Lokalplan 1. 86 Ishøj Erhvervspark

Ishøj Byråd vedtog den 24. juni 2021, at sende forslag til lokalplan 1.86 og dertilhørende kommuneplantillæg 1 i offentlig høring i 10 uger.

Byrådet vedtog også screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Lokalplanforslaget omfatter hele erhvervsområdet, tidligere ”Det Store Erhvervsområde”, som i dag er omfattet af 7 lokalplaner og 1 byplanvedtægt.

Forslaget fastholder områdets anvendelse til erhvervsområde: industri, produktion, håndværk og udvalgsvarebutikker, herunder til pladskrævende varer.

Forslaget implementerer derudover nye muligheder fra to landsplandirektiver henholdsvis om detailhandel og fingerplanen, samt giver mulighed for, at der i mindre grad kan etableres kultur- og serviceformål i aflastningsområdet.

Lokalplanforslaget er derudover en sammenskrivning af relevante dispensationer samt gældende lokalplaner.

Dertil kommer indførelsen af nye bestemmelser for skiltning, beplantning og parkeringsforhold, der skal bidrage til at udvikle kvaliteten i området, samt give de erhvervsdrivende en mere gennemskuelig sagsbehandling.

Derudover bliver der mulighed for:

- højere bebyggelse i delområde A,
- højere bebyggelsesprocent i delområde D,
- etablering af 1 madsalgsvogn i delområde A, B og C og 2 i delområde D,
- etablering af udvalgsvarer til pladskrævende varer i delområde B,
- etablering af nyt aflastningsområde til udvalgsvarer, herunder til pladskrævende varer i delområde D,


Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er i offentlig høring til og med den 09. september 2021

Forslagene sendes i høring i 10 uger, da høringen ligger delvist i sommerperioden og kan læses på planportal.ishoj.dk

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til forslagene. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet.

Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen og kommuneplantillægget vedtages endeligt. Dit høringssvar skal skrives direkte i den digitale plan.

Borgermøde den 25. august i Kulturium Musikteater kl. 19.00 – 20.30

Der bliver afholdt et borgermøde, hvor lokalplanforslaget vil blive præsenteret og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til forslaget og den videre proces.

Mødet afholdes i Kulturium Musikteater, Ishøj Østergade 28, 2635 Ishøj.

Du/ I bedes tilmelde jer senest den 16. august på mail til muzfa@ishoj.dk

Forhold etableret før lokalplanen

En lokalplan regulerer kun fremtidige dispositioner. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af dette lokalplanforslag, og som ikke er i overensstemmelse med det nye forslag, kan fortsættes som hidtil.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplansforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport af lokalplansforslag 1.86 kan påklages til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Med venlig hilsen

Muzdah Fallah
Byplanlægger