Lokalplanforslag 2.02 Boligbebyggelse – Jægerbuen og Jægergården

Høring af lokalplanforslag samt bekendtgørelse af afgørelse

30. maj 2024

Ishøj Byråd vedtog 28. maj 2024, at sende lokalplanforslag 2.02 Boligbebyggelse – Jægerbuen og Jægergården i offentlig høring.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra d. 30. maj til 27. juni 2024.

Dit høringssvar kan skrives i den digitale plan, ved at klikke på ’Din kommentar’ i højre side af planforslagene.

Se lokalplanforslaget her

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til lokalplanforslaget. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af Teknik- og Bygningsudvalget. Eventuelle ændringer bliver indarbejdet inden lokalplanen offentliggøres endeligt. 

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget af Byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelseshøjde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 30. maj 2025 og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højest et år frem.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet boligbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården mv. består af 180 rækkehuse (Jægerbuen), 16 rækkehuse (Jægergården), 9 gårdhavehuse og enkelte friarealer. Området afgrænses mod øst af Ishøj Strandvej og mod syd og vest af Vejlebrovej og mod nord af etageboligbebyggelsen Ishøj Centrum.

Det opdaterede lokalplanforslag bibeholder boligområdet som et tæt-lavt boligområde. I dialog med grundejerforeningen er standardprojekter og dispensationer blevet vurderet på ny, og de relevante er indarbejdet i lokalplanen. Forslaget betyder, at borgerne nu kan udføre projekterne i henhold til lokalplanen, dog fortsat under forudsætning af en byggesagsgodkendelse. Lokalplanforslaget præciserer således bestemmelser om terrasseoverdækning, udestuer, udhuse, hegn (udseende og højde), solceller, farver/materialer på vinduesrammer, glas, beplantning, befæstning mv.

Derudover er der indsat bestemmelser i forhold til muligheder for mere parkering, beplantning, klimasikring og tryghedsskabende foranstaltninger.

Afgørelse i henhold til Lov om miljøvurdering

Ishøj Kommune har udarbejdet en screening af lokalplanforslag 2.02. Forslaget opdaterer plangrundlaget for lokalplanområdet ved at allerede godkendte standardprojekter indarbejdes i lokalplanen. Desuden er der muliggjort mindre ændringer i forhold til parkering, støj, tryghed, beplantning og klima. Forslaget giver ikke mulighed for yderligere bebyggelse.

Da de ændringer som lokalplanforslaget muliggør, er af en karakter, som ikke kræver dispensationer fra berørte myndigheder udenfor kommunen, har screeningsafgørelsen udelukkende været i høring hos de relevante myndigheder internt i kommunen. 

På baggrund af screeningen er det Ishøj Kommunes vurdering, at forslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, idet området er fyldt udbygget og at forslaget kun indeholder mindre justeringer og at disse ikke kræver særlige dispensationer og eller tilladelser fra andre myndigheder. 

Screeningen er gennemført på baggrund af de relevante kriterier i lovens bilag 3. 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at lokalplanforslaget ikke medfører en igangsættelse af en miljøvurderingsproces med en tilhørende miljørapport.

Afgørelsen kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen.

 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus, borger.dk eller virk.dk Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender Ishøj kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her.

Klagefrist

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.