Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19:00

Ishøj Idræts- og Fritidscenter _ kursuslokale 1 og 2 Aftentelefon Sümeyye Kütük 20823270

Sagsfremstilling

Ole Wedel-Brandt vælger dagens sang.

På næste møde vælger Bjarne Børgesen dagens sang.

Indstilling

Ole Wedel-Brandt valgte sang nr. 172 "Det lysner over agres felt".

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

 1. Kurt Telander har meddelt, at han ønsker at træde ud af Folkeoplysningsudvalget. Sagen behandles på Ishøj Byråds møde den 1. november 2016.
 2. Kultur og Fritidscentret har i samarbejde med Ishøj Idræts & Fritidscenter og fodboldklubberne udarbejdet en fordeling af træningstider på kunstgræsbanen for vintersæsonen 2016/2017.
 3. Program for ferieaktiviteter i efterårsferien uddeles på mødet.
 4. Ishøj Kulturnat afholdes den 4. november 2016. Program for arrangementet uddeles på mødet.
 5. Idrættens Samarbejdsudvalg, ISU, afholder konference om idrætten i Region Hovedstaden den 18.-19. november 2016. Program for konferencen er vedhæftet dagsordenen.
 6. Tidsskrifter: Uddannelsesbladet og Spektrum.

Indstilling

Pkt. 1 - 6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Bokseklub søger om et ekstraordinært tilskud på 13.580 kr. inkl. moms til indkøb af 42 par boksehandsker.

Sagsfremstilling

Ishøj Bokseklub har pr. 31.12.2015 i alt 59 medlemmer, hvor størstedelen er børn og unge. De træner 3 gange om ugen med henblik på motion og for at komme ud og bokse kampe. Ved træning bokser typisk 25 – 30 medlemmer på det lille hold og 15 - 20 medlemmer på det store hold.

Klubben har træningshandsker, der lånes ud til medlemmerne. Eftersom handskerne bruges jævnligt, er de efterhånden ved at være meget slidte og kan næsten ikke bruges til træning. Da det er problematisk at træne med slidte handsker søges der om tilskud til indkøb af 42 par boksehandsker.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 samt foreningens regnskab 2015 er vedhæftet dagsordenen.
 

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende sagen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 13.580 kr. til indkøb af boksehandsker.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Foreningen har indhettet et tilbud fra Spil-Aps:

14 par BBE 10oz Aiba Junior/ Senior boksehandsker á 500 kr.         kr.   7.000
28 par TT2036 Børne/Ungdom á 235 kr                                            
kr.   6.580
I alt                                                                                                       kr. 13.580

Ishøj Bokseklub fik senest i 2010 et ekstraordinært tilskud på 9.500 kr. til nye boksehandsker.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 i alt 20.610 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Bilag

Resume

Ishøj Kunstforening søger om et ekstraordinært tilskud på 48.687,50 kr. inkl. moms til indkøb af keramisk ovn.

Sagsfremstilling

Ishøj Kunstforening har haft den nuværende keramiske ovn i 22 år, og den skønnes at være mere end 40 år gammel. Der har været behov for diverse reparationer ved de seneste hovedeftersyn og det forventes at stenene i ovnen skal skiftet inden for en overskuelig tid. Det kan ikke længere betale sig økonomisk at reparere på den gamle ovn, hvorfor Ishøj Kunstforening ansøger om tilskud til indkøb af ny keramisk ovn.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016, indhentede tilbud samt foreningens ansøgning er vedhæftet dagsordenen.

Foreningsunionen indstiller, at videresende ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge et ekstraordinært tilskud på 30.000 kr. til indkøb af en keramisk ovn.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kunstforening har indhentet tilbud fra Cerama og Scandiaovnen. De to tilbud ligger tæt på hinanden prismæssigt og der søges om tilskud på 48.687,50 kr.

I forbindelse med at den gamle ovn skal tages ud af bryggerset i huset på Vejleåvej 2, 2635 Ishøj, må der påregnes udgifter til nedbrydning af væg samt støbning af platform til ovnen. Nedbrydning og genopbygning af væg er nødvendig, idet der ikke er plads til at ovnen kan komme ud ad døren. Idræts og Fritidscentret har indhentet et tilbud på dette murerarbejde, som lyder på 10.625 kr. inkl. moms. Derudover må der påregnes en mindre udgift til elektrikerarbejde i forbindelse med installation af ovnen. Disse udgifter afholdes over klubhusets anskaffelseskonto.

Foreningen har en egenkapital på 66.146,66 kr. opgjort pr. 31.12.2015.

Bilag

Resume

Ishøj Seniorværksted søger om en årlig forhøjelse af huslejetilskud på 60.000 kr.

Sagsfremstilling

Ishøj Seniorværksted har siden 2012 modtaget lokaletilskud til lokalerne på Industriskellet 13 til brug for foreningens aktiviteter. Den 4. marts 2014 besluttede Byrådet, at gøre huslejetilskuddet til en del af kommunens budget.

I lejekontrakten fremgår en husleje på 195.800 kr. pr. år, hvilket giver en månedlig ydelse på 16.316,67 kr. Af samme § i lejekontrakten fremgår det, at udlejer sponsorerer 60.000 kr. pr. år, hvilket giver en månedlig husleje på 11.316,66 kr.

Ishøj Seniorværksted har bogført nettobeløbet på 11.316,66 kr. som husleje, og har derved ikke posteret sponsoratet. Det betyder, at Ishøj Seniorværksted har ansøgt Ishøj Kommune om huslejetilskud til nettobeløbet og ikke den fulde husleje. Det har den konsekvens, at Ishøj Seniorværksted har svært ved at drive værkstedet økonomisk samt betale af på gæld.

På ovenstående baggrund ansøger Ishøj Seniorværksted derved Ishøj Kommune om en forhøjelse af huslejetilskuddet, så det dækker den fulde husleje.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at bevilge 60.000 kr. i 2016 fra lokaletilskudspuljen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Nedenstående er en oversigt over tilskud i årene 2012-2016.
Tilskuddet for 2014-2016 dækker over faste udgifter til husleje, varme, el og renovation.

2012

60.000 kr.

2013

80.000 kr.

2014

135.000 kr.

2015

202.000 kr.

2016

207.000 kr.

 
Puljen til udviklingsarbejder, nye initiativer og ekstraordinære tilskud udgør i september 2016 et beløb på 84.955,40 kr.

Bilag

Resume

Børn i Ishøj ved formand Diana Vejs Christoffersen søger om at blive godkendt som forening der kan låne kommunale lokaler. Foreningen har 14 betalende familier, som alle er bosat i Ishøj Kommune. De 14 betalende familier udgør i alt 51 personer. Foreningen er en social forening.

Sagsfremstilling

Der er ikke formelle krav til, hvordan en social forening organiseres og hvordan vedtægter udformes. Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne og fundet at foreningens formål er lovligt. Børn i Ishøj søger derved ikke om godkendelse som tilskudsberettiget forening, men ønsker godkendelse til lån af kommunale lokaler.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen kan godkendes til lån af lokaler.


Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er:

 • at udvikle og understøtte aktiviteter, der styrker det sociale fællesskab mellem børnefamilier i Ishøj
 • at skabe flere anledningen til at mødes på tværs af kulturelle og sociale skel
 • at gøre det nemmere at tage aktiv del i det lokale fællesskab
 • at benytte Ishøjs natur og faciliteter til et aktivt børnefamilieliv med fællesskabende aktiviteter
 • at inspirere til til respekt og tolerance på tværs af kulturelle og sociale skel
 • at inspirere til mere samspil på tværs af lokale kræfter omkring løsning af de udfordringer, som lokale børnefamilier står overfor i kraft af udviklingen i vores velfærdssamfund


Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring om, at medlemmerne har betalt kontingent i henhold til vedtægterne. Der er fremsendt dokumentation for dette.
Foreningens vedtægter er vedhæftet.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at godkende foreningen til lån af lokaler.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 1. Henvendelse om at en forening ikke har fået melding om ikke at kunne være i mødelokalet Egely på trods af planer om arrangement.
 2. Henvendelse omkring rengøring i foreningshuset Vejlebrovej 45B.
  Der er indkaldt til brugermøde i foreningshuset.

Indstilling

Pkt. 1 - 2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.