Faglig ledelse i Piletræet

- Pædagogisk læreplan for Piletræet

 

Sådan arbejder Piletræets ledelse med at understøtte og følge op på arbejdet med vores pædagogiske læreplan og kvalitetsparametrene

Det er lederens ansvar, at den pædagogiske læreplan bliver udarbejdet, og at det pædagogiske arbejde med børns læring afspejler og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af vores læreplan.

Det er lederens ansvar at sikre, at læreplanen ikke bliver et stykke papir, der ligger i skuffen, men at det daglige pædagogiske arbejde med pædagogiske læringsmiljøer og børns læring gennem hele dagen afspejler og udøves i overensstemmelse med den retning og de pædagogiske refleksioner, der fremgår af læreplanen. Vores pædagogiske læreplan fungerer som et pejlemærke for det pædagogiske personale i udøvelsen af det daglige pædagogiske arbejde i Piletræet.

I Piletræet omsættes læreplanen i praksis til dynamiske procesplaner for alle stuer, de udarbejdes med udgangspunkt i børnegruppens fælles og individuelle behov og evalueres løbende. Det er ledelsens ansvar at følge op herom.

God faglig ledelse er afgørende for, at vi når i mål og at vi når vores mål.

Det betyder, at:
  • vi sætter faglig ledelse i centrum. Vi er tæt på praksis og optaget af kvalitet i alle hjørner med bevidsthed om samtidig at bevare overblikket. Vi involverer os sammen med personalet i udviklingen af dagtilbuddets pædagogiske praksis og børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse
  • vi går foran, vi er vedholdende, og vi sikrer systematisk opfølgning og evaluering. Vi er samtidig bevidste om, at den styring vi bedriver skal give mening for kerneopgaven og være understøttende frem for kontrollerende
  • vi delegerer og distribuerer pædagogisk ansvar og ledelse, hvor det giver mening, og vi giver det pædagogiske personale rum til selvstændigt at løfte de faglige pædagogiske udfordringer
  • vi udvikler og forankrer en faglig professionel refleksions- og feedbackkultur, der bygger på tillid, nysgerrighed og åbenhed, hvor vi tør undre os sammen og reflektere over egen og hinandens praksis
  • vi udnytter vores ressourcer strategisk, så fordelingen af ressourcer afspejler vores mål, beslutninger og prioriteringer af, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt for at sikre høj kvalitet
  • vi sætter holdet, og vi har fokus på, at det pædagogiske personales udvikling, viden og kompetencer til enhver tid matcher kerneopgaven
  • vi sikrer rammerne for et trygt og udviklende læringsmiljø for både børn og medarbejdere.

 

Inddragelse af forældrebestyrelsen

I Piletræet sætter vi meget stor pris på input fra vores forældre og forældrebestyrelsens interesse og engagement i vores pædagogiske praksis. I vores bestræbelse på hver dag at skabe læringsmiljøer af høj kvalitet, er vores forældre uundværlige.

Når vi samarbejder med vores forældrebestyrelse, er det altid givtigt, uformelt og hyggeligt. Vi arbejder sammen ud fra dagtilbudsloven og styrelsesvedtægterne for forældrebestyrelser i Ishøj kommune. Forældrebestyrelsen er med til at sætte de pædagogiske principper for Piletræet og vi har en gensidig dialog om vores arbejde.

Vores samarbejde tager udgangspunkt i alle børn i Piletræet. Det er vores opgave at sikre, at alle børn opnår deres fulde potentiale og at det, at være barn, har en værdi i sig selv.

Forældrebestyrelse er vores sparringspartner i forhold til den samlede forældregrupperne, så vi derved kan skabe en tryg og god stemning blandt forældre og personale, der bygger på gensidig respekt og dialog. 

Vores forældrebestyrelse er med til at prioritere indsatser, der skaber sammenhæng mellem familier og dagtilbud. F.eks. bruger vi vores forældrebestyrelse til at få feedback på indsatser og til at sparre om nye ideer og tanker. Vores forældrebestyrelse støtter og bakke op om vores hverdag, så vi kan lykkes med et dagtilbud af høj kvalitet.