Orientering om vedtagelse af 1.95 Bevarende Lokalplan for Torslunde Landsby

Ishøj Byråd vedtog d. 1. februar 2022 lokalplan 1.95 for Torslunde Landsby. Lokalplanen omfatter en større del af landsbyen og erstatter lokalplan 1.15 Torslunde Landsby.

Lokalplanens formål er at sikre, at landsbymiljøet bevares og den fastlægger derfor nye og opdaterede bestemmelser for, hvordan den fremtidige udvikling i landsbyen bedst kan tilpasses landsbyens karakter og miljø. Det betyder blandt andet, at de eksisterende udpegninger af bevaringsværdig bebyggelse fastholdes, at der udpeges enkelte nye bebyggelser og den indeholder også en opdateret udpegning af bevaringsværdig beplantning.  Der fastlægges bestemmelser for udseende og udformning af blandt andet bebyggelse, udstykning, hegning og beplantning. Området fastholdes som et boligområde og offentligt område med kirke og kirkegård.

Lokalplansforslaget har været i høring i 10 uger, og der er indkommet 16 høringssvar. Høringssvarene indeholder både forslag, spørgsmål og bemærkninger om blandt andet placering af skraldespande, størrelse på udstykning og krav til husenes udformning og fremtræden. Høringssvarene har ført til ændringer og præciseringer i lokalplanen vedrørende blandt andet facader, vinduer, solceller og byggelinjer.

Lokalplanen kan læses her: Ishøjs Planportal

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Klageportalen for Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør §62 stk. 1 i Lov om planlægning.