Underretning vedrørende udsættelse af lokalplan 1.80

Økonomi- og Planudvalget valgte den 24. august 2020 at udsætte Lokalplan 1.80 (Boliger ved Gadekæret), da det ikke har været muligt at afholde det planlagte borgermøde i høringsperioden

Der vil blive afholdt et nyt borgermøde, når det vurderes forsvarligt ift. Corona, og den politiske behandling af lokalplanforslag 1.80 er derfor også udsat til umiddelbart efter dette møde. Lokalplanforslaget vil i forlængelse af et borgermøde blive sendt i fornyet høring. 

Alle de allerede indkomne høringssvar vil indgå i den politiske behandling af lokalplanforslaget. 

Lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg har været i høring siden 6. februar 2020, og der er modtaget 11 indsigelser Indsigelserne omhandler: anvendelse af området, trafik og parkering, støj, byggeriets tæthed og højde, facadefarver, det eksisterende dyre- og planteliv og indkigsgener samt skyggeforhold ift. det omkringliggende område.  

Lokalplanområdet omfatter et område beliggende på hjørnet af Ishøj Stationsvej og Ishøj Parkvej i tilknytning til bebyggelsen Gadekæret og muliggør opførelse af i alt ca. 48 boliger som rækkehuse og enfamiliehuse.

Plan

Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

4357 7575