Forslag til lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd

Lokalplanområde for lokalplan 1.96 Ishøj Landsby Syd

Luftfoto af lokalplanområde 1.96 - Boligområde, Ishøj Landsby Syd

Forslag til lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 sendes i høring indtil 17. februar 2022.

Ishøj Byråd vedtog 9. december 2021

Forslag til lokalplan 1.96 Boligområde, Ishøj Landsby Syd samt forslag til kommuneplantillæg nr. 2.
• Afgørelse af miljøscreening af lokalplanfoslag 1.96 samt kommuneplantillæg nr. 2 ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan 1.96, der omfatter Ishøj Søndergade 3 samt Pilemøllevej 6-10 i den sydlige del af Ishøj Landsby.

Med lokalplanen overføres området fra landzone til byzone, og det muliggøres at opføre op til 21 boliger som 14 dobbelthuse og 7 parcelhuse.

På Ishøj Søndergade 3 udlægges området til 7 enfamiliehusudstykninger, og på Pilemøllevej 6-10 udlægges området til 7 nye dobbelthuse med 14 boligenheder, og den eksisterende bolig og garage på Pilemøllevej 10 bliver liggende.

For at sikre en sammenhæng i den nye bebyggelse, og at nye boliger vil passe ind i landsbyens eksisterende miljø, stiller lokalplanen krav til blandt andet højde, bebyggelsesprocent, materialer, beplantning, vejforløb og opholdsareal.

Da der ikke er en eksisterende kommuneplanramme for lokalplanområdet, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 2.

Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, der med lokalplanen bliver overført til byzone. De nye kommuneplanrammer fastsætter anvendelse, bebyggelsesprocent, højde, antal etager, parkeringsnorm og boligtype.

Lokalplanforslag og kommuneplantillæg offentliggøres med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport.

Planforslagene er i offentlig høring indtil 17. februar 2022.
I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt.

Dit høringssvar kan skrives i den digitale lokalplan, og skal være modtaget senest 17. februar 2022.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 9. december 2021, og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer
Afgørelse

Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet en miljørapport.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning

Plan

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575