Referat
Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 25. november 2014 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter - kursuslokale 1

Sagsfremstilling

På næste møde vælger Niels Østergård dagens sang.

Beslutning

Flot solosang af Brian: Streets of London. 

Sagsfremstilling

 1. Torsdag den 16. oktober blev det årlige møde med brugerne af foreningshuset, Vejlebrovej 45 B afholdt. Referat fra mødet vedhæftes dagsordenen.
 2. Folder over Ishøj Kommunes Ferieaktiviteter i efterårsferien uddeles på mødet.
 3. Kulturministeriet fremsender Idekatalog: Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige. I den medsendte pressemeddelelse skriver Kulturministeriet, at det offentlige og den frivillige verden skal være endnu bedre til at arbejde sammen og bruge hinanden.
 4. Pressemeddelelse fra Kulturministeriet med overskriften "Kommuner skal bekæmpe unges dopingmisbrug" Unges dopingmisbrug skal bekæmpes i deres mærmiljø. Derfor afsatte satspuljepartierne i 2013 6,08 mio. kr. til lokale tiltag i kommunerne, der skal forebygge og bekæmpe dopingmisbrug bland de 13 - 25 årige.
 5. DIF OPINION Idrætspolitisk nyhedsbrev fra Danmarks Idrætsforbund nr. 4 er udkommet den 1. oktober og kan ses på adressen www.DIF.dk.
 6. Følgende tidsskrifter fremlægges på mødet: "Uddannelsesbladet" - "Idrætsliv" - "Firmaidræt" - "Spektrum"
 7. Fremlægger notat om aftenskolehold i Ishøj i sæsonen 2014/2015.
  Opgørelsen er lavet på baggrund af aftenskolernes programmer.
  Notatet vedhæftes elektronisk.
 8. Danmarks Idrætsforbund og Ishøj Kommune har er ved at udvikle et samarbejde om at igangsætte såkaldte dørtrinsklubber i et eller flere af de almene boligområder. Det handler om at skabe foreningsrelaterede aktiviteter ude i boligområderne med henblik på at rekruttere nye medlemmer til foreningerne. Det er målet, at dette sker i samarbejde med en eller flere af idrætsforeningerne i Ishøj. DIF har fået et tilskud fra  en statslig pulje til at igansætte projektet.
 9. Idrætsklinikkerne på hospitalerne  i Herlev og Gentofte er i fare for at blive nedlagte som led i besparelser. Idrætten i Region Hovedstaden arbejder på af sikre klinikkernes fortsatte eksistens. Det er foreløbigt lykkedes at få udskudt en evt. nedlæggelse, hvilket er bekræftet i brev fra regionsformand Sophie Hæstorp Andersen.
  Vedhæftet dagsordenen: IHR's blad fra vinteren 2012-2013, hvor der en uddybning af problematikken. IHR informerer løbende om sit arbejde på hjemmesiden www.kaisport.dk.
 10. Kultur og Fritidscentret har udarbejdet en oversigt over etablerede aftenskole i Ishøj Kommune i sæsonen 2014/2015. Oversigten vedhæftes dagordenen.
 11. Ny repræsentant fra Ungerådet:
  Jannik Beck er trådt ud af Ungerådet. Der er derfor valgt en ny tilforordnet repræsentant fra Ungerådet til Folkeoplysningsudvalget. Velkommen til Ranya Houmami.
  Revideret oversigt over FOLU's medlemmer uddelt på mødet.
 12. Danmarks Idrætsforbund indbyder til DIF Kongres 2015 som afholdes 5. - 7. marts 2015 i Idrættens Hus. Overskriften på konferencen er: Skal idrætten redde verden? - se invitation på websitet DIF.dk
 13. Brev fra DIF til Borgmesteren med orinterientering om indstillinger til Årets Idrætskommune.
 14. Lokale- og Anlægsfondens tidsskrift "Tribune" oktober 2014 fremlagt på mødet.

 

Beslutning

Pkt. 1- 14 TIL EFTERRETNING 

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til mødekalender for Folkeoplysningsudvalget for 2015. 

Det foreslås at der holdes møde hver 4. tirsdag i måneden kl. 19.00, med undtagelse af juni og december måneder. 

Tirsdag den 26. maj holdes der besigtigelsestur fra kl. 17.00. 

Folkeoplysningsudvalgets interne konference foreslås afholdt fredag/lørdag den 4. - 5. september 2015

 

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

 

Folkeoplysningsudvalget vedtog, at godkende forslag til mødekalender for 2015

Beslutning

TILTRÅDT 

Bilag

Resume

I henhold til "Retningslinjer for tilskud til  folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven", kan oplysningsforbundene søge tilskud til deres virksomhed én gang årligt.

Sagsfremstilling

Oplysningsforbundene AOF, Vestegnen, FOF Køge Bugt, Ishøj Musikforening og Ishøj Oplysningsforbund har fremsendt ansøgninger om tilskud til deres undervisningsvirksomhed i Ishøj Kommune i 2015.

På baggrund af ansøgningerne fremlægger Kultur og Fritidscentret forslag af 15. oktober 2014 til fordeling af tilskud for 2015.

Indstilling

Forslag til indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtog at godkende forslag af 15. oktober til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Beslutning

TILTRÅDT 

Økonomi

I det godkendte budget 2015 er der afsat 248.790 kr. som tilskud til  Oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed.

Ifølge de fremsendte ansøgninger søges der om et samlet tilskud på ialt  279.177 kr.

Kultur og Fritidscentret foreslår at tilskuddet til Ishøj Musikforening reduceres svarende til tidligere års tilskudsniveau. Det betyder, at der er en restpulje på 25.790 kr., som kan anvendes til særlige tiltag i 2015.

Kultur og Fritidscentrets forslag kan afholdes indenfor budgettet.

 

Lovgrundlag

Folkeoplysningsloven og Byrådets godkendte retningslinjer for tilskud

Bilag

Resume

Kultur og Velgørenhed i Ishøj er en forening med kulturelle og sociale aktiviteter, der pr. oktober 2014 har 9 medlemmer heraf 5 bosiddende i Ishøj.

Sagsfremstilling

Foreningen Kultur og Velgørenhed i Ishøj ved formand Shahram Chohily søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening i Ishøj. 

Kultur og Fritidscentret har gennemgået vedtægterne ud fra de formelle krav i Folkeoplysningsloven og fundet, at disse krav er opfyldt.
Folkeoplysningsudvalget afgør ud fra en samlet vurdering, om foreningen er tilskudsberettiget i forhold til kravene i Folkeoplysningsloven. Udvalget afgør endvidere, om foreningen har en sådan tilknytning til Ishøj Kommune, at den opfylder kravet om at være lokalt forankret. 

Af vedtægternes § 2 fremgår det, at foreningens formål er at gennemføre aktiviteter og fester med udgangspunkt i medlemmernes forskellige kulturer og traditioner såsom musik og musikundervisning, dans og danseudervisning, madtraditioner m.m.

Det er endvidere et mål at støtte og hjælpe medlemmer med problemer både personlige og i forhold til kontakten til offentlige myndigheder. 

Foreningen har afgivet en på tro og love erklæring på, at medlemmerne betaler kontinent i henhold til vedtægterne. 

Foreningens vedtægter er vedhæftet.

 

Indstilling

Godkende Kultur og Velgørenhed i Ishøj som tilskudsberettiget forening tilhørende gruppen af øvrige foreninger.

Beslutning

TILTRÅDT 

Bilag

Resume

KFUM Ishøjerne søger om et ekstraordinært på 23.700 inkl. moms til flytning af bålhytte fra daginstitutionen Musvitten til grunden på adressen Vejlebrovej 190.

 Ishøj Idræts & Fritidscenter har indhentet et tilbud for udgiften til flytningen.

 

Sagsfremstilling

KFUM Ishøjerne har længe ønsket at få etableret en bålhytte på deres grund, og nu har foreningen fået tilbudt den bålhytte, der p.t. står ved daginstitutionen Musvitten.

En ny bålhytte koster 53.750,- kr. inkl. moms. 

Plan Byg og Miljøcentret har givet tilladelse til opstillingen af bålhytten. 

Beholdningen af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2013 kr. 27.599,12. Kassereren oplyser, at foreningens beholdning af livid kapital pr. 1. november 2014 er 30.000 kr., hvor 15.000 kr. er hensat til sommerlejren 2015. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen. 

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2014 er vedhæftet dagsordenen.

 

IBUS oversender ansøgningen til Folkeoplysningsudvalget.

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager at bevilge 23.700 kr. til flytning af bålhytte

Beslutning

TILTRÅDT 

Bilag

Resume

FDF Tranegilde søger om et ekstraordinært tilskud på 102.313 kr. inklusiv moms til indkøb af en isoleret skibscontainer, der placeres på Vejlebrovej 125. Prisen omfatter 31.250,00 kr. til indkøb af container, 49.563,00 kr. til træbeklædning af to containere (den nyindkøbte og den, der allerede findes på grunden), 14.500,00  kr. til en flisearbejde samt 7.000,00 kr.til levering og opstilling. 

Ishøj Idræt & Fritidsscenter har indhentet tilbud på indkøb af container samt træbeklædning og flisebelægning.

 

Sagsfremstilling

FDF Tranegilde har fået tildelt pavillonen på Vejlebrovej 125 som hjemsted for dens aktiviteter. Det har skabt et behov for en container til opbevaring af materialer. Containeren skal være isoleret, da mange af foreningens rekvisitter ikke tåler at ligge i et fugtigt rum, som en uisoleret container udgør. 

Siden FDF Tranegildes start i år 2000 har man holdt til i kælderen under Vejleå Kirke. På grund af ombygninger i kirken, hvor kælderen skal benyttes til et stort møderum, reduceres foreningens udfoldelsesmuligheder imidlertid meget. Det betyder bl.a., at der ikke længere kan opbevares rekvisitter i kirkens lokaler.

Ombygningen i kirken er derfor baggrunden for ansøgningen om tilskud til en container.  

Plan Byg og Miljøcentret har godkendt opstillingen af containeren. Samtidig er den eksisterende container, der benyttes af FDF Ishøj, lovliggjort. Det er en forudsætning for godkendelsen, at containerne beklædes med træ. 

Pr. 31.12.2013 var foreningens beholdning af likvid kapital 61.172.73 kr. I ansøgningen oplyses det, at beholdningen af likvid kapital pr. 19. maj 2014 var 53.615,07 kr. Heraf er der båndlagt 15.000 kr. til årets sommerlejr og 10.000 kr. til landslejren i 2016. 

IBUS behandler sagen på sit møde onsdag den 19.11.2014

 

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtog at bevilge et ekstraordinært tilskud på 72.313 kr. under forudsætning af at FDF Ishøj og FDF Tranegilde hver især medfinancierer 15.000 kr.

 

TILTRÅDT 

Beslutning

 1. Spørgsmål til Hyggebio's anvendelse af lokaler i Kulturcafeen. Sagen er afsluttet.

2. Kultur og Fritidscentret undersøger p.t. en række forhold om Vollyball klubben Team Ishøj. Sagen forventes fremlagt for FOLU i december måned.

 

Pkt. 1 - 2 TIL EFTERRETNING