Kriterier for Eliteidrætspulje

Bilag fra 31. januar 2018 - Center for Kultur og Fritid - om Kriterier for Eliteidrætspulje

 

 

I Ishøj Kommunes Idrætspolitik står, at ”Ishøj er en breddeidrætskommune, hvor der inden for visse rammer er plads til eliteidræt”.

Ishøj Kommune støtter derfor årligt foreninger, der dyrker idræt med et særligt resultatperspektiv og på højeste nationale niveau.

Puljen har til formål at forbedre forholdene for eliteforeningerne ved at yde økonomisk støtte.

Formålet med puljen er også at synliggøre og markedsføre Ishøj Kommune via den lokale elite som en attraktiv kommune.

Puljen henvender sig til ikke-kommercielle idrætsforeninger som har hjemsted i Ishøj Kommune og som er anerkendt af Danmarks Idræts Forbund. Det er ikke muligt for enkeltpersoner at ansøge puljen.

Eliteidræt i Ishøj Kommune omfatter:
  1. Foreninger med hold, der er repræsenteret på højeste niveau i Danmark inden for den
    enkelte sportsgrens konkurrencestruktur.
  2. Foreninger i individuelle idrætsgrene (f.eks. kampsport og svømning), der har mange medlemmer, som dyrker idræt på højeste plan inden for den enkelte sportsgrens konkurrencestruktur.
    Der uddeles midler fra puljen to gange om året og ansøgningsfristen er henholdsvis 1. februar og 1. august.
Hvad gives der støtte til?

Der ydes tilskud til de udgifter, som almindeligvis anses for nødvendige for at foreningen
kan drive sin eliteaktivitet. Der ydes ikke kommunal støtte til aktiviteter og projekter, der ligger inden for foreningens almindelige aktiviteter og drift.

Folkeoplysningsudvalget reserverer midler i puljen, som administreres af Kultur- og Fritidscenteret, med det formål at planlægge og udbyde fælles kurser til eliteforeningerne inden for temaerne sportsernæring, skadesforebyggelse, mentaltræning samt individuelle klubudviklingsforløb.

Eliteidrætspuljen uddeles til et antal foreninger og ikke begrænset til et bestemt antal foreninger.

Ved første ansøgningsrunde beslutter Folkeoplysningsudvalget, hvor mange midler der skal reserveres til kursusvirksomhed, alt afhængigt af hvor mange foreninger der uddeles støtte til.

Der ydes ikke tilskud fra eliteidrætspuljen til deltagelse i store internationale mesterskaber som VM, EM, NM og OL.

Der kan derimod søges om økonomisk tilskud fra puljen Tilskud til deltagelse i store mesterskaber (jf. §12 i Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven).

Puljen kan søges af foreninger og personer i Ishøj Kommune og administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Foreninger skal ansøge ved at udfylde Ansøgningsskema til eliteidrætspulje (jf. bilag 3), som hentes på Ishøj Kommunes hjemmeside.

Alle ansøgninger om tilskud skal ske gennem klubbens bestyrelse.

Foreningens regnskab samt budget for eliteaktiviteter skal vedhæftes ansøgningen og sendes samlet til Kultur- og Fritidscenteret.

Foreninger, der modtager støtte fra puljen, skal såfremt de ansøger puljen igen beskrive brugen af tidligere tilskud. Dette fremgår af ansøgningsskemaet.

Foreningerne og eliteudøverne skal, i det omfang det giver mening, stille sig til rådighed for deltagelse i kommunens idrætsarrangementer og som rollemodeller i for eksempel samarbejder med skoler.

Ud fra en samlet vurdering af foreningens eliteaktiviteter beslutter Folkeoplysningsudvalget, om foreningen er berettiget til at modtage støtte fra eliteidrætspuljen.

Der lægges vægt på om ydelsesmodtageren udviser vilje og evne til at udvikle organisationen, herunder udvikle leder- og trænerkvalifikationer samt foretage den nødvendige økonomiske prioritering.

Derudover lægges der vægt på, at foreningen formår at arbejde seriøst med børne- og ungdomsudøvere, for at sikre en rød tråd i foreningen og en fødekæde til eliteholdene.

Foreninger der har ansøgt puljen modtager besked, når ansøgningerne er behandlet i Folkeoplysningsudvalget. Herefter udbetales pengene til foreningen.

Ansøgerne skal overholde alle gældende nationale og internationale dopingregler.