Ansøg om en lejebolig i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune er en attraktiv kommune med forskellige typer boliger

Ishøj Kommune kan tilbyde både nye og nyrenoverede lejeboliger tæt på København, Køge Bugt Strandpark, rekreative områder, indkøb, S-tog m.v.

Se kort over lejeboliger i Ishøj

I boksene forneden kan du læse, hvordan du kan søge om en lejebolig i Ishøj Kommune.

Har du allerede en godkendt boligansøgning og ønsker du at foretage ændringer til din ansøgning, skal du kontakte borgerservice på tlf. 4357 4450.

Dette gælder også, hvis du ønsker, at din ansøgning sættes i bero.

Husk at skrive dig op flere steder

Ishøj Kommune har rigtig mange ansøgere registreret i vores boligsystem - og har igennem de sidste år fået færre ledige boliger op fra boligselskaberne til anvisning.

Det vil sige, at Ishøj Kommune har flere ansøgere, der søger en bolig, end vi har ledige boliger.

Ishøj Kommune opfordrer derfor til, at man også samtidig søger bolig andre steder, da man ved opskrivning til bolig via Ishøj Kommune ikke er garanteret et boligtilbud på det tidspunkt, hvor man som ansøger har behov for en bolig.

Ishøj Kommune har samarbejdsaftaler med boligselskaberne om anvisning af almene boliger i kommunen.

Det betyder at, hver 4. ledige bolig i boligselskaberne sendes direkte op til anvisning i Ishøj Kommune.

De øvrige ledige boliger tilbyder boligselskaberne først til personer på deres interne venteliste - først herefter har kommunen anvisningsret til boligerne.

Formålet er at styrke beboersammensætningen i de enkelte boligafdelinger, og derfor sker anvisningen efter en konkret individuel vurdering.

Hvis du ønsker at se, hvilke boliger Ishøj Kommune har anvisningsret til, så klik her. Her fremgår priser m.v. på de enkelte boligselskabers hjemmesider.

Alle godkendte ansøgere, der opfylder de vejledende kriterier, som er besluttet af Ishøj Byråd, bliver registreret i vores boligsystem.

For at kunne søge bolig i Ishøj Kommune skal du opfylde mindst et af nedenstående vejledende kriterier:

 • Unge over 18 år, der i forbindelse med start på arbejde eller uddannelse ønsker at flytte hjemmefra eller ønsker at flytte tættere på en uddannelsesinstitution i regionen.
 • Ansøgere, som ønsker at flytte, for eksempel på grund af jobskifte eller lignende. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
 • Ansøgere fra Ishøj Kommune, som er kommet i bolignød på grund af skilsmisse, sygdom, hussalg eller lignende begivenheder. Ansøgeren og vedkommendes eventuelle ægtefælle eller samlever skal dokumentere lønindtægten for de sidste tre måneder.
 • Ansøgere, hvor bruttoindtægten på ansøger, og hvor medansøger ikke har nogen indtægt, er på minimum 35.000 kr. pr. måned inden for det sidste år.
 • Pensionister og andre ældre i Ishøj Kommune, der ønsker at flytte til en mere ældreegnet bolig.
 • Pensionister og andre ældre uden for kommunen, der ønsker at flytte tættere på børn i kommunen eller med anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune. (Anden særlig tilknytning til Ishøj Kommune omfatter pensionister og andre ældre (der ikke har bopæl i Ishøj Kommune) i de tilfælde, hvor de tidligere har boet i Ishøj Kommune (i mere end 15 år), de via fritidsaktiviteter tilbringer det meste af sin hverdag i Ishøj Kommune eller har nære familiemæssige relationer i Ishøj Kommune).
 • Personer, der allerede bor i en almen bolig i Ishøj Kommune, som modtager overførselsindkomster og ønsker sig en mindre og/eller billigere lejlighed.

Op til 25% af de ledige boliger udlejes ifm. boligsociale opgaver (støtteskrivelse fra Center for Voksne og Velfærd, Center for Børn og Forebyggelse eller Center for Borger, Økonomi og IT i Ishøj Kommune).

Ansøgningsskema til Boligopskrivning virker pt. ikke, vi arbejder på sagen.

For at søge om en lejebolig i Ishøj Kommune skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan finde her.

 

Ishøj Kommune har ikke en venteliste, hvorfor tildeling af boliger ikke foregår efter et traditionelt ventelisteprincip.

Tildeling af ledige boliger foregår efter en konkret individuel vurdering af ansøgerens personlige forhold, økonomi o.a., set i forhold til de typer og størrelser af boliger, som kommunen får stillet til rådighed fra de almene boligselskaber.

Det er derfor ikke muligt for boligsøgende at få oplyst, hvornår en bolig eventuelt bliver ledig, eller hvordan man er prioriteret til et boligtilbud blandt kommunens andre ansøgere.

Ishøj Kommune tilbyder en række nyrenoverede ungdomsboliger beliggende inde i Vejleåparken til unge under 35 år i arbejde for en toårig periode eller personer, der går på en SU-berettiget uddannelse eller har en læreplads. 

Du kan finde mere information om boligerne hos AAB afd.55

Kommunen tilbyder derudover ungdomsboliger på Ishøj Boulevard bestående af 6 punkthuse med 8 boliger hver opført i to etager.

Hvert punkthus består af to selvstændige bygninger med en fælles trappe i midten til boligerne på 1. sal.

I hver bygning er der to boliger på hver etage. Boligerne i stueetagen har terrassedør ud til en lille privat terrasse, og de øverste lejligheder har alle altan.

Alle boligerne har et bruttoareal på 50 m2 og er indrettet med entre med garderobeplads, spise- og opholdsrum med kogeniche, sove-/arbejdsrum og bad/WC.

Adgangen til de 4 lejligheder på 1. sal sker ad en overdækket ståltrappe.

Disse ungdomsboliger udlejes kun til unge der går på en SU-berettiget uddannelse eller har en læreplads.

Hvem kan søge en ungdomsbolig?

Alle unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov kan søge ungdomsbolig.

Som unge uddannelsessøgende regnes unge, som er under en uddannelse, der berettiger til SU efter regler for Statens Uddannelsesstøtte.

Desuden er unge, som følger en erhvervsuddannelse, berettiget til at søge ungdomsbolig.

Udlejning efter et særligt behov beror på en konkret vurdering.

Boligorganisationen kan opsige en almen ungdomsbolig med 3 måneders varsel:

 • Efter at andelshaveren har afsluttet sin uddannelse
 • Et år efter udløbet af uddannelsens normerede studietid.​
 • Hvis andelshaveren ikke er studieaktiv.

Ifølge Servicelovens § 80 skal kommunen anvise midlertidigt husly mod betaling, hvis en enlig eller en familie er husvild.

Da Ishøj Kommune ikke råder over ledige boliger, vil borgere, der står uden bolig, kunne blive henvist til herberg, jf. servicelovens § 110.

Alle borgere har ret til selv at henvende sig på et herberg. Det er ledelsen på herberget, der vurderer, hvorvidt en borger er i målgruppe til en plads.

Alle borgere opkræves en månedlig egenbetaling efter indflytning på herberg.

Social boligstøtteskrivelse

Enlige borgere eller par, hvoraf den ene eller begge modtager kontanthjælp, kan alene opnoteres til bolig via støtteskrivelse fra en sagsbehandler.

Det er ligeledes en forudsætning, at man har en længerevarende tilknytning til Ishøj Kommune.

Hvis man som borger har en social sag i kommunen eller har særlige sociale problemer, skal man rette henvendelse til Center for Voksne og Velfærd.

Alternativt vil det være Borgerservice, der udarbejder støtteskrivelsen.

Det er den enkelte sagsbehandler, der vurderer, om man er i målgruppen for en støtteskrivelse.

Kriterier for social boligstøtteskrivelse
 • Borgere, der skal udskrives fra krisecentre eller herberg.
 • Borgere i botilbud, der er klar til at flytte videre i egen bolig.
 • Borgere, der har været i døgnbehandling og som efter endt behandling står uden bolig.
 • Borgere, der har været ude for en uforudset begivenhed, f.eks. alvorlig sygdom, skilsmisse, handicap, konkurs/tvangsauktion. En skilsmisse kan dog ikke stå alene ift. at blive opnoteret via støtteskrivelse.
 • Borgere, der tidligere har opnået bolig via social boligstøtteskrivelse, kan som udgangspunkt ikke opnå boligstøtteskrivelse igen, med mindre helt særlige og uforudsete forhold gør sig gældende.
 • Ved gæld til tidligere boligselskaber, skal der være indgået og iværksat afdragsordning, der ligeledes skal kunne dokumenteres.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Center for Voksne og Velfærd på tlf. 43 57 75 75.

Ansøgning om tilladelse til husdyr skal altid søges ved skriftlig henvendelse direkte til boligselskaberne.

Kamphunde og blandinger af disse er ikke tilladt i kommunens boligområder.

Der henvises i øvrigt til ny hundelov der er trådt i kraft den 1. juli 2010 og til boligselskabernes hjemmesider.

Boliganvisningen

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575

boliganvisningen@ishoj.dk