Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. februar 2020 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ebbe Rosenberg vælger dagens sang.

På næste møde vælger Berit Olsen dagens sang.

Beslutning

Ebbe Rosenberg valgte sang nr. 98 'Jeg elsker den brogede verden'.

Sagsfremstilling

  1. Lokalefordelingsudvalget har behandlet alle indkomne ønsker til idrætslokaler i sæson 2020/2021. Fordelingsplanen er sendt i høring hos idrætsforeningerne. Eventuelle indsigelser skal fremsendes til Center for Kultur og Fritid senest den 1. marts 2020. Forslag til fordeling er vedhæftet dagsordenen.
  2. Nyt træningshold for demensramte i Ishøj Roklub: Ishøj Roklub har i samarbejde med Ishøj Kommune taget initiativ til at opstarte et hold for demensramte og deres pårørende. Ishøj Roklub tilbyder både et træningshold for dig med en demenssygdom og et fællesskab for dig som er pårørende. Forløbet varer 10 uger med opstart den 26. februar. Vedhæftet er folder om initiativet og invitation til opstart.
  3. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje afvikler specialsportskursus: Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje er et tværkommunalt samarbejde om at sikre fritidstilbud for børn og unge med særlige behov. Den 29. februar er Ishøj Kommune vært, når der afvikles kursus for frivillige foreninger. Kursets formål er at give konkrete redskaber og viden til at arbejde med børn og unge, der har særlige behov - og derigennem give flere foreninger mod til at opstarte separate hold eller inkludere på ordinære hold. Ishøj Kommune har frivillige med fra 3 foreninger: Ishøj Gymnastikforening, Ishøj Håndboldforening og Vestegnens Hockey Klub.
  4. Uddeling af folderen 'Det sker i Ishøj' for perioden marts-august 2020.

Indstilling

Pkt. 1 - 4 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2020/2021.
Forslag til aktivitetsfrie dage og skolekalender er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd sender forslaget videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæson 2020/2021 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Forslag til fordeling af vandtid til fritidsbrugere i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2020/2021.
Udgangspunktet er den ramme for fritidsbrugernes benyttelse af svømmehallen, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2015.

Repræsentant fra startfællesskabet GTI er inviteret til Idrætsrådets møde med henblik på at uddybe den fremsendte indsigelse inden sagen behandles.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet for den godkendte ramme for tider er blandt andet, at der er offentlig adgang i hele svømmehallens åbningstid. Desuden er det et krav, at der skabes en indtægt til hallens drift gennem udlejning til eksterne brugere. Siden 15. november 2019 har de berørte skoler, foreninger med flere kunne komme med ønsker til fordelingen for sæson 2020/2021.

Ishøj Svømmehal har udarbejdet et forslag til fordeling af baner og timer på baggrund af disse ønsker.

Ud fra rammer og vandtiderne, som er disponeret til foreningsaktiviteter, er svømmetiderne fuldt booket.

Timerne til Tib Tab Tynde (TTT) og Ishøj Ungdomsskole samt Ishøj Svømmehals holdtræning (babysvøm, crawl hold, bevægelse i vand osv.) er forlods reserveret inden fordelingen, idet der er tale om kommunale aktiviteter. Der er reserveret tid til et sundhedstilbud om onsdagen, som gerne sker i samarbejde med Ishøj Svømmeklub. Det vil der senere blive taget stilling til.
I dagtimerne koordineres foreningernes brug af svømmehallen med folkeskolerne.

Udkast til fordeling for henholdsvis foreninger og skoler er vedhæftet dagsordenen. For foreningernes vedkommende fremgår også antal ønskede bane- og bassintimer, udkast til antal timer samt besøgsstatistik. Dem samlet oversigt for både kommunale aktiviteter, skoler og foreninger samt rammeplanen er ligeledes vedhæftet dagsordenen.

Startfællesskabet GTI har fremsendt en indsigelse til fordelingsplanen, som er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at fordelingsplanen godkendes og opfordrer til, at der oprettes et brugerråd i Ishøj Svømmehal (Idrætsrådet efterspørger besøgsstatistik). Sagen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at fordelingsplanen godkendes, og at der nedsættes et lokalefordelingsudvalg for foreningerne i Ishøj Svømmehal.

Beslutning

Tiltrådt.

Formanden redegjorde for status på situationen i Ishøj Svømmehal, som på nuværende tidspunkt er lukket på grund af høje vandmålingstal.

Bilag

Resume

Ishøj Skytteforening søger om et ekstraordinært tilskud på 18.350 kr. inklusiv moms til indkøb af 4 stk. luftpistoler.

Sagsfremstilling

Ishøj Skytteforening har de seneste år oplevet en tilgang af nye medlemmer.

Foreningen tilstræber at lave en spændende og alsidig træning for derved at udvikle foreningen.

Som noget nyt benyttes luftvåben hyppigere i den ugentlige træning. Der er en generel tendens til, at luftvåben er blevet mere populære at anvende i skyttemiljøet i Danmark.
Derudover har det fordele som, at det er billigere at indkøbe ammunition, samt at der ikke er samme sundhedsrisiko som ved brug af konventionel ammunition.

Denne våbentype appellerer særligt til børne- og ungdomsskytterne.

Ishøj Skytteforening har 2 luftpistoler til rådighed til omkring 10 børne- og ungdomsskytter, hvilket ikke opleves at være tilstrækkeligt.

På den baggrund ansøges der om yderligere 4 stk. luftpistoler, således at der kan foregå fællestræning for børne- og ungdomsmedlemmer i foreningen.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at sagen videresendes til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråd indstilling med bevilling af et ekstraordinært tilskud på18.350 kr. til indkøb af 4 stk. luftpistoler.

Beslutning

Tiltrådt.

Grunden til, at foreningen ikke kan medfinansiere i købet, er på grund af hensættelse til et elektronisk markeringssystem.

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 4 luftpistoler med en samlet udgift på i alt 18.350 kr. inklusiv moms.
Ishøj Skytteforening har indhentet tilbud hos en tjekkisk leverandør, som fremgår af ansøgningen.

Ishøj Skytteforening har ikke mulighed for at medfinansiere købet.

Pr. 30.01.2020 udgjorde foreningens bankbeholdning cirka 40.000 kr.

Bilag

Resume

Ishøj Volley og Beachvolleyklub søger om et ekstraordinært tilskud på 24.500 kr. inklusiv moms til indkøb af 10 stk. bandereklamer.

Sagsfremstilling

Ishøj Volley og Beachvolleyklub spiller i volleyligaen for mænd og her stiller forbundet Volleyball Danmark forskellige krav til afvikling af kampe.

For sæson 2018/2019 er der stillet krav om opsætning af bandereklamer rundt om banen til at afgrænse spillefladen. I første omgang stilles der krav om, at der er opstillet 8 bander ved kampafvikling. Slutmålet er 24 bander, men dato for dette er endnu ikke endeligt fastsat.

Folkeoplysningsudvalget vedtog på møde den 12. december 2019 at bevilge 19.600 kr. til 8 bandereklamer.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub ansøger hermed om sidste 10 bandereklamer, som vurderes at være tilstrækkeligt til hal 3 i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

I henhold til Volleyball Danmarks gældende reglement for bødestørrelser, kan der opkræves 500 kr. pr. manglende bande pr. kamp. Det vil sige en udgift på i alt 4.000 kr., som Ishøj Volley dog ikke er blevet opkrævet.
Volleyball Danmark anbefaler bander af pap, men Ishøj Volley og Beachvolleyklub ønsker mere fleksible og holdbare bander, som også kan benyttes udendørs ved beachvolleyanlægget.
Ishøj Volley og Beachvolleyklub ansøger på den baggrund om tilskud til bander, som de selv bygger.

Banderne måler 1 x 3 meter, og det er ikke muligt for Ishøj Idræts & Fritidscenter at opbevare disse i eksisterende depoter. Derfor vil banderne blive opbevaret i laden tæt på hallen men skal af foreningen transporteres frem og tilbage ved brug. Banderne kan også stilles til rådighed for øvrige foreninger.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Ishøj Idrætsråd indstiller at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling, og at der ydes et tilskud på kr. 19.500,00.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at følge Ishøj Idrætsråds indstilling med bevilling af et ekstraordinært tilskud på 19.500 kr. til indkøb af 10 stk. bandereklamer.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om tilskud til 10 bander med en samlet udgift på i alt 24.500 kr. inklusiv moms.

Ishøj Volley og Beachvolleyklub har ikke mulighed for at medfinansiere købet.

Pr. 01.10.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 18.575 kr.

Bilag

Resume

Boxergruppe Sydkyst/Ishøj søger om et ekstraordinært tilskud på 8.400 kr. inklusiv moms til indkøb af trapezplader til overdækket terrasse.

Sagsfremstilling

Boxergruppe Sydkyst/Ishøj har eget klubhus. I tilknytning til klubhuset er der en overdækket terrasse samt en overdækning til foreningens agility-redskaber, hvor taget er medtaget af vejr og vind og trænger til at blive udskiftet. Derfor søges der om nye tagplader. Foreningens medlemmer står selv for det praktiske arbejde i forbindelsen med udskiftningen.

I 2011 søgte foreningen om et ekstraordinært tilskud på i alt 3.300 kr. til trapezplader. Folkeoplysningsudvalget vedtog at bevilget et tilskud på 3.300 kr.
Taget blev derfor udskiftet for cirka 9 år siden.

Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 8.400 kr. til indkøb af trapezplader.

Beslutning

Tiltrådt.

Foreningens forhold undersøges nærmere.

Økonomi

Der ansøges om et tilskud til i alt 15 trapezplader samt skruer på 8.400 kr. inklusiv moms.

Pr. 31.12.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 14.386 kr. og der kræves ikke dispensation i forhold til formuegrænsen.

Bilag

Sagsfremstilling

1. Opfordring til at skrive ud til foreninger i forbindelse med lokalefordeling om brug af haller og lokaler.

2. Spørgsmål om brug af caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foreninger og andre gæster kan fortsat benytte caféen og indgå aftaler i forbindelse med større arrangementer.

Indstilling

Pkt. 1 - 2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.