Lokalplanforslag 1.99 Boliger på Industrivangen 20-26

Underretning om offentlig høring af lokalplanforslag 1.99 Boliger på Industrivangen 20-26

Lokalplanområdet udgør ca. 9788 m2 og er afgrænset af erhverv mod nord, Industrivangen mod øst og S-togbanen mod vest. Syd for området ligger varmeværket og genbrugsstationen

Lokalplanområdet udgør ca. 9788 m2 og er afgrænset af erhverv mod nord, Industrivangen mod øst og S-togbanen mod vest. Syd for området ligger varmeværket og genbrugsstationen

Lokalplanforslaget blev vedtaget til offentlig høring af et enigt byråd, dog med en særstilling fra Enhedslisten og SF om at sætte krav om mindst 25 % almene boliger i projektet.

Boliger
Forslaget giver mulighed for at der kan opføres 122 boliger i fire bygningsstænger, som omkranser et fælles gårdrum. Boligerne opføres i glas kombineret med træ og tegl. Gavlene beklædes i mursten med relieffer, hvor udvalgte sten trækkes frem eller tilbage for at skabe skyggevirkninger og gøre gavlene ”levende”. Adgang til boligerne er med elevator og svalegange mod parkeringsarealet, svalegangene er designet som udskudte altaner for at skabe små nicher og variation på facaden. Alle boliger vil desuden have private altaner/haver mod gårdrummet. Alle tage i projektet opføres som grønne tage med varieret sedum beplantning.

Svalegangene beklædes med trælister, for at skabe modspil til resten af facaden.

Svalegangene beklædes med trælister, for at skabe modspil til resten af facaden.

Gårdrummet
Bygningerne placeres forskudt, så der dannes et fælles gårdrum, som et grønt ”hjerte” i midten af bebyggelsen. De fælles friarealer gøres oplevelsesrige, blandt andet via integrering af et åbent vandløb og regnvandsbede med forskellige planter/blomster, der både er en oplevelse, en klimatilpasningsløsning og herunder også en del af områdets afvandingsprincip. Desuden forsynes arealerne med legeplads for børn og opholdsmuligheder for voksne.

Lokalplanforslaget er i offentlig høring i otte uger frem til den 4. februar 2022.

I høringsperioden er det muligt at komme med indsigelser til planen. Efter offentlighedsfasen vil alle indsigelser blive behandlet af byrådet. Eventuelle ændringer, bliver indarbejdet, inden lokalplan vedtages endeligt.

Lokalplanforslaget kan læses på Ishøj kommunes hjemmeside: planportal.ishoj.dk
Dit høringssvar kan skrives direkte i den digitale lokalplan, og skal være modtaget senest 4. februar 2022

Midlertidige retsvirkninger

Indtil forslagene er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold (lov om planlægning § 17). Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget. En forudsætning herfor er, at byggelovens bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent, maksimal bebyggelses højde og etageantal overholdes.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 2. februar 2021, og indtil forslaget er endeligt vedtaget. Dog senest et år frem.

Miljøvurdering af planer og programmer

Der er ikke udarbejdet miljørapport
Ishøj Kommune vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). I planforslaget er nærmere beskrevet baggrunden for, at der ikke er udarbejdet en miljørapport.

Klagemulighed

Ishøj Byråds beslutning om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljørapport af lokalplansforslag 1.99 kan påklages til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger efter offentliggørelsen af afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via Nævnenes Hus. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ishøj Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du indbetale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Gennem Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ishøj Kommune. Hvis Ishøj Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er seks måneder fra dags dato jævnfør § 62 stk. 1 i Lov om planlægning.

Muzdah Fallah
Byplanlægger MDL