Referat
Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. december 2017 kl. 18:15

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Jens Hansen vælger dagens sang.

På næste møde vælger Ole Bjørstorp dagens sang.

Indstilling

Jens Hansen valgte sang nr. 54 'En rose så jeg skyde'.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Foreningen 'Full Gospel Business Mens Fellowship International' har forkortet navnet til 'Full Gospel Business'.
 2. I henhold til det godkendte budget for 2018 har Kultur- og Fritidscentret udarbejdet en budgetoversigt for folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
  Budgetoversigten er vedhæftet dagsordenen.
 3. Ishøj Idrætsråds mødekalender for 2018 er vedhæftet dagsordenen.
 4. Strandgårdskolens bygning O forventes afleveret af entreprenøren den 16. marts 2018 og kan tages i brug umiddelbart derefter.
 5. Kultur- og Fritidscentret flytter fornyelse af kort til Vandkulturbåden "Havfruen" fra Ishøj Turistkontor til Ishøj Svømmehal for 2018.
  Referat af møde og annonce til Sydkysten er vedhæftet dagsordenen.
 6. Ishøj Idræts & Fritidscenter sender Nyhedsbrev nr. 4 2017.
  Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.
 7. Dansk Firmaidræts Forbunds årsberetning 2016/2017 fremlægges på mødet.
 8. Formanden orienterer om det nye Folkeoplysningsudvalg pr. 1. januar 2018.

Indstilling

Tilføjelse:

Pkt. nr. 9:
Kultur- og Fritidscentret fremlægger mail fra Torslunde-Ishøj IF - Fodbold af 8. december 2017 vedrørende benyttelse af TIIF- klubhuset på Torbens Vænge 10 den 31. december 2017. Folkeoplysningsudvalget har under tidligere drøftelser været enige om, at klubhuse, klublokaler og andre kommunale lokaler ikke må benyttes den 24. og 31. december.

Pkt. nr. 10:
Kultur- og Fritidscentret fremlægger brev fra Ishøj United vedrørende beslutning om fordeling af lokaler i Ishøj Idræts- og Fritidscenter pr. 1. januar 2018. Folkeoplysningsudvalget drøftede henvendelsen.

Pkt. 1 - 8 tages til efterretning.

Beslutning

Pkt. nr. 9:
Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde praksis om lukning den 24. og 31. december i klubhuse, klublokaler og andre kommunale lokaler.

Pkt. nr. 10:
Folkeoplysningsudvalget besluttede at fastholde den tidligere beslutning.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Budo Klub søger om ekstraordinært tilskud på 8.327,50 kr. til måtter og vogn til at transportere dem på.

Sagsfremstilling

Ishøj Budo Klub har måtter til et samlet gulvareal på 96 m2. Halvdelen af klubbens måtter er nu i så dårlig stand, at de udgør en sikkerhedsrisiko for medlemmerne ved træning, fordi velcro-samlingerne er nedslidte. Måtterne skrider derfor fra hinanden og der er stor risiko for skader, når man lander i mellemrummene.
Ishøj Idræts & Fritidscenter medgiver, at måtterne er nedslidte og bør kasseres, men har ellers ingen kommentarer.
Klubben hensætter fra 2016 midler til løbende udskiftning af måtter. Forventningen er fremadrettet at skifte en tredjedel af måtterne hvert 4. år med 2/3 egenbetaling.

Ishøj Idrætsråd vedtog at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Kultur- og Fritidscentret anbefaler under henvisning til sag nr. 127 fra mødet den 28. juni 2016, at måtterne indkøbes og betales af Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at indkøbet finansieres i lighed med tidligere indkøb af måtter, således at Ishøj Idræts & Fritidscenter afholder 16.655 kr. over driftsbudgettet og 8.327,50 kr. afholdes over konto for ekstraordinære tilskud.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Klubben har indhentet tilbud på måtter af passende kvalitet. Ved køb af 50 m2 opnås der mængderabat og dette svarer ca. til halvdelen af det samlede areal af måtter i klubben.
Det er nødvendigt med indkøb af en ny vogn til de nye måtter. Udgiften til den er indeholdt i ansøgningen.

Den samlede udgift til måtter og vogn forventes at være 24.982,50 kr. Klubben betaler selv 16.655 kr. og ansøger derved om et tilskud på 8.327,50 kr.

Egenkapital pr. 31-12-2016: 13.726,50 kr.
Der kræves ikke dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Bjarne Børgesen takkede af i udvalget.
 2. Ole Wedel-Brandt takkede af i udvalget.
 3. Formanden takkede for et godt samarbejde de sidste 4 år.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.