Referat
Folkeoplysningsudvalget fredag den 22. september 2017 kl. 16:00

Møde i forbindelse med FOLU konference Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Erik Schlichting vælger dagens sang.

På næste møde vælger Wagn Jensen dagens sang.

Indstilling

Erik Schlichting valgte sangen ´Når vinteren rinder'.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Pjece fra Oplysningsforbundenes Fællesråd uddeles på mødet. Overskriften på pjecen er 'Aftenskolen - En sund samfundsøkonomisk investering'.
 2. Kultur- og Fritidscentret fremlægger oversigt over oplysningsforbundenes undervisning i Ishøj Kommune i sæson 2017/2018 lavet på baggrund af deres programmer. Oversigten er vedhæftet dagsordenen.
 3. Foreningen Ungvej Ishøj har ændret foreningens navn til Ishøj Ungdoms & Kulturforening.
 4. Slots- og Kulturstyrelsen har åbnet for ansøgning til puljer på folkeoplysningsområdet. Der er i alt afsat 3.920 mio. kr. fordelt ligeligt på to puljer på folkeoplysningsområdet.

  Den ene pulje er Folkeoplysningspuljen, som har til formål at fremme folkeoplysningen i Danmark. Nærmere info kan læses via følgende link: https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplysningspuljen
  /.

  Den anden pulje er til større tværgående udviklingsprojekter på højskole- og folkeoplysningsområdet. Nærmere info kan læses via følgende link: https://slks.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/stoerre-tvaergaaende-udviklingsprojekter-paa-hoejskole-og-folkeoplysningsomraadet
  /.

  Der kan søges frem til og med den 28. september 2017
 5. Ishøj Svømmehal har udarbejdet et notat vedrørende det nye salgssystem og personlige armbånd. Notatet er vedhæftet dagsordenen.
 6. EU-kommissionen slår ved afgørelse fast, at foreningsfitness ikke er konkurrenceforvridende. Pressemeddelelse fra DGI og DIF er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Foreningen DK Usak ansøger ved formand Bayram Yüksel om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Foreningen DK Usak har 33 betalende medlemmer, heraf er 25 bosat i Ishøj og 6 medlemmer under 25 år. Foreningen vil høre under "øvrige foreninger".

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at kravene er opfyldt.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes §2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes kulturelle og sociale interesser
 • at undervise i folklor og musik

Foreningens vedtægter er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at Foreningen DK Usak godkendes som tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune i kategorien "øvrige foreninger".

Beslutning

Tiltrådt.

Foreningen tilskrives om formulering af §2, stk. 2.

Bilag

Resume

Road Racing Klub Viking ansøger ved formand Nils-Henrik Ballegaard Faber om godkendelse som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune. Foreningen har 76 medlemmer, hvoraf 33 er under 25 år og 4 er bosat i Ishøj Kommune. Road Racing Klub Viking vil høre under kategorien "idrætsforeninger".

Sagsfremstilling

Road Racing er kørsel med mini motorcykler på asfaltbane og foreningen tilbyder træning fra 5 år. Road Racing Klub Viking har i dag nogle af de bedste ungdomskørere i Danmark. Road Racing Klub Viking er i dag hjemmehørende i Københavns Kommune men har de sidste 11 år haft en fast aftale med Ishøj Motor Center om brug af banerne, hvor de har kørt 1 x 2 timer om ugen i sommerhalvåret. Road Racing Klub Viking har betalt 80 kr. pr. kører pr. gang for brug af banerne på Ishøj Motor Center.

Road Racing Klub ønsker grundet en stigende interesse fra Vestegnen og Ishøj at flytte deres forening til Ishøj Kommune således, at hjemsted og træningssted bliver sammenhængende. Foreningen vil derved også blive eksponeret som et fritidstilbud for unge i Ishøj Kommune.

Foreningen er medlem af Danmarks Motor Union (DMU) og derigennem medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Fédération Internationale de Motorcyclisme (FIM), FIM Europe og Nordic Motorsport Counsil (NMC).

Kultur- og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at kravene er opfyldt. Foreningen har dog ikke en medlemsmæssig tilknytning til Ishøj Kommune, der forankrer foreningen i kommunen. Det anbefales, at foreningen fortsat kan leje sig ind på Ishøj Motor Center.

Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret.

Af vedtægternes §2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at drive klubvirksomhed for road racing interesserede
 • varetage medlemmernes interesse
 • undervise i hensynsfuld kørsel både indenfor og udenfor banen.
 • arrangere og afvikle træning og stævner

 Foreningens vedtægter er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, ikke at godkende foreningen Road Racing Klub Viking som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune med begrundelsen, at foreningen ikke har en medlemsmæssig tilknytning til Ishøj Kommune.
Foreningen kan fortsat leje sig ind på Ishøj Motor Center.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

FDF Tranegilde søger om ekstraordinært tilskud til indkøb af undervisningsmaterialer for i alt 5.563, 00 kr. inkl. moms.

Sagsfremstilling

FDF Tranegilde søger om ekstraordinært tilskud på i alt 5.563,00kr. inkl. moms til indkøb af nye undervisningsmaterialer. Det drejer sig bl.a. om tændstål, kompas og o-løbsskærme.
Baggrunden for ønsket om at indkøbe nye materialer er, at det, foreningen har, er slidt og mængden er utilstrækkelig. Samtidig oplyser FDF Tranegilde, at foreningen har fået flere medlemmer gennem det sidste år.
Hvis der skal være mulighed for at undervise alle børnene, som foreningen gerne vil, så er der behov for indkøb af materialer.

Foreningen står selv for indkøbet.

IBUS har behandlet ansøgningen på mødet den 12. september og sendt den videre til Folkeoplysningsudvalget uden anmærkninger.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 5.563,00 kr. til indkøb af undervisningsmaterialer.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Foreningen har fremsendt en oversigt over de ønskede materialer til en samlet pris på 5.563,00 kr. inkl. moms.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2016 kr. 55.147,37 kr.
Der kræves dispensation for formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Spørgsmål om datoer for kommunale arrangementer.
  Oversigt over kulturarrangementer i Ishøj Kommune fremgår af Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden for oktober.
 2. Henvendelse omkring nødplanen for Strandgårdskolens hal.
  Der tages kontakt til Ishøj Idræts- & Fritidscenter med formålet, at nødplanen håndhæves.
 3. Foreningsunionen oplever, at der afholdes arrangementer som er af privat karakter. Der laves mad i køkkenet, som ikke er i henhold til gældende regler.
  Foreninger bedes rette henvendelse til Fritids og Idrætsinspektør
  Kai. S. Hansen, jvf. husorden for Foreningshuset 45B.

Indstilling

Pkt. 1 - 3 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Byråd har på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017.
Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces. Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Ishøj Byråd har den 5. september 2017 godkendt kommissorium for revidering af politikker. Kommissoriet er vedhæftet dagsordenen.

Lisbet Lentz, direktør for Velfærd og Undervisning, vil på mødet orientere omkring politikkerne.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage kommissoriet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag