Vedtagelse af lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd

Lokalplanområde for lokalplan 1.96 Ishøj Landsby Syd

Luftfoto af lokalplanområde 1.96 - Boligområde, Ishøj Landsby Syd

Underretning om vedtagelse af lokalplan 1.96 Boligområde, Ny Vestervang og kommuneplantillæg nr. 2

Ishøj Byråd vedtog endeligt den 7. juni 2022:

Lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd
• Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan 1.96 omfatter Ishøj Søndergade 3 samt Pilemøllevej 6-10 i den sydlige del af Ishøj Landsby. Med lokalplan og kommuneplantillæg overføres området fra landzone til byzone, og lokalplanen gør det desuden muligt at opføre op til 21 boliger som 14 dobbelthuse og 7 parcelhuse.

På Ishøj Søndergade 3 udlægges området til 7 enfamiliehusudstykninger, og på Pilemøllevej 6-10 udlægges området til 7 nye dobbelthuse med 14 boligenheder, og den eksisterende bolig og garage på Pilemøllevej 10 bliver liggende.

For at sikre en sammenhæng i den nye bebyggelse, og at nye boliger vil passe ind i landsbyens eksisterende miljø, stiller lokalplanen krav til blandt andet højde, bebyggelsesprocent, materialer, beplantning, vejforløb og opholdsareal.

Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, der fastsætter anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, antal etager, parkeringsnorm og boligtype.

Lokalplanen og kommuneplantillægget har været i høring i 10 uger. I perioden har Ishøj Kommune modtaget fire indsigelser, der omhandler trafik, reduktion af skovbyggelinje, højde og etager, drænledning, terrænregulering, en tidligere afgørelse fra 2003 fra Naturklagenævnet, den løbende dialog mellem borgere og Ishøj Kommune i lokalplanprocessen, bilag-IV arter samt behovsopgørelse for byvækst.

Derudover har administrationen bemærkninger til lokalplanen ang. forsyning og byggelinje. De samlede bemærkninger og indsigelser har ført til ændringer ang. terrænregulering, tilføjelse af tekst i kommuneplantillægget vedr. redegørelse for behov for byvækst og vejbyggelinjer.

Miljøministeriet har i høringsperioden også indsendt en sindetskrivelse til Ishøj Kommune der beskriver, hvor meget de har i sinde at reducere skovbyggelinjen med på lokalplanområdet efter lokalplan og kommuneplan er endeligt vedtaget.

Sindetskrivelsen har konkret betydet, at bebyggelsesplanerne, og herunder byggelinjer, i projekterne for begge delområder i lokalplanen er blevet ændret løbende i høringsperioden.

Afgørelsen af miljøscreening af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har været i høring i 4 uger, og der er ikke modtaget indsigelser hertil.

Klagemulighed
Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800, - kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Plan

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575