Lokalplan 1.99 Boliger på Industrivangen 20-26

Orientering om vedtagelse af lokalplan 1.99 Boliger på Industrivangen 20 - 26

Lokalplanområdet udgør ca. 9788 m2 og er afgrænset af erhverv mod nord, Industrivangen mod øst og S-togbanen mod vest. Syd for området ligger varmeværket og genbrugsstationen

Lokalplanområdet markeret med rødt.Lokalplanområdet markeret med rødt.

Ishøj Byråd vedtog d. 1.marts 2022 lokalplan 1.99 for boliger på Industrivangen 20 – 26

Boliger

Lokalplanen giver mulighed for at der kan opføres 122 boliger i fire bygningsstænger, som omkranser et fælles gårdrum. Boligerne opføres i glas kombineret med træ og tegl. Gavlene beklædes i mursten med relieffer, hvor udvalgte sten trækkes frem eller tilbage for at skabe skyggevirkninger og gøre gavlene ”levende”. Adgang til boligerne er med elevator og svalegange mod parkeringsarealet, svalegangene er designet som udskudte altaner for at skabe små nicher og variation på facaden. Alle boliger vil desuden have private altaner/haver mod gårdrummet. Alle tagene i projektet opføres som grønne tage med varieret sedum beplantning.

Svalegangene beklædes med trælister, for at skabe modspil til resten af facaden.

Svalegangene beklædes med trælister, for at skabe modspil til resten af facaden.

Gårdrummet

Bygningerne placeres forskudt, så der dannes et fælles gårdrum, som et grønt ”hjerte” i midten af bebyggelsen. De fælles friarealer gøres oplevelsesrige, blandt andet via integrering af et åbent vandløb og regnvandsbede med forskellige planter/blomster, der både er en oplevelse, en klimatilpasningsløsning og herunder også en del af områdets afvandingsprincip. Desuden forsynes arealerne med legeplads for børn og opholdsmuligheder for voksne.

Bebyggelse og gårdrum set fra oven

Bebyggelse og gårdrum set fra oven.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring i otte uger, og der er indkommet 2 bemærkninger fra DSB og Banedanmark, som har ført til en enkel ændring i redegørelsen vedrørende jernbaneloven.

Lokalplanen kan læses på Ishøj kommunes hjemmeside: planportal.ishoj.dk

Klagevejledning

Hvis du ønsker kan du klage til Planklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Venlig hilsen

Muzdah Fallah

Byplanlægger