Referat
Ishøj Idrætsråd onsdag den 25. marts 2015 kl. 19:00

Ishøj Idræts & Fritidscenter

Sagsfremstilling

Brian Pirmo bød velkommen, hvorefter Klaus Helsøe blev enstemmigt valgt til dirigent

Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. Antallet af stemmeberettigede blev kotrolleret. Der var i alt 20 stemmeberettigede deltagere (repræsenterende 10 foreninger). Af mødeindkaldelsen fremgår det, at det maksimale antal stemmer er 92.

Beslutning

TIL EFTERRETNING 

Sagsfremstilling

 2014 blev året, hvor skolereformen gjorde sit indtog. Skolereformen og den manglende trykte udgave af Idrætsrådets fællespublikation, Idræt i Ishøj, har sikkert været den primære årsag til faldende medlemstal i flere foreninger. Udvidet timeantal gør, at flere børn ikke føler, at de har tid til også at gå til fritidsaktiviteter. Samtidig betyder den manglende publikation, at flere borgere ikke har vidst, hvor de kunne søge informationer om foreningerne og deres tilbud.

i 2013 blev det besluttet af Byrådet at oprette en elitepulje på kr. 100.000, som kan søges af klubber, der i øvrigt overholder de opstillede krav: At være i landets bedste række eller blandt landets bedste i individuelle sportsgrene. Første uddeling fra puljen var i 2014. Ishøj Cricket Club og Ishøj Karate Klub fik hver kr. 40.000 og Ishøj Volley fik kr. 20.000, da de først kom i ligaen efter sommerpausen. i 2015 har Byrådet afsat kr. 200.000 til puljen.

Vi har også i Ishøj Idrætsråd øremærket midler til en elitepulje, så vi også har kunnet støtte klubber, der udover deres bredde-udøvere har et elitehold eller eliteudøvere i individuelle sportsgrene. Disse klubber har derfor modtaget midler fra Idrætsrådet.

Lethallen ved Strandgårdskolen, og den samtidige renovering af den eksisterende hal, lader vente på sig, men der arbejdes ihærdigt i flere udvalg med ønsker, krav, muligheder, placering og udformning. Vi glæder os til at se resultaterne i 2015/2016.

Taksterne for tilskud til ungdomsrejser blev sat op i 2014, og vi håber, at det har betydet endnu større opbakning til klubberne, så vi kan få vores unge mennesker ud og opleve noget og promovere vores fantastiske klubber og by ude i landet og udlandet.

i 2013 var der en del tale om en hal 4, men indtil videre er det blevet ved snakken. Lad os se, hvad fremtiden bringer. 2014 har været endnu et godt år med aktiviteter i kommunen, og gode diskussioner på vores månedlige møder, som jeg endnu en gang vil opfordre foreningerne til at besøge lidt oftere fremover. Det er trist, at man kun kommer for at opnå noget, men ikke kommer og deltager i debatten og dermed er med til at udforme skabelonen for fremtiden.

 

Beslutning

Formandens beretning blev godkendt 

Sagsfremstilling

Næstformand Niels Østergaard gennemgik udvalgsberetninger.

IRH, Idrætsråd Region Hovedstaden:

Konference:

IRH har gennemført en rigtig god idrætskonference i efteråret, hvor der var fokus på idrætten i skolereformen. Det er et aktuelt emne, som medførte en pæn tilslutning. Bevægelse i skolereformen er på dagsordenen. IRH fortsætter med at videreformidle erfaringer og gode tanker på området. Man kan glæde sig over, at man i flere kommuner er godt i gang på området, men oplever også, at mange endnu ikke for alvor har fået startet op. Eksempelvis er Hillerød og Frederikssund godt i gang, og Gladsaxe og Brøndby har etableret godt vejledningsmateriale på området.

Næste konference afholdes den 20. - 21. november 2015 på Kollekolle.

Kurser:

Idrætskurserne i regionen fortsætter i det kommende år og tilslutningen i 2014 har været meget tilfredsstillende. De udbudte fælleskurser i det forløbne år omfattede 40 kurser. Herudover har det været afholdt 39 førstehjælpskurser ude i de enkelte foreninger, altså 79 kurser ialt. Antallet af tilmeldte til IRHs idrætskurser har været meget tilfredsstillende.

Idrætsklinikkerne:

Idrætsklinikkerne af fortsat uafklaret, da der mangler det endelige møde i Regionsrådet, men alt tyder på , at klinikkerne bliver nedlagt. Dette selv om vi har oplevet at vores regionspolitikere er meget positive over for idrætsklinikkerne. Problemet synes at være, at det er en "underlig størrelse" i systemet, som man ikke rigtig ved, hvorledes man skal takle. Sagen har været behandlet i regionens sundhedsudvalg, og indstillingen her fra er, at klinikkerne lukkes.

Kommunalt samarbejde i Region Hovedstaden:

I IRH er der fortsat en forventning om, at der på sigt vil opstå et kommunalt forpligtende samarbejde kommunerne imellem inden for idrætten, men indtil videre har der ikke været eksempler på aftaler, der dækker en større gruppe af kommuner.

DIF regionsrepræsentant:

John Borelli fra Høje Tåstrup er fortsat regionsrepræsentant i DIF og deltager dermed i DIF's årlige repræsentantskabsmøde, som Idrætsrådenes repræsentant.

TV2 Lorry:

IRH er repræsenteret med fire personer i repræsentantskabet. Senest er John Sørensen fra Gladsaxe indtrådt i repræsentantskabet.

Vestkommunernes Idrætsklinik:

Idrætsklinikken har i det forløbne år igen været et godt tilbud til brugerne. Patienterne har været tilfredse med den måde, som behandlingen blev varetaget på. Det afspejlede sig i en tilfredshedsundersøgelse, som blev foretaget. Klinikken har nydt stor opbakning fra sine interessent kommuner.

Situationen har nu ændret sig, og det sidste slag om idrætsklinikkerne er nok slået. Det må således forventes, at klinikken bliver nedlagt. Årsagen til dette er besparelser og organisationsændringer i regionen. Politisk er det således nok vanskeligt at opretholde særlige tilbud til nogle af regionens borgere og ikke andre. Alle kommuner i regionen er blevet spurgt, om de vil være med til omkostningsdækning på linie med den nuværende ordning. Svaret er kort - NEJ - ikke alle vil være med. Hvornår klinikken mere præcist bliver nedlagt vides ikke, men at det forventes at blive i år.

Det er derfor nok sidste delberetning fra og om Vestkommunernes Idrætsklinik, hvor vores repræsentant gennem de seneste 32 år utrætteligt har været Leif Braunstein.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller at tage udvalgsberetningerne til efterretning 

Beslutning

Udvalgsberetningerne blev taget til efterretning

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2014 blev fremlagt med kun én revisors godkendelse. Dette skyldes, at regnskabet først blev færdigt i sidste øjeblik, så den ene revisor ikke kunne nå at gennemgå bilag og regnskab. (der har været rigtig mange problemer ifm. overdragelse fra den tidligere kasserer).

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at regnskabet godkendes under forudsætning af, at begge revisorer godkender det. 

Beslutning

TILTRÅDT 

Sagsfremstilling

Kassereren gennemgik budgettet for 2015.

I budgettet for 2015 er der regnet med uændret kontingent  på 1 kr. pr. medlem 

Indstilling

 Ishøj Idrætsråd indstiller at tage budgettet til efterretning

Beslutning

 TILTRÅDT

Beslutning

Der er ikke indkommet forslag

Beslutning

Formanden var ikke på valg

Sagsfremstilling

Niels Østergaard modtog genvalg

Beslutning

Niels Østergaard blev enstemmigt valgt

 

Sagsfremstilling

Søs Nielsen modtog genvalg

Beslutning

Søs Nielsen blev enstemmigt valgt

Sagsfremstilling

Ole Møller modtager genvalg 

Beslutning

Ole Møler blev enstemmigt valgt

Sagsfremstilling

Mette Sørensen/Ishøj Gymnastikforening & Kim Herskov/SB 50 Fodbold modtager valg.

 

Beslutning

  Mette Sørensen, Ishøj Gymnastikforening og Kim Herskov, SB 50 Fodbold blev enstemmigt valgt

 

Sagsfremstilling

a. Der fremkom ønsker om revision af rejseregulativet.

b. Mette/Ishøj Gymnastikforening takkede bestyrelsen for deres store arbejdsindsats. Mette synes stadig, det er for dårligt, at der er foreninger, som kun kommer til Ishøj Idrætsråds møder, når de skal have penge.

c. Klaus Helsøe takkede for god ro og orden.

d. Brian takkede de foreninger, som var mødt op. 

Beslutning

TIL EFTERRETNING