Forslag til lokalplan 1.98 Boligområde, Industrivangen 10-18

Forslag til lokalplan 1.98 Boligområde, Industrivangen 10-18 sendes i høring indtil 8. september 2022.

Ishøj Byråd vedtog 27. juni 2022

Lokalplanforslag 1.98 er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende helhedsplans principper for Det Lille Erhvervsområde, som blev vedtaget i 2015.

Lokalplanforslaget gør det muligt at opføre ca. 173 boliger som etagebyggeri. Der stilles i forslaget krav til arkitektonisk kvalitet ift. bygningsstruktur, farver, materialer, forskydninger i etagehøjder og facader samt høj detaljeringsgrad i facadernes udtryk. Derudover stilles der krav til, at bygningsstrukturen danner to gårdrum som fælles opholdsarealer, hvor der etableres klimatilpasningsløsninger og faciliteter, der understøtter ophold og aktivitet samt en høj grad af biodiversitet. Krav, der til sammen kan tilføre området identitet og kvalitet.

Forslaget gør det også muligt at opføre solceller på en del af bygningernes tage, hvilket understøtter en bæredygtig energiforsyning i området samt krav om etablering af 1 fælles lokale til brug for beboerne.

Der er udarbejdet en miljøscreening af lokalplanforslaget med afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport. Afgørelsen behandles af Klima- og Miljøudvalget på udvalgsmødet i juni, og kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen.

Planforslagene er i offentlig høring indtil 8. september 2022.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslagene. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt. 

Dit høringssvar kan skrives i den digitale lokalplan, og skal være modtaget senest 8. september 2022.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 27. juni 2022, og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Afgørelse

Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet en miljørapport.

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.