Høring af Risikostyringsplan 2021

Ishøj Kommune skal som de øvrige kommuner i Køge Bugt inden 22. oktober 2021 have vedtaget en revideret risikostyringsplan for oversvømmelse

Klima- og Miljøudvalget har den 16. december 2020 vedtaget at sende Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune i offentlig høring i 6 måneder.

Høringssvar mærket ”Risikostyringsplan” skal sendes til pvm@ishoj.dk eller 

Ishøj Kommune
Center for Park, Vej og Miljø
Baldersbækvej 6
2635 Ishøj

Bemærk at fristen for høringssvaret er senest den 9. juli 2021.

Klik her for at se Risikostyringsplanen

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune har Ishøj Kommune foretaget en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Her kan du se kommunens screening af miljøvurdering

Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, eller har indflydelse på Natura 2000-områder. Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune redegør generelt for Ishøj Kommunes indsatser i forhold til minimering af risici for oversvømmelser og består af strategiske overvejelser samt mål og tiltag til opfyldelse af målene.

Der er derfor truffet afgørelse om, at Forslag til Risikostyringsplan for oversvømmelse for Ishøj Kommune ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. § 10 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Formålet med EU’s oversvømmelsesdirektiv og udarbejdelsen af risikostyringsplaner er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen.

Risikostyringsplanen fastsætter mål og indeholder forslag til handlinger og tiltag til styring af risikoen for oversvømmelser i Ishøj Kommune, så mulige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet reduceres, når en stormflod fra Køge Bugt kommer.