forventer vi at alle nye forbrugere er tilsluttet senest i 2028.

Hvis fjernvarme har din interesse, vil en opfordring herfra være at tage emnet op til drøftelse i fx din lokale bolig-/ejerforening og få flere naboer med på efterspørgslen og dermed øge tilslutningsprocenten.

På den måde er der større sandsynlighed for, at fjernvarmen bliver økonomisk attraktiv i dit lokalområde.

Vi hører meget gerne tilbagemeldingerne fra jeres drøftelser og svarer gerne på spørgsmål, så vi bedre kan målrette evt. udbygning i jeres område.

Vi håber, at du vil sende din tilkendegivelse så hurtigt som muligt, så vi kan gå i gang med udvidelsen. Det er også billigst for dig, hvis du tilmelder dig, inden vi graver forbi din adresse.

Du er dog altid velkommen til at tilmelde dig fjernvarmen.

Se, om du kan få fjernvarme og send din tilkendegivelse

Vi sætter først gravemaskiner i jorden, når mindst 65 % af boligejerne i et område har underskrevet en varmeleveringsaftale.

Inden gravearbejdet i dit område går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en leveringsaftale.

Nej, det er du ikke. Fjernvarme er et tilbud. Men i regeringens klimaplan er der lagt op til, at alle olie og gasfyr er udfaset i 2033 - så på et eller andet tidspunkt skal alle skifte.

Nej, det har vi ikke.

Hvis du har modtaget en kvittering for din opskrivning på e-mail, er du registreret i vores forbrugersystem.

Når vi løbende offentliggør planer eller igangsætter nye projektforslag, vil vi orientere bredt til alle dem, der har skrevet sig op til fjernvarme.

Projektforslagene handler om udbygningen af fjernvarme til fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen og landsbyerne, som i dag har naturgas eller andre varmekilder.

Områderne får muligheden for at få fjernvarme af flere årsager:

  • Fremtidssikring: Danmark skal senest i 2030 være helt uafhængig af naturgas og udledningen af CO2 skal være reduceret med 70%. Fjernvarme spiller en nøglerolle i at indfri de mål.
  • Nærhed: Bebyggelsen er tæt og ligger nær de nuværende fjernvarmeområder. Derfor er fjernvarme samfundsøkonomisk bedre end individuelle varmeløsninger.
  • Økonomi: Sammenlignet med individuelle varmepumper sparer kunden ca. 4.400 kr. pr. år med fjernvarme. Og den samfundsøkonomisk besparelse er på 54 mio. kr.
  • Klima: Udrulningen af fjernvarme til boligerne i Ishøj Landsby, Vestervang, Torslunde og Tranegilde forventes at medføre en CO2-reduktion på omkring 2.786 tons CO2. I de fem store boligområder øst for Køge Bugt-motorvejen kan den gennemsnitlige husstand reducere deres CO2-udledning på varme med ca. 90%, hvis de skifter til fjernvarme.

Projektforslag for konvertering af fjernvarme til landsbyerne

Projektforslag for fjernvarme i de fem store boligområder

Tilslutning til fjernvarme i Ishøj

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. 14 dage, før din bolig er tilkoblet fjernvarmenettet.

Det betyder dog ikke, at vi er klar til at forsyne dig med fjernvarme. Selve tilslutningen af din fjernvarmeunit og frakobling af din nuværende varmeforsyning vil ske, når vi er forsyningsdygtige. Dvs. når det varme vand sendes ud i de nye fjernvarmerør.

Skift, installation, trykprøvning og test af dine indvendige installationer kan tage op til 5 arbejdsdage. Du kan forvente at være uden varme i en eller to dage alt efter årstiden.

Inden gravearbejdet på jeres vej går i gang, vil vi kontakte den enkelte grundejer for at få lavet en leveringsaftale samt en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset. Som udgangspunkt vil vi lægge ledningen med den kortest mulige afstand fra hovedledningen i vejen.

Vi graver en rende fra vejen og frem til ydermuren på dit hus og lægger en stikledning med fjernvarme. Bagefter lægger vi jord og fliser på plads.

Der kan godt gå noget tid fra ledningerne er gravet ned, til der er varmt vand i rørene, og den egentlige tilslutning til fjernvarme kan ske.

Når der er varmt vand i rørene, bliver du informeret om, at installationen af fjernvarmeunit i huset kan blive sat i gang.

Den nye fjernvarmeunit monteres inde i huset - typisk der, hvor det gamle fyr var placeret.

En fjernvarmeunit med veksler til brugsvand og rumvarme har typisk følgende mål:
H=750 - 800mm, B= 530 – 560 mm, D= 250 - 400mm.

Det betyder, at anlægget kan være i et 60 cm overskab.

Hvis du er vant til at have et fyr i dit bryggers, får du god plads.

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer og gulvvarme (varmeinstallationer med varmt vand i), skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset, når du skifter til fjernvarme.

Opvarmer du dit hjem via el-paneler og el-radiatorer, skal du have installeret et vandbåret rumvarmeanlæg.

Du kan søge tilskud til dette via bygningspuljen.

Læs mere om bygningspuljen og ansøg her.

Ja, du kan godt bibeholde gasinstallationen og fortsat bruge dit gaskomfur eller -kamin samtidig med, at vi forsyner dit hus med fjernvarme.

Dog er det en god idé at ringe til naturgasselskabet og meddele dette, så du kan blive sat ned i forbrug.

Vi reetablerer efter gravearbejdet. Vi sår græs og lægger fliser, men vi genplanter ikke.

Vi renoverer ikke bryggers eller lign. i forbindelse med din fjernvarmetilslutning. Indvendig reetablering (efter fjernvarmetilslutning) af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning er for ejerens regning.

En fjernvarmeunit fylder mindre end et almindeligt højskab og installeres oftest der, hvor din gamle varmeforsyning, f.eks. dit gasfyr, er placeret i dag.

Har I f.eks. forskelle i maling eller tapet bag den nedtagne gaskedel, andet eller ødelagt gulv under eksisterende fyr, kedel, varmtvandsbeholder, olietank og lign., lavet skruehuller i væggen osv., er det ikke noget vi udbedrer i forbindelse med fjernvarmeinstallationen.

Hvis du skal have udført andre ekstraarbejder, som ligger ud over aftalen med Ishøj Varmeværk, skal du selv indhente tilbud på arbejderne og betale for dem.

I forbindelse med leveringsaftalen laver vi en skitse over, hvor stikledningen skal føres over jeres grund, og hvor den skal ind i huset.

Vi aftaler også, hvor det nye fjernvarmeanlæg skal monteres inde i huset. Det hele bliver skrevet ind i leveringsaftalen, så vi er enige om, hvordan arbejdet skal udføres.

På den måde får I et overblik over, hvilke ekstraarbejder I ønsker udført i forbindelse med jeres fjernvarmetilslutning og udgiften til dette, inden I skriver under.

 

Det vil kunne høres og ses, at der arbejdes på at udrulle fjernvarmen, men vi vil tage så meget hensyn som muligt.

Fjernvarme er stabil og kræver ikke meget vedligehold. Den forventede levetid for nye fjernvarmerør er på 50 år. Så når først rørnettet er lagt, skal du ikke forvente, at vi kommer forbi og graver igen inden for den nærmeste fremtid.

Når man sælger sit hus, så følger varmen selvfølgelig med.

Hvis køberen af huset ikke ønsker fjernvarme, kan vedkommende opsige aftalen.

Tag kontakt til os, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig, når du skal sælge dit hus.

Offentlige tilskudsordninger

Vi anbefaler, at du først opsiger din gasforsyning, når du ved, hvornår dit hus bliver tilsluttet fjernvarmenettet.

I forbindelse med afkobling af dit nuværende gasfyr fra gassystemet er det muligt at ansøge om at få dækket gebyret fra Evida på ca. 8.200 kr. igennem afkoblingsordningen.

Det er Evida, der står for gasafkobling og håndtering af afkoblingsordningen. Har du spørgsmål til disse  (fx behandlingstiden) så kontakt Evida.

Læs mere om afkoblingspuljen og hvordan du søger den her

Bygningspuljen er relevant for dig, hvis du ikke i forvejen har et vandbåret rumvarmeanlæg. Det kan være, hvis du i dag opvarmer dit hus med el-paneler og el-radiatorer. Så er det muligt at søge tilskuddet “Optimering af husets drift”, som er gældende for huse med energimærke E, F og G.

Læs mere om bygningspuljen og ansøg her.

For virksomheder findes der tilskud til forskellige former for energispareprojekter, herunder også omlægning af opvarmning til fjernvarme. Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne til et sådant projekt og afhænger blandt andet af, hvor stor en energibesparelse, projektet medfører. Tilskuddet er især målrettet virksomheder, der i dag varmer op med olie, gas eller el. 

Yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside

Ishøj Varmeværk