Referat
Medborgerforum onsdag den 15. juni 2022 kl. 19:00

Tårnbjerget, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2

Sagsfremstilling

Formanden giver en kort orientering om, hvad der er sket siden sidste møde. Øvrige medlemmer har også mulighed for at byde ind.


  1. Status på vedtægter: Det nye oplæg til vedtægter skal behandles på det Økonomi- og Planudvalgsmødet den 27. juni 2022.

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Ishøj Kommune har en repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter. Ishøj Byråd har ved konstitueringen peget på Selcuk Mehmet Ozcan.

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om arbejdet i Rådet for Etniske Minoriteter.

1. Der har på det årlige repræsentantskabsmøde i Rådet for Etniske Minoriteter været valg til det nationale integrationsråd og Ishøj Kommune har nu en plads i det nationale integrationsråd.
2. Det nationale integrationsråd skal rådgive og vejlede ministeren.
3. Første møde afventer

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der blev givet en bred orientering om valget til det nationale integrationsråd samt arbejdet i REM. Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Resume

På Medborgerforums møde den 31. marts 2022 blev det besluttet, at alle medlemmer skulle rådføre sig med deres bagland i forhold til at få planlagt en aktivitetsplan, som er meningsskabende for borgerne i Ishøj.

Sagsfremstilling

Der facilteres en proces for drøfttelse af Medborgerforums aktiviteter og fokusområder i den kommende periode.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum vedtager

Beslutning

Medborgerforum vedtager at nedsætte 2 arbejdsgrupper, der skal arbejde videre med to emner:

1. Kulturfestival

2. Demokrati og deltagelse

Resume

Ishøj Kommunes 6 politikker skal revideres. Ishøj Byråd har vedtaget en proces for revideringen af Ishøj Kommunes 6 politikker. Politikkerne er fordelt mellem fagudvalgene, der er kommet med input til revidering på deres faste møder i maj måned. Revidering af Medborgerpolitikken er tilknyttet Økonomi- og Planudvalget.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt uvist om Medborgerforum inddrages til efteråret, men for at være på forkant i forhold til Medborgerforums mødekadence, så gennegås Medborgerpolitikken på dette møde.


Medborgerpoltikken blev uddelt på mødet den 31. marts 2022, men kan også hentes her: https://ishoj.dk/api/sbsys/attachment?id=b693d753-ad97-4292-b8d3-d654efd26d90&name=Medborgerpolitik_24.08.18.


Lovgrundlag

Medborgerpolitikken.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum beslutter

Beslutning

Pkt. udskydes til næste møde pga. tidsnød.

Resume

I Medborgerpolitikken er der lagt vægt på medborgerskabets betydning for mennesket og fællesskab.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Medborgerpolitikken tages en fælles drøftelse af ordet Medborgerskab, og hvordan Medborgerforum kan være med til at gøre det relevant og aktuelt i Ishøj.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum vedtager

Beslutning

Medborgerforum beslutter, at begrebet "Medborgerskab" skal have plads til hvert møde, så det bliver et nærværende og tilstedeværende ord i aktiviteter og handlinger.

Sagsfremstilling

Her er det muligt for medlemmerne at bringe emner til dagsordenen.


1. Den 19/6 afholdes Det Grønne Ishøj på Bredekærgård. Gratis adgang.
2. Fælles elevrådet holder fest i Kulturium
3: Vejlebroskolen inviterer til gårdfest den 22/6. Overskuddet går til en lejrskole.

Beslutning

Tiltrådt.