Hvad stemmer jeg om til et kommunalvalg?

Ishøj og de 97 andre kommuner i Danmark har ansvaret for nogle af de områder, som udgør hjørnestene i vores velfærdssamfund

Din stemme ved et kommunalvalg kan være afgørende for, hvilken politik Ishøj Kommune vil føre inden for disse vigtige områder:

Kommunen har ansvaret for en stor del af sundhedsområdet.

Bl.a. skal kommunen sikre, at borgere med særlige behov får tilbudt hjemmesygepleje,
genoptræning og socialpsykiatrisk hjælp.

Tand- og sundhedspleje for børn og unge falder også inden for de kommunale opgaver.

Den daglige drift af folkeskolerne og dagtilbud tilfalder kommunen, som beslutter, hvor mange penge de enkelte skoler og dagtilbud skal have tildelt og har også ansvaret for bl.a. at ansætte og afskedige lærere og pædagoger.

Derudover bestemmer kommunen også, hvor mange der må være i hver klasse og anviser pladser til dagtilbud.

Kommunen har også ansvar for at tilbyde ældre hjemmepleje og hjemmesygepleje, hvis man ikke længere kan klare sig selv i eget hjem.

Kommunen kan også hjælpe med seniorbolig, fleksibel omsorgsplads eller plejebolig, hvis der er behov for det.

Kommunerne driver bibliotekerne og understøtter en række kultur- og fritidstilbud til borgerne.

Den enkelte kommune bestemmer fx selv åbningstider på biblioteket og entreprisen til svømmehallen.

Derudover støtter kommunen op om et rigt og aktivt foreningsliv.

Udsatte borgere, som har brug for en særlig social indsats, skal have hjælp fra kommunen.

Det gælder bl.a. psykisk sårbare, hjemløse og misbrugere, som kommunen skal tage hånd om.

Kommunen har desuden ansvaret for indsatsen for udsatte børn, hvor kommunen skal sørge for fx rådgivning, hjælp og bistand til familien og eventuelt anbringelse.

Kommunen har ansvar for udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension.

Samtidig skal kommunen sørge for at aktivere ledige borgere.

Borgere som ikke umiddelbart kan tage et job, hjælper kommunen hen imod beskæftigelse.

Det samlede vejnet i Danmark udgør ca. 72.000 km.

Af dem har kommunerne ansvaret for at vedligeholde og udbygge de 68.000 km.

Den kollektive trafik er placeret hos regionale trafikselskaber, men kommunen har har ansvaret for at indkøbe, finansiere og fastlægge serviceniveauet for den lokale bustrafik.

På natur- og miljøområdet har kommunen bl.a. ansvar for at udarbejde planer for spildevand, affald og vandforsyning og sørge for at beskytte grundvandet og den lokale natur.