Referat
Teknik- og Bygningsudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 17:00

Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Dispensation til at opføre et enfamiliehus i 1 plan på ovennævnte ejendom.

Sagsfremstilling

Ejeren af Ishøj Bygade 80B, har søgt om dispensation til at opføre et enfamiliehus i 1 plan.

Ejeren ønsker at bygge huset med 185 m2 i grundplan og 100 m2 som uudnyttelig tagetage, (Uudnyttelig tagetage betyder, at det ikke er muligt at anvende tagetagen som beboelse, hvilket typisk kan være tage med gitterspær eller saksespær).
 
I køkken/alrum og stue ønsker ejeren indvendige skrålofter (saksespær), og i den øvrige del af huset ønsker han at benytte almindelig gitterspær (se vedlagte bilag ).
 
Grunden er på 1057 m2 og bebyggelsesprocenten vil blive overholdt selvom de 100 m2 uudnyttelig tagetage medregnes i boligarealet. Den tilladte bebyggelsesprocent er 30.
 
Sagen er sendt til naboorientering og ingen bemærkninger er modtaget.
 
Ved en dispensation til det ansøgte, vil huset fremstå som et hus i 1 ½ plan. Det bør dog tilføjes i byggetilladelsen, at der ikke må bygges yderligere boligareal på terrænniveau.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at imødekomme dispensationen og at der i byggetilladelsen tilføjes, at der ikke må bygges yderligere boligareal på terrænniveau.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

En tilladelse til det ansøgte kræver dispensation fra Lokalplan 1.68 der foreskriver, at bygninger skal opføres i 1 ½ plan, jf. 7.3.

Bilag

Resume

Der søges om dispensation til en carport. Carporten ønskes placeret i byggelinjen 1 m fra vejskel.

Sagsfremstilling

Ejerne af Søvangen 10 søger om dispensation fra lokalplan 1.32 til opførelse af en carport til deres elbil.

Ejeren mener ikke, at ladestanderen til elbilen kan placeres længere end 10 m fra sikringsskabet i huset. Carporten ønskes derfor placeret tæt op af huset i vejbyggelinjen 1 m fra vejskel. Det er normal praksis, at der ikke dispenseres fra vejbyggelinjen.

Der er foretaget en undersøgelse hos en tilfældig elbil udbyder omkring den maksimale længde fra sikringsskabet til billaderen. El bil udbyderen har med udgangspunkt i deres ladestander oplyst, at der ikke er nogen grænse for, hvor langt en ladestander skal stå fra et sikringsskab.

Der er på ejendommen opført småbygninger i skel, der udgør en sammenlagt længde på i alt 15 m. Med den påtænkte carport opført i skel, vil længden af småbygninger sammenlagt udgøre 21,6 m. For strandområdet er der kun givet delegation til at dispensere op til 18 m i skel, hvis der ved en nabohøring ikke kommer væsentlige indsigelser.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der gives afslag til det ansøgte og at der dermed ikke dispenseres fra byggelinjen i lokalplanen.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Lokalplan 1.32 § 5.2 foreskriver, at: Langs alle øvrige veje pålægges byggelinje på 5 meter i afstand fra vejsskel.

Bilag

Resume

Dispensation til lovliggørelse af tagmateriale, der er opført i strid med godkendt standardprojekt i området.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen samt en grundejer i området har sendt en klage til Ishøj Kommune vedrørende ejendommen Fyrrelunden 95. Ejerne har lagt et nyt tagmateriale med rød/brun farve, (se vedlagte bilag)
 
Fyrrelunden 95 ligger i en række hvor tagmaterialet er moccafarvet (se vedlagte bilag).
 
I henhold til godkendt standardprojekt i området må der kun anvendes sort eller moccafarve som tagmateriale i en række.
 
Plan-, Bygge- og Miljøcentret har den 10. september 2014 sendt ejerne en varsling om påbud og partshøring.
 
Ejerne har den 15. september 2014 skrevet i deres redegørelse, at de ikke har kunnet finde nogle steder på grundejerforeningens hjemmeside, hvor det er præciseret med hensyn til farvevalg. Ejerne kan godt se, at der er nuanceforskel, men de mener, at forskellen havde været lige så stor med nye moccafarvede plader, der også ville adskille sig fra naboernes gamle.

Efterfølgende har de sendt en dispensationsansøgning til at lovliggøre forholdene.
 
Administrationen konstaterer at farven på tagmaterialet er opført i strid med godkendt standardprojektet i området, og at den valgte farve adskiller sig betydeligt fra den tilladte sorte eller moccafarve.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke dispenseres til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 1.17 Strandgårdsparken.
§ 8.4 foreskriver, at skrå tage skal opføres i materiale, farve og konstruktion
efter et af Byrådet godkendt fællesprojekt.

Bilag

Resume

Ejeren af Ishøj Bygade 102 ønsker at opføre en garage i vejskel.

Sagsfremstilling

Ejeren af Ishøj Bygade 102 har søgt om dispensation fra Byplanvedtægt 17, § 7 til at opføre en garage i vejskel (se bilag B). Garagen ønskes opført muret med rejsning på taget.
 
Ejer ønsker den valgte placering for at skabe mest sammenhængende bolig og have på grunden og fastholde den eksisterende overkørsel. Ejer fremhæver, at flyttes garagen længere mod øst langs bygningen, vil garagen spærre for hoveddøren. Husets sydfacade benyttes til terrasse, hvorfor det er uhensigtsmæssigt at placere garagen på den østlige side af huset (se bilag C). Endvidere besværliggør grundens udformning en anden placering.
 
Placeringen af garagen har tidligere været fremlagt Teknik- og Bygningsudvalget to gange, begge med afslag. Den første ansøgning havde en placering bagerst på grunden, hvor afslag blev givet, da den del af grunden er deklareret og skal friholdes for bebyggelse.
 
I den anden ansøgning var garagen placeret op ad husets østlige gavl, hvilket ville kræve etablering af ny overkørsel fra Ishøj Bygade, istedet for nuværende overkørsel fra Ishøj Søndergade. Der blev givet afslag grundet øget mangel for trafiksikkerhed ved ny overkørsel samt et ønske om at bevare områdets karakter mod selve bygaden med tilbagetrukket bebyggelse.
 
Sagen er sendt i nabohøring.
 
Sagen har været i høring hos Center for Park og Vej, der anbefaler, at der ikke dispenseres tættere end 3 meter fra vejskel svarende til boligens vestlige gavl (se bilag D).

Der gøres opmærksom på, at der før er dispenseret fra byplanvedtægtens § 7 på Ishøj Søndergade 17 til en carport med indbygget skur i vejskel på betingelse af, at der blev tinglyst en nedrivningsdeklaration (se bilag E). Denne dispensation er givet for 23 år siden og kan ikke betragtes som præjudicerende efter administrationens vurdering.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke kan gives dispensation til den ansøgte placering, men at en afstand på 3 m fra vejskel svarende til boligens vestlige gavl kan godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Byplanvedtægt nr. 17, § 7.

"Langs alle veje pålægges byggelinier 5 m bag begrænsende ejendomsskel. Langs vendepladser nedsættes byggelinie afstanden til 2,5 m bag begrænsende ejendomsskel. For garager gælder dog altid byggelinier 6 m fra det skel, hvorover indkørsel skal foregå".

Bilag

Resume

Der ønskes opført en ny tagetage på eksisterende bebyggelse med fladt tag. Bebyggelsesprocenten efter tilbygningen vil herefter udgøre 38%.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen beliggende på Torslundevej 109 søger om dispensation til, at kunne etablere en ny tagetage på eksisterende bebyggelse med fladt tag, der skal anvendes til bolig.
 
Ejendommen er omfattet af Lokalplan 1,15.
 
Boligen ligger helt ud til Torslundevej. Tagmaterialet på eksisterende bebyggelse er stråtag. Tilbygningen til det gamle hovedhus er opført som build-up tag. Stråtaget ønskes udskiftet med nyt tagmateriale i form af tegltag, og i samme omfang ønskes der opført en ny tagetage på tilbygningens flade tag. Arealet af tagetagen vil herefter udgøre 45 m2 og resultere i en bebyggelsesprocent på 38%.
 
Hovedhuset er fra 1640 med bindingsværk og stråtag. Iht. lokalplanen er den ikke registreret som  bevaringsværdig. Arealet af grunden er 446 m2 og nuværende boligareal udgør 128 m2. På ejendommen er der opført småbygninger som udgør et areal på 30 m2. Der er i 99 givet dispensation til en tilbygning til huset, hvor der er dispenseret op til 28,7%. I 2004 er der givet afslag til, at der kunne opføres en ny tagkonstruktion med stråtag på den flade del af tilbygningens tag, da det ikke kunne opfyldte de brandmæssige afstandskrav. Der er efterfølgende ikke taget stilling til bebyggelsesprocenten for det ønskede tagetage, da ansøgeren ikke er kommet med et nyt forslag til andet tagmateriale.  
 
Administrationen har ikke nogen bemærkinger til, at der kan etableres saddeltag på eksisterende build-up tag med tagmateriale i tegl såfremt evt. afstandskrav, skrå højdegrænseplan samt bygningens maksimale højde overholdes. Tagkonstruktionen skal enten opføres med gitterspær eller åben op til kip, så det ekstra fremkommende areal ikke kan anvendes til boligformål. Der lægges op til at rammerne i kommuneplanen samt BR10 fastholdes, så der kun gives lov til, at der dispenseres op til 30 %.  

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at sende sagen til naboorientering og høring hos Bylauget og Kroppedal Museum.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lokalplan 1.15 §6.12 foreskriver at: "Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25." og
§6.17 forskriver at: "Mod naboskel eller sti må højden ikke være over 1.4 x afstanden til skellet."

BR10 kapitel 2.2.1 stk.1 punkt 3 foreskriver at : bebyggelsesprocenten for enfamiliehuse ikke må overstige 30%.

Bilag

Resume

Der ansøges om dispensation fra en afstand på 2,5 meter til naboskel, til et fundament der var støbt af tidligere ejer og som ligger 2,3 m fra skel.  

Sagsfremstilling

Lejer af havelod i Haveforeningen Ishøjgård beliggende på adressen Violstien 13 ansøger om dispensation for et fundament, som har en afstand på 2,3 m fra den østbeliggende nabohavelod.
 
Området er omfattet af Lokalplan 1.54
 
Ny lejer overtog haveloddet med støbt fundament og opdagede, at fundamentet mod øst er placeret for tæt på mod naboen, da de skulle plante deres hæk. Der er målt en afstand fra fundamentet ud mod nabolodsgrænsen til 2,3 m.
 
Kolonihavehuset er ikke opført endnu.  
 
Sagen har været i høring hos Haveforeningen Ishøjgård, Kolonihaveforbundet Kreds 3 samt nabohaveloden Smørblomststien 14. De havde ingen bemærkninger til det ansøgte.
 
Da kolonihavehusene i området iht. lokalplanen skal bygges på den østlige del af haveloden, vil man altid have en stor afstand imellem bebyggelsen mod vest, på trods af den mindre overskridelse af afstandskravet.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget vedtager, at der gives dispensation til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Lokalplan 1.50 § 7.4 foreskriver at: "Haveboligen skal placeres på haveloddens østlige halvdel, jf. fig. 1 med facade eller gavl parallelt med adgangsgivende sti.Til havelodsgrænserne skal holdes en afstand af minimum 2,5m."

Bilag

Resume

Ansøgning om dispensation til at forøge højde af vaskehal til 4,5 m.

Sagsfremstilling

Tri-Consult A/S har på vegne af ejeren af Landlyst Vænge 1, søgt om dispensation til at forøge højden af den eksisterende vaskehal til 4,5 m. Den eksisterende vaskehal har i dag en højde på ca. 3,7 m og placeret ca. 2,5 m fra naboskel, (Se vedlagte bilag).
 
Begrundelsen for ansøgningen er et ønske om, at efterleve kundernes efterspørgsel. Idet bilparken gennem årene er vokset og størrelsen på bilerne har udviklet sig, er det derfor nødvendigt at gøre vaskehallen større.
 
Ansøgningen har været i høring hos de tilgrænsende naboer. Der er modtaget en indsigelse.
 
Af indsigelsen fremgår det, at en forhøjelse af vaskehallen vil begrænse udsigt og lysindfald. Deres hus ligger på grund af niveauforskel ca. 60-70 cm lavere end tankstationen, hvilket betyder, at vaskehallen virker meget dominerende. De er desuden bekymrede for, at det vil betyde en værdiforringelse af ejendommen ved salg.
 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at der ikke dispenseres til det ansøgte.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 6.
§ 7 stk. 3 foreskriver, at bygningshøjden må ikke overstige 3,7 m målt fra terræn til skæringslinien mellem ydervæg og tagflade.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om endelig at vedtage lokalplan 1.65 Vejleåparken.

Sagsfremstilling

Der er foretaget høring af forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken, der giver mulighed for at opføre en lethal i Vejleåparkens sydlige gårdrum, Østergården.

Lokalplanen fastholder mulighed for tagboliger på lokalcentret. Derudover er byggefelter i lokalplan 1.38 Vejleåparkens boligbebyggelse taget ud, og bebyggelsesprocenten er reguleret.

Lokalplanen giver mulighed for at indarbejde solfangere og -celler i den eksisterende og ny bebyggelse samt grønne tage på de nye tagboliger.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra 10. juni til 28. august 2014.
Der er modtaget én samlet indsigelse underskrevet af 25 beboere fra Vejleåparken, der både gælder miljøvurderingsscreening og selve lokalplanen. Se bilag.

Emnerne i høringssvaret er støj, cykelparkering, jordvolden og toiletfaciliteter. Støj har lokalplanforslaget taget højde for, da de vejledende støjkrav skal være opfyldt for, at der kan gives en ibrugtagningstilladelse. Lokalplanen stiller krav om 50 cykelparkeringspladser i lethallens umiddelbare nærhed.

Indsigelsen foreslås af administrationen imødekommet ved ændring af bestemmelser om cykelparkering, jordvoldens placering og højde samt belysning.

I høringsperioden er det ligeledes blevet bemærket af Ishøj Forsyning , at Vejleåparken er udpeget som et risikoområde i klimatilpasningsplanen. Dette er korrigeret i redegørelsen.

Desuden er der foretaget mindre rettelser i lokalplanens redegørelse og kortbilag og bestemmelser.

Indstilling

Teknik og Bygningsudvalget indstiller, at forslag til lokalplan 1.65 Vejleåparken bliver endeligt vedtaget med de ændringsforslag, der er beskrevet i bilag.

 

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Planloven § 13 og § 15

Bilag

Resume

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård har fremsendt en ansøgning om vejbump. Boligselskabet oplyser, at de ønsker vejbumpet opsat på grund af høj hastighed ved boligerne langs parkeringspladsen. Vejarealet, hvor vejbumpet ønskes opsat, er privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård har fremsendt en ansøgning om vejbump. Ansøgningen er vedlagt som Bilag A.

Boligselskabet oplyser, at de ønsker vejbumpet opsat på grund af høj hastighed ved boligerne langs parkeringspladsen. Vejarealet hvor vejbumpet ønskes opsat er privat fællesvej. Vejstatus fremgår af Bilag B.

Teknik- og Bygningsudvalget behandler sagen som vejmyndighed. Ansøger er gjort opmærksom på, at Grundejerforeningen Ishøj Stationsplads også skal behandle og godkende ansøgningen inden vejbumpet kan monteres.

Park- og Vejcenteret har foretaget en hastighedsmåling ved den foreslåede placering af vejbumpet med følgende resultater:

- 97% af køretøjerne kører langsommere end 45 km/t
- Gennemsnitshastighed 19,6 km/t
- Årsdøgnstrafik på 304 køretøjer

Trafiktælling fra juli 2014 er vedlagt som Bilag C.

Teknik- og Bygningsudvalget afslog på mødet 21. november 2013, en lignende ansøgning fra boligselskabet, om vejbump samme sted.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at give afslag på det ansøgte på grund af trafikken generelt afvikles med en passende hastighed på P-pladsen.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje § 57. Grundejerne må ikke foretage ændringer ved en privat fællesvejs indretning eller anlæg, afspærre vejen eller etablere eller ændre foranstaltninger med henblik på regulering af færdslen uden kommunalbestyrelsens og politiets godkendelse.

Bilag

Resume

Park- og Vejcenteret forestår renholdelse af Ishøj Kommunes offentlige kommunale veje, stier og pladser.

Park- og Vejs fejemaskine fejer kontinuerlig. Der har vist sig et behov samt et ønske fra borgerne om ekstra fejning på stierne. Der er derfor udarbejdet et revideret regulativ, hvor servicen forbedres på stierne med hensyn til fejning. Dette medfører et færre antal fejninger på de offentlige veje.

Forslag til revideret regulativ er vedlagt som Bilag A.

Alle kommunale veje, stier og pladser saltes og sneryddes efter faste ruter.

Sagsfremstilling

Park- og Vejcenteret har udarbejdet et forslag til et nyt regulativ om renholdelse.

Vejbestyrelserne er ifølge lovgivningen forpligtet til at udarbejde et regulativ om renholdelse.  

Forslaget er vedlagt som Bilag A. Det gældende regulativ er vedlagt som Bilag B.

I forhold til det gældende regulativ, er der kommet flere veje og stier til. Dette har medført, at der generelt fejes færre gange pr. år.

Forslag til fejning:
Veje i byområder fejes 3 gange om året.
Stier i byområder fejes 6 gange om året.
Stier omkring Ishøj Bycenter, Ishøj Centervej og Stationsforpladsen fejes 1 gang om ugen.
Supercykelstien langs Ishøj Strandvej fejes 1 gang om ugen.
De øvrige veje, stier og pladser fejes efter behov og i forbindelse med snerydning.

Fejning jævnfør det gældende regulativ:
Veje, stier og pladser der planlægges fejet hver 2. uge:De mest centrale veje, stier og pladser, samt veje, stier og pladser med megen trafik.
De resterende veje og stier i byområder fejes cirka hver 4 uge.

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det reviderede regulativ godkendes.

Beslutning

Tiltrådt 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, med de ændringer, der følger af § 133 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

Bilag

Resume

Park- og Vejcenteret har udarbejdet et forslag til et nyt regulativ om vintertjeneste.


Forslaget er vedlagt som Bilag A.

Alle kommunale veje, stier og pladser saltes og sneryddes efter faste ruter.

Sagsfremstilling

Renholdelsesregulativet og vinterregulativet er i dag et samlet regulativ, men af hensyn til en mere læsevenlig udgave, foreslås regulativet opdelt i et renholdelses og et vinterregulativ.

Forslaget er vedlagt som Bilag A. Det gældende regulativ er vedlagt som Bilag B.

Der er udarbejdet et nyt forslag på grundlag af de nye offentlige veje og stier, som er optaget i vejfortegnelsen siden det nuværende regulativ blev vedtaget.

I det ny forslag er antallet af vejklasser reduceret fra 4 til 2. Dette giver en mere rationel drift, idet materiellet kan udnyttes bedre, når der er længere sammenhængende ruter.  

Det ny regulativ medfører at serviceniveauet bliver forbedret. Dette skyldes at når 4 vejklasser ændres til 2, udgår den vejklasse med det dårligste serviceniveau.

Alle kommunale veje, stier og pladser saltes og sneryddes efter faste ruter. Ruterne reviveres løbende, eksempelvis på grund af ændringer i materiellet, samt nye veje, stier og pladser.

Indstilling


Teknik- og Bygningsudvalget vedtager, at det reviderede regulativ godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, med de ændringer, der følger af § 133 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Til efterretning