Lokalplanforslag 1.95 Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby

Ishøj Byråd vedtog den 24. juni at sende lokalplanforslag 1.95 Bevarende lokalplan for Torslunde Landsby i 10 uger.

Byrådet vedtog også screening og afgørelse heraf ifm. lov om miljøvurdering af Planer og Programmer og konkrete projekter (VVM).

Der er udarbejdet et forslag til en ny bevarende lokalplan for Torslunde Landsby, da der har været behov for at opdatere til et mere tidssvarende plangrundlag.

Formålet med lokalplanen er, at sikre landsbymiljøet i fremtiden, specielt i henhold til nedrivninger, nybyggeri og ombygninger. Den nye lokalplan vil erstatte lokalplan 1.15 Torslunde Landsby.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget foretaget besigtigelser af både bebyggelse og beplantning i landsbyen. Der har særligt været fokus på at sikre de bevaringsværdige huse samt den bevaringsværdige beplantning.

Lokalplanforslaget indeholder en del nye og en del ændrede bestemmelser. Det drejer sig blandt andet om størrelser på udhuse, minimumsstørrelse på udstykninger og højde på de levende hegn.

Der er også udarbejdet et bilag til lokalplanen med en oversigt og en kort beskrivelse af alle de huse, som er udpeget som bevaringsværdige.

Planforslaget er i offentlig høring til den 8. september 2021.

Forslaget sendes i høring i 10 uger, da høringen ligger delvist i sommerperioden og kan læses på planportal.ishoj.dk

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planforslaget. Efter høringsperiodens afslutning vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet, inden lokalplanen vedtages endeligt. Dit høringssvar skal skrives direkte i den digitale lokalplan.

Borgermøde den 25. august i Kulturium Musikteater kl. 17.00 – 18.00

Der bliver afholdt borgermøde i høringsperioden, hvor lokalplanforslaget vil blive præsenteret og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til forslaget og den videre proces.

Mødet afholdes i Kulturium Musikteater, Ishøj Østergade 28, 2635 Ishøj.

Du/ I bedes tilmelde jer senest den 16. august på mail til jjaco@ishoj.dk

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning, § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 30. juni 2021, og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Ishøj Kommune vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet miljørapport.

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport af lokalplanforslag 1.91 kan påklages til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videreforsendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, som træffer afgørelsen. Se betingelserne på Nævnenes Hus.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.